Overzicht

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over het toekomstige azc in Heerenveen, plus de antwoorden op die vragen. Hebt u een vraag die nog niet beantwoord is? E-mail uw vraag naar opvang@heerenveen.nl en wij geven u een reactie.

Onderwijs

Onderwijs, zorg en welzijn in het azc

Op het azc komt een basisschool, maar ouders mogen ook zelf een school voor hun kinderen kiezen. Kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland eerst naar een internationale schakelklas om de Nederlandse taal te leren. Als ze voldoende Nederlands spreken, stappen ze over naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Het is de taak van de gemeente om huisvesting voor het onderwijs te verzorgen en om de Leerplichtwet te handhaven. De gemeente overlegt met onderwijsinstellingen over de manier waarop asielzoekerskinderen het beste les kunnen krijgen.

Ja, het COA realiseert een peuterspeelzaal op het azc-terrein.

Het COA zorgt samen met lokale partijen voor recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten. Dit is in de bestuursovereenkomst opgenomen.

Vluchtelingen voorzien zelf in hun dagelijkse levensonderhoud: ze doen boodschappen, koken en maken hun woonruimte schoon. Ook worden zij betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op het azc, zoals de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en onderhoud.
Bewoners krijgen begeleidingsgesprekken en educatieve programma’s zoals taallessen en ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’. Welk programma de bewoners kunnen volgens, is afhankelijk van hoever ze zijn in de asielprocedure.
Bewoners kunnen op een azc gebruikmaken van het ‘Open Leercentrum’. Dit is een ruimte met computers waar bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken met leermiddelen en internet.
Op ieder azc worden, vaak in samenwerking met vrijwilligersorganisaties, activiteiten georganiseerd voor bewoners en kinderen. Op vrijwel elk azc is een recreatiezaal. Bewoners kunnen ook lid worden van plaatselijke verenigingen.

Asielzoekers ontvangen wekelijks leef- en kleedgeld, de hoogte is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Het COA geeft eenmalig een vergoeding voor huishoudelijke spullen. Daarnaast heeft elk azc een Open Leercentrum waar computers staan. Als er andere materialen nodig zijn, geeft het COA dit aan bij lokale organisaties of op de webpagina van het opvangcentrum op www.coa.nl.

Het COA biedt verschillende lesprogramma’s aan op het azc. Bijvoorbeeld taallessen en de training Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Welk programma de bewoners kunnen volgen, is afhankelijk van hoever ze zijn in de asielprocedure. Volwassen vluchtelingen krijgen tijdens hun opvang lessen basaal Nederlands aangeboden. Dit wordt gedaan door vrijwilligers onder supervisie van het COA. De woordenschat is erop gericht dat de bewoners zich in het dagelijks leven kunnen redden. Vergunninghouders starten op het azc al met pre-inburgering.

Het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) is het eerste aanspreekpunt voor medische zorg voor alle bewoners in het azc. Vluchtelingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht met medische vragen bij de GC A Praktijklijn. U vindt veel informatie in factsheet gezondheidszorg voor asielzoekers in nederland (PDF 529 kB).
De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers. Deze zorg richt zich vooral op preventie, voorlichting en screening. Bijvoorbeeld de verplichte tbc-controle die alle asielzoekers bij hun aankomst krijgen. Ook de jeugdgezondheidszorg en het rijksvaccinatieprogramma voor asielzoekerskinderen zijn onderdeel van de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers.

Wanneer nodig worden asielzoekers gecontroleerd. Bijvoorbeeld op tuberculose en scabies (schurft) bij mensen uit landen waar dit veel voorkomt. En in sommige gevallen worden mensen bij ziekenhuisopname gecontroleerd op de bacterie MRSA. Verder biedt het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) kinderen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, aanvullende vaccinaties aan om in lijn te komen met het Rijksvaccinatieprogramma. Overigens is dit staand beleid, dit is niet aangepast vanwege de grote instroom van vluchtelingen.

