direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Tuincentrum/ bouwmarkt, Domela Nieuwenhuisweg 1, Heerenveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0074.TuincentrmBouwmrkt-VG01

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

plan:

het bestemmingsplan "Tuincentrum/ bouwmarkt, Domela Nieuwenhuisweg 1, Heerenveen" van de gemeente Heerenveen.

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.TuincentrmBouwmrkt-VG01, met de bijbehorende regels.

Verdere begripsbepalingen in alfabetische volgorde:

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

bouwmarkt:

een al dan niet geheel overdekte verkoopplaats met een overdekt verkoopoppervlak van minimaal 1000 m2, waarop een volledig of nagenoeg volledig assortiment aan bouw- en doe-het-zelf-producten wordt aangeboden.

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

bouwperceelsgrens:

een grens van een bouwperceel.

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een bedrijfs- of beroepsactiviteit.

doe-het-zelf-producten:
 • hout en houtwaren;
 • tegels, stenen, dakpannen en dergelijke;
 • bouwgrondstoffen en installatiemateriaal, waaronder sierpleisters, isolatiemateriaal, pvc-artikelen, verlichtings-/ installatiematerialen, voor zover ze als bouwmaterialen zijn aan te merken;
 • pijpen, zand en cement;
 • kozijnen, deuren;
 • sanitair;
 • (inbouw)keukens, badkamers en kasten;
 • verf en verfwaren, lijmen en kit;
 • ijzerwaren;
 • behang en behangbenodigdheden;
 • buitenzonwering;
 • open haarden;
 • verwarmingsinstallatie-artikelen;
 • gereedschappen ten behoeve van de bouw;
 • (bouw)materialen voor de inrichting van de tuin.
functieondersteunende horeca:

een horecabedrijf dat is gericht op het verstrekken van niet alcoholische dranken en kleine etenswaren, waