Tijdlijn azc actueel

Via de tijdlijn informeren wij u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen rondom het toekomstige azc.

Tijdlijn azc Heerenveen
22 maart 2017 Er komt geen asielzoekerscentrum in Heerenveen. Het COA zegt dat de kans klein is dat de opvangplekken nodig zijn. De instroom in Nederland van vluchtelingen neemt namelijk steeds verder af. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten dat de huidige azc-plannen voorlopig van de baan zijn. Zie Persbericht huidige plannen azc Heerenveen van de baan (PDF 104 kB).
Januari 2017 Het college van burgemeester en wethouders beraadt zich met het COA op de praktische uitvoering van het azc in Heerenveen in 2017.
Nov/dec 2016 Het college van burgemeester en wethouders spreekt met het COA over de nieuwe situatie rondom het azc. Wat zijn de gevolgen voor ons als gemeente als niet alle zeshonderd geplande opvangplekken in het toekomstige azc bezet zijn? Hoe regelen we dan bijvoorbeeld het onderwijs? En welke huurperiode is reëel nu de plannen zijn gewijzigd? Welke gemaakte afspraken moeten herzien worden?
Oktober 2016 De Friese Regietafel adviseert om het azc in Heerenveen wel te bouwen, om het gewenste aantal opvangplekken in de provincie Fryslân te realiseren. Hoewel de instroom van asielzoekers naar Nederland gedaald, is, is de kans op een nieuwe vluchtelingencrisis aanwezig. Door nu voldoende opvangcapaciteit te creëren is noodopvang in de toekomst te voorkomen. Lees het nieuwsbericht van 13 oktober 2016 (PDF 62 kB).
September 2016 De Landelijke Regietafel Verhoogde Asielinstroom maakt bekend dat de asielinstroom in Nederland sterk is gedaald. Door onzekerheid over de instroom van asielzoekers in Fryslân besluit de Friese Regietafel een pauze in te lassen voor de bouw van nieuwe opvanglocaties in de provincie. Lees het nieuwsbericht van 5 september 2016 (PDF 44 kB)
Juli 2016 De Omgevingsvergunning (PDF 43 kB) voor het azc is verleend. Met het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen de werkzaamheden starten zodra er groen licht van het ministerie is.
Juni 2016 De burgemeester informeert de gemeenteraad over mogelijke vertraging in de komst van het azc naar Heerenveen. Het COA krijgt vanuit het ministerie van Financiën namelijk opdracht om goedkopere oplossingen te vinden voor het nieuwe azc in Heerenveen. De start van de voorbereidende werkzaamheden wordt uitgesteld. Alle voorbereidingen worden stilgelegd, in afwachting van verdere berichtgeving. Lees het nieuwsbericht van 15 juni 2016 (PDF 75 kB).
Juni 2016 Vijfde bijeenkomst klankbordgroep. Nu de afspraken zijn gemaakt, blikt de klankbordgroep terug op de eerste fase en kijkt vooruit naar de tweede fase, waarin de afspraken concreet uitgewerkt worden. De klankbordgroep gaat in deze tweede fase in aangepaste vorm verder. De themagroep Inrichting vervalt, de themagroepen Veiligheid en Sociaal gaan verder met de voorbereidingen. De themagroep Communicatie richt zich op het communicatieproces. Lees het verslag van de verslag van de bijeenkomst (PDF 334 kB).
Juni 2016 De derde editie van de nieuwsbrief azc Heerenveen (PDF 1 MB) verschijnt.
Mei 2016 De gemeenteraad besluit positief over kredietverstrekking t.b.v. uitvoering van de plannen. De vergunningsprocedures voor de bouw van het azc gaan van start.
April 2016 Burgemeester Van der Zwan slaat samen met de klankbordgroep de eerste piketpaaltjes in de omgeving van het toekomstige azc. De paaltjes geven de locatie weer waar de nieuwe waterpartij wordt aangelegd. Lees het nieuwsbericht van 13 april 2016 (PDF 286 kB).
April 2016 De tweede editie van nieuwsbrief azc (PDF 1 MB) verschijnt.
Maart 2016 Informatiebijeenkomst voor inwoners bij het Abe Lenstrastadion. Gemeente, COA, klankbordgroep en ketenpartners informeren bezoekers over de gemaakte afspraken en plannen en zij beantwoorden vragen in persoonlijke gesprekken. Bezoekers brengen ideeën voor en vragen over het azc in. Lees het persbericht. (PDF 120 kB).