Een vluchteling mag in Nederland 24 weken per jaar werken als er een tewerkstellingsvergunning is. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geeft deze vergunning aan de werkgever. Dit is mogelijk als een asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Het eerste halfjaar kan een asielzoeker dus niet werken. Heeft een asielzoeker werk? Dan betaalt hij het COA een eigen bijdrage voor onder meer de kosten van de opvang. Hij mag 25% van de inkomsten houden, tot maximaal €185 per maand. Verdient iemand meer dan het bedrag dat hij het COA moet betalen? Dan mag hij de rest van de inkomsten houden. Asielzoekers die willen werken, moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft hierbij advies, maar bemiddelt niet.

Vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen vergunning nodig. Wel toetst het UWV of er inderdaad sprake is van vrijwilligerswerk. De criteria zijn: het werk is meestal onbetaald, er is geen sprake van winstoogmerk en het dient een algemeen maatschappelijk belang. Als de werkgever, de aanvragende organisatie, daaraan voldoet, ontvangt hij als bewijs van het UWV een zogeheten vrijwilligersverklaring. In Heerenveen houden organisaties zoals het VSP van stichting Caleidoscoop en de stichting VluchtelingenWerk of Humanitas zich hiermee bezig.

Stichting VluchtelingenWerk zet zich onder andere in voor integratie van vluchtelingen.Het integratiewerk leunt sterk op vele deskundige vrijwilligers. Zij bieden maatschappelijke begeleiding en proberen vluchtelingen wegwijs te maken en in te burgeren in onze samenleving.

Ja, dat kan vanaf 2017. U kunt zich nu al opgeven, bijvoorbeeld bij Caleidoscoop of VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Lokale vrijwilligersvacatures worden ook gepost op de webpagina van de opvanglocatie op www.coa.nl. Het COA, VluchtelingenWerk en Caleidoscoop werven hun eigen vrijwilligers.

Veiligheid

Veiligheid in en om het azc

Op het azc werkt gekwalificeerd opvangpersoneel en er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Het personeel is getraind in het opvangen van diverse doelgroepen en het omgaan met mogelijke spanningen die daarbij kunnen ontstaan.

Bewoners van een azc ondertekenen bij aankomst de daar geldende huisregels. Deze zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Discriminatie op basis van afkomst, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid hoort daar niet bij. Overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik wordt niet getolereerd. Personeel van het COA ziet er op toe dat de huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij kunnen medewerkers sancties uitdelen, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang. In alle gevallen geldt dat misdragingen consequenties kunnen hebben voor de asielprocedure. Voor zaken die de openbare orde raken, schakelt het COA altijd de politie in. Asielzoekers worden net als andere burgers bestraft en eventueel gedetineerd voor delicten die ze hebben gepleegd.

De capaciteit van het politieteam wordt niet vergroot, maar het azc krijgt wel bijzondere aandacht vanuit de politie. Zo worden twee wijkagenten aangewezen die zich richten op het azc. Daarnaast is het azc een van de prioriteiten in het politiejaarplan en hebben de politie, het COA en de gemeente wekelijks overleg om de situatie op de locatie te monitoren en waar nodig actie ondernemen. Als er sprake is van (dreigende) onrust of incidenten kan de politie ondersteuning krijgen van eenheden van elders uit de regio. Er is dus voldoende politie inzetbaar als dit nodig is.

In principe gelden voor het azc dezelfde handhavingsregels als voor andere delen van de gemeente Heerenveen. Het COA is verantwoordelijk voor de huisregels in het azc. Daarom zet zij een eigen interne beveiligingsorganisatie op. Als er desondanks sprake blijkt van overtredingen of zelfs misdrijven, zal de politie handhavend optreden. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk bij overlast in de openbare ruimte. Om dit samenspel tussen COA, politie en gemeente goed te laten verlopen zal er wekelijks overleg zijn tussen deze drie partijen.

Er komen vaste azc-contactpersonen bij COA, politie en gemeente. Bij hen kunnen omwonenden terecht bij eventuele incidenten, of als zij ideeën, vragen of klachten hebben.
Heeft de klankbordgroep een bijdrage kunnen leveren aan het thema veiligheid?
De inwoners van Heerenveen in de themagroep Veiligheid en Sociaal hebben op een goede wijze hun ongerustheid en zorgen duidelijk kunnen maken. Deze boodschap en hun onveiligheidgevoel is goed overgekomen bij de gemeente. De belangrijkste wensen uit de klankbordgroep zijn dan ook overgenomen in de bestuursovereenkomst. Bijvoorbeeld de behoefte aan een aanspreekpunt, het monitoren en meedenken over het veiligheidsplan.

De twee wijkagenten, die beoogd contactpersoon zijn voor het azc, hebben meegedacht en -gepraat in de klankbordgroep

In het veiligheidsplan worden zaken vastgelegd zoals de 24 uursbeveiliging op de locatie, de omgang met (dreigende) incidenten en aanspreekpunten / het meldpunt voor inwoners. Daarnaast wordt het overleg tussen COA, politie en gemeente en de verantwoordelijkheden en rollen van COA, politie en gemeente hierin beschreven.

In het veiligheidsplan worden zaken vastgelegd zoals de 24 uursbeveiliging op de locatie, de omgang met (dreigende) incidenten en aanspreekpunten / het meldpunt voor inwoners. Daarnaast wordt het overleg tussen COA, politie en gemeente en de verantwoordelijkheden en rollen van COA, politie en gemeente hierin beschreven.

Locatie

De locatie van het azc

De locatie K.R. Poststraat/hoek Weinmakker biedt veel ruimte, staat los van een wijk, waardoor de vestiging zo min mogelijk druk legt op de omgeving. Daarnaast is de locatie makkelijk bereikbaar en kunnen bewoners rechtstreeks via de K.R. Poststraat naar de voorzieningen lopen. Op deze locatie kan ook relatief snel een asielzoekerscentrum gebouwd worden.

Het college heeft mogelijke locaties getoetst op verschillende criteria. Zoals omvang, ligging, ontsluiting, bereikbaarheid van voorzieningen, effect op de omgeving en politiek draagvlak. Daarin is de gemeenteraad meegenomen.

In Ruimtelijke inpassing azc (PDF 921 kB) leest u hoe de omgeving ingericht wordt en welke aanpassingen worden gedaan aan het terrein. Op pagina 5 van dat document ziet u een plattegrond van de toekomstige situatie. Een impressie van hoe het terrein eruit gaat zien, vindt u in Nieuwsbrief azc 02 april 2016 (PDF 1 MB).

Het parkeerterrein wordt verplaatst. In het najaar van 2016 is het nieuwe terrein gereed.

Ja, op het nieuwe parkeerterrein kunt u gratis parkeren.

Er komen 139 parkeerplaatsen op het nieuwe parkeerterrein.

In Ruimtelijke inpassing azc (PDF 921 kB) zijn de verkeerstromen en de parkeermogelijkheden aangegeven voor voetgangers, fietsers en auto’s.

Deze weg is nu eenbaans maar wordt driebaans, om de veiligheid van overstekende wandelaars te vergroten.

De plannen voor de A32-aanpassingen zijn nog volop in ontwikkeling. Hiervoor is een apart communicatietraject.
Waarom verdwijnt de huidige ‘sluiproute’ langs de kantoren aan de K.R. Poststraat?
Verkeerstechnisch is dit een onwenselijke route door invoegend en afslaand verkeer op de K.R. Poststraat. De verkeerstroom vanaf de Weinmakker zal in de toekomst veel soepeler verlopen omdat de weg bij de verkeerslichten drie stroken krijgt in plaats van een.

Het nieuwe fietspad wordt 3,50 meter breed.

Ja. Het fietspad zal net als alle hoofdfietsroutes binnen de bebouwde kom verlicht worden.

Er wordt geen vis uitgezet, maar zoals in elke waterpartij zal er op termijn op natuurlijke wijze vis in het water komen.

Dat is op dit moment nog niet bekend.

Bij de inrichting van het terrein is rekening gehouden met overzicht, veiligheid maar ook met een goed verblijf voor de bewoners.

In verband met veiligheid en overzicht over het terrein, wil het COA vanuit het hoofdgebouw het terrein kunnen overzien. Hofjes zouden dit onmogelijk maken. Wel wordt er aandacht besteed aan groene aankleding van het terrein.

Zowel het parkeerterrein als het azc-terrein worden goed verlicht.