Maart 2016 Gemeente en COA leggen de gemaakte afspraken vast in een huurovereenkomst, bestuursovereenkomst en plan voor de herinrichting van de omgeving. Lees het persbericht gemeente, COA en inwoners maken afspraken over azc 24 maart 2016 (PDF 123 kB)
Maart 2016 Vierde bijeenkomst klankbordgroep. Het advies voor de bestuursovereenkomst is aan het college voorgelegd en de reactie van het college wordt besproken. Veel adviezen zijn overgenomen. De informatiebijeenkomst van 29 maart wordt voorbereid, de klankbordgroep heeft hierin een belangrijke informerende rol. Lees het verslag van de bijeenkomst (PDF 194 kB).
Maart 2016 De eerste editie van de nieuwsbrief azc Heerenveen (PDF 2 MB) verschijnt. Een uitgave van gemeente Heerenveen ism het COA en de klankbordgroep. De nieuwsbrief wordt huis aan huis verspreid in de wijken Noord en Centrum, ligt op centrale vindplekken in de gemeente en is digitaal beschikbaar via www.heerenveen.nl/azc
Februari 2016 Derde bijeenkomst klankbordgroep. Er wordt een advies geformuleerd voor het college van burgemeester en wethouders over de bestuursovereenkomst. De 3 themagroepen werken verder aan hun acties en plannen. Lees het het verslag van de bijeenkomst (PDF 373 kB)
Februari 2016 Tweede bijeenkomst klankbordgroep. De thema’s Sociaal & Opvang, Veiligheid & Samenleving en Inrichting & Omgeving staan centraal. Themagroepen gaan concreet met deze onderwerpen aan de slag en werken aan voorstellen voor a) een inrichtingsplan voor de omgeving, b) een veiligheidsplan, c) goede integratie van het azc en de toekomstige bewoners en d) goede communicatie over het azc-traject met alle betrokkenen. Lees het verslag van de bijeenkomst (PDF 356 kB)
Januari 2016 45 leden van de klankbordgroep bezoeken het azc in Drachten (PDF 83 kB). Het COA en Vluchtelingenwerk Nederland informeren hen over de asielprocedure, de organisatie en regels van de opvang in een asielzoekerscentrum (azc). Ook spreken zij met enkele bewoners van het azc.
December 2015 Eerste bijeenkomst van de klankbordgroep azc. 50 inwoners van de gemeente Heerenveen hebben zich aangemeld voor de klankbordgroep. Doel van de klankbordgroep is om te zorgen dat het azc en de asielzoekers een goede plaats krijgen in de Heerenveense samenleving. Lees verslag van de bijeenkomst (PDF 201 kB).
December 2015 Gesprekken starten tussen gemeente en COA over realisatie van het azc.
November 2015 De gemeenteraad stemt in met de komst van een asielzoekerscentrum op de locatie K.R. Poststraat/hoek Weinmakker. Lees het nieuwsbericht van 1 december 2015 (PDF 57 kB).
November 2015 Tijdens een inloopbijeenkomst in het Abe Lenstrasstadion lichten het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en het COA de plannen voor een azc toe. Ook veel ketenpartners zoals Vluchtelingenwerk, de Raad van Kerken, Moskeeën, politie, woningbouwverenigingen zijn aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden. Inwoners kunnen zich aanmelden om mee te denken over de inrichting van het azc en de omgeving.
November 2015 Inwoners van de gemeente worden uitgenodigd voor uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst (PDF 1 MB) over de mogelijke komst van een azc.
November 2015 College stelt de gemeenteraad voor om de locatie bij de K.R.Poststraat/hoek Weinmakker aan het COA beschikbaar te stellen om er een azc te vestigen. Lees het nieuwsbericht van 23 november 2015 (PDF 65 kB)
Oktober 2015 College onderzoekt of en hoe de gemeente tegemoet kan komen aan de vraag van het COA om vluchtelingen op te vangen.
September 2015 In een 'petear' (PDF 38 kB)r’ heeft de gemeenteraad de opvattingen in de samenleving gepeild, door iedereen de mogelijkheid te bieden een standpunt in te brengen. De uitkomst was dat er in Heerenveen bereidheid was om vluchtelingen op te vangen.
September 2015 De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en wethouders om met het COA in gesprek te gaan of en hoe de gemeente tegemoet kan komen aan hun vraag om vluchtelingen in de gemeente op te vangen.