Na 10 jaar verlopen de vergunningen en moeten de gebouwen in principe worden verwijderd.
Wat zijn de kosten voor het inrichten van de omgeving rondom het azc?
Uitvoering van het inrichtingsplan kost ongeveer € 1 miljoen.

Communicatie

Communicatie over het azc

In oktober 2015 heeft het COA aan de gemeente Heerenveen gevraagd om een plek voor een azc beschikbaar te stellen. De gemeenteraad heeft het onderwerp azc toen besproken en zij heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht om met het COA in te gesprek te gaan. De gemeenteraad heeft op 22 september in een openbaar ‘petear’ de opvattingen over het onderwerp in de samenleving gepeild. De uitkomst was dat er in Heerenveen bereidheid was om vluchtelingen op te vangen. In de daaropvolgende weken heeft het college gesproken met het COA. De mogelijkheden voor een azc en mogelijke locaties zijn onderzocht. Het college heeft dit onderzoek medio november afgerond met een voorstel aan de gemeenteraad.
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een azc in Heerenveen te vestigen, is bekendgemaakt voordat de gemeenteraad een besluit over het azc nam in de raadsvergadering van 30 november. Op maandag 23 november kon het voorstel en de beoogde locatie bekend gemaakt worden. Die dag heeft de gemeente een persbericht verspreid en brieven verstuurd naar bewoners van de naastliggende wijken. Dinsdag 24 november was er een inloopavond voor alle inwoners van Heerenveen. In de communicatie is ook gewezen op de raadsvergadering van 30 november, waar de gemeenteraad over het azc ging besluiten. Inwoners konden tijdens de inloopavond hun mening over het onderwerp aan de gemeenteraadsleden geven.

De uitnodiging voor de inloopbijeenkomst is algemeen bekendgemaakt via de pers op maandag 23 november. De gemeente heeft die dag ook een uitnodigingsbrief bezorgd op alle adressen in Heerenveen-Noord, ten oosten van de Van Maasdijkstraat en in Heerenveen-Centrum, tussen de K.R. Poststraat en Nieuwburen. Daarnaast is de uitnodiging op de gemeentelijke website geplaatst en via Facebook en Twitter verspreid.
Nb. Er zijn meldingen dat een aantal adressen in Centrum geen brief heeft ontvangen. Wat de reden hiervoor is, is onbekend. Het was wel de bedoeling dat deze adressen een brief ontvingen.

De gemeenteraad heeft in november 2015 als volksvertegenwoordiging namens de inwoners besloten over de komst en de locatie van het azc. De raad heeft daarvoor in een openbaar ‘petear’ op 22 september 2015 de opvattingen in de samenleving gepeild. Iedereen had toen de mogelijkheid om een standpunt in te brengen. De uitkomst was dat er in Heerenveen bereidheid was om vluchtelingen op te vangen. Ook tijdens de inloopbijeenkomst was er de mogelijkheid voor inwoners om gemeenteraadsleden hun mening over het onderwerp te geven.

Inwoners van Heerenveen worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het azc. Direct na de inloopbijeenkomst op 24 november 2015 heeft de gemeente een klankbordgroep van inwoners opgericht. Hiervoor hadden zich tijdens de inloopavond ruim 40 inwoners aangemeld.

De klankbordgroep denkt mee over de inrichting van het gebied rondom de azc-locatie, over zaken als veiligheid, communicatie met inwoners en wat er nodig is om vluchtelingen een goede plek in de Heerenveense samenleving te geven. De klankbordgroep brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Zo heeft de klankbordgroep ook geadviseerd over de afspraken in de bestuursovereenkomst. De klankbordgroep blijft actief tot de deuren van het azc opengaan. Daarna krijgen leden van de klankbordgroep zitting in de overlegcommissie van het azc. Zo hebben inwoners een stem in het proces. Heeft u een idee over het azc, dat u met anderen wilt delen? Dit kunt u ook plaatsen op het digitale discussieplatform www.argu.co/Heerenveen.

Er moet nog veel gebeuren voor het azc haar deuren opent. Er worden vergunningen aangevraagd, onderzoeken gedaan op het gebied van geluid, lucht en bodem, het parkeerterrein wordt verplaatst, de locatie van het azc wordt bouwrijp gemaakt en het azc zelf moet gebouwd worden. Ook het gebied rondom het azc komt aan de beurt: het groen en de wegen worden aangepast volgens het ontwerp. U leest hier meer over in Ruimtelijke inpassing azc (PDF 921 kB). Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de werkzaamheden starten. Eind oktober 2016 verwachten we daar meer over te kunnen vertellen.

De gemeente en de klankbordgroep houden u zo goed mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Dat gebeurt via de nieuwsbrief azc, websites van gemeente en wijkbelangen, Facebook en de lokale media.

U kunt de nieuwsbrief azc in uw mailbox ontvangen als u daarvoor een verzoek mailt naar
opvang@heerenveen.nl. Woont u in de wijk Heerenveen Noord of Centrum, dan ontvangt u de nieuwsbrief thuis. De nieuwsbrief is ook te vinden in openbare gelegenheden als het gemeentehuis, de bibliotheek en wijk- en dorpscentra.

U kunt de gemeente mailen via opvang@heerenveen.nl.
De gemeente is telefonisch bereikbaar via 14 0513.

Dit kunt u plaatsen op het digitale discussieplatform www.argu.co/Heerenveen.
U kunt www.facebook.com/opvangheerenveen bezoeken voor de laatste updates.

Asielprocedure

De asielprocedure in Nederland

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers gedurende de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc) die verspreid liggen over het hele land.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst Dienst is de toelatingsorganisatie van Nederland. Dat betekent dat we in ons land alle aanvragen behandelen voor asiel, gezinshereniging, visa en andere verblijfsvergunningen.

Het is de taak van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om dreigingen, risico’s en internationale politieke ontwikkelingen, die anderen niet kunnen zien en die grote gevolgen kunnen hebben voor de belangen van de Nederlandse staat, als eerste te onderkennen en te duiden.

Een asielzoeker is iemand die in Nederland bescherming heeft aangevraagd. Alleen mensen die in hun land van herkomst gevaar lopen vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie hebben recht op bescherming. In de asielprocedure wordt dit onderzocht. Niet iedere asielzoeker wordt erkend als vluchteling. Een vluchteling is iemand van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de asielprocedure heeft vastgesteld dat hij of zij gevaar loopt in het land van herkomst. Vluchtelingen krijgen een verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven.

Een statushouder (of vergunninghouder) is een vluchteling met een verblijfsvergunning.
Waar kunnen statushouders zich huisvesten? Blijven ze in Heerenveen wonen?
Asielzoekers in Nederland verblijven tijdens hun procedure in een asielzoekerscentrum. Wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen, komen ze in aanmerking voor een woning. De regering heeft statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aangewezen als een groep met voorrang. Langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum is voor niemand goed en vertraagt de inburgering.
Om ervoor te zorgen dat gemeenten voorrang geven aan de huisvesting van vluchtelingen, bepaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken hoeveel vluchtelingen iedere gemeente moet huisvesten. Dit staat in een ‘taakstelling’ die het ministerie ieder half jaar publiceert. Hoeveel vluchtelingen een gemeente een woning moet toewijzen, is afhankelijk van het aantal inwoners in die gemeente. Woningcorporaties helpen mee, want de gemeente heeft zelf geen huizen. Gemeenten moeten vluchtelingen binnen drie maanden huisvesting aanbieden, anders kan Provinciale Staten sancties opleggen. Statushouders uit het azc van Heerenveen kunnen in principe een woning aangeboden krijgen in de regio. Ze blijven dus niet per definitie allemaal in Heerenveen wonen.

Dat verschilt per persoon. Als een asielzoeker Nederland binnenkomt, gaat hij vanuit Ter Apel naar een procesopvanglocatie, waar hij kan bijkomen en zich kan voorbereiden op de procedure. Hij krijgt huisvesting en begeleiding aangeboden door het COA, krijgt voorlichting van VluchtelingenWerk, spreekt met een advocaat, krijgt medisch advies en heeft een intakegesprek met de IND. Na zes dagen start de algemene asielprocedure. Na de intake bepaalt de IND of ze over voldoende informatie beschikt om een de aanvraag in behandeling te nemen. Gedurende de asielprocedure verblijft de asielzoeker in een asielzoekerscentrum.
Wat wordt de samenstelling van het azc: AMV’s, gezinnen, jong/oud, herkomst?
Dat kunnen we nu nog niet zeggen. We streven naar een gevarieerde samenstelling in leeftijd, geslacht, gezinssituatie en herkomst. De instroom van asielzoekers in Nederland is hierbij bepalend. De verhouding tussen gezinnen en alleenstaanden in azc’s is gemiddeld 40% gezinnen en 60% alleenstaanden. Bij andere opvanglocaties zijn ongeveer 10 tot 15% van de bewoners leerplichtige kinderen.

Dat verschilt per asielzoeker. De samenstelling van de bewoners is divers. Zo wonen er mensen met een verblijfsvergunning op een asielzoekerscentrum die wachten op een vaste woonplek ergens in Nederland. Maar er verblijven ook mensen die in afwachting zijn van terugkeer naar het land van herkomst. De verblijfstijden lopen daardoor nogal uiteen.
Omdat er veel asielzoekers naar Nederland komen, is het in de opvang erg druk en duren de asielprocedures lang. Het duurt nu bijna een half jaar voor de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Daarna begint de procedure om te beslissen over de asielaanvraag. Dit wordt per persoon zorgvuldig bekeken. Ook kan het zijn dat er nader onderzoek nodig is. Dit kan nog eens zes maanden of langer duren. Als asielzoekers mogen blijven, krijgen ze een tijdelijke verblijfsvergunning. Op dit moment zijn er onvoldoende huizen voor iedereen. Daarom is het mogelijk dat ze in het azc moeten blijven totdat er wel woonruimte beschikbaar is.

Bewoners van een asielzoekerscentrum hebben recht op een wekelijks bedrag voor eten, kleding en persoonlijke uitgaven. Bewoners met een eigen inkomen of vermogen dragen zelf financieel bij in de kosten van de opvang.
Een vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen, moet het asielzoekerscentrum verlaten. In het asielzoekerscentrum wacht hij totdat er in een gemeente een huurwoning vrijkomt. Als er een woning is gevonden, wordt die kaal opgeleverd. Vluchtelingen moeten dan dus helemaal van nul af aan beginnen. Daarom krijgen zij van de gemeente een lening. Met dit inrichtingskrediet kunnen zij de meest basale benodigdheden aanschaffen, zoals een bed, bank, tafel, stoelen en een koelkast. Sommige gemeenten zetten deze lening om in een gift.

Bewoners van het asielzoekerscentrum wonen meestal met vijf tot acht personen bij elkaar in wooneenheden. Elke wooneenheid heeft een aantal slaapkamers en een gedeelde woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van hun leefomgeving.
Volwassenen volgen programma’s en begeleidingsgesprekken, afgestemd op de fase van de asielprocedure waarin zij zich bevinden. In het kader van zelfwerkzaamheid is het mogelijk mee te werken aan terreinonderhoud, het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes en dergelijke. Ze krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Ook kunnen bewoners en hun kinderen meedoen aan cursussen of sporten bij de plaatselijke sportclub. Kinderen die leerplichtig zijn gaan naar school.

Mensen kunnen op bezoek gaan bij azc-bewoners van 9.00 uur tot 22.00 uur. Iedereen wordt verzocht zich te melden bij de receptie. Opvanglocaties organiseren ook open dagen, zodat omwonenden kunnen kennismaken met bewoners, medewerkers en de voorzieningen op de locatie. Maar ook op andere dagen is een bezoek aan een opvanglocatie mogelijk. Meer informatie over de asielprocedure is te vinden op

Mensen kunnen op bezoek gaan bij azc-bewoners van 9.00 uur tot 22.00 uur. Iedereen wordt verzocht zich te melden bij de receptie. Opvanglocaties organiseren ook open dagen, zodat omwonenden kunnen kennismaken met bewoners, medewerkers en de voorzieningen op de locatie. Maar ook op andere dagen is een bezoek aan een opvanglocatie mogelijk. Meer informatie over de asielprocedure is te vinden op www.coa.nl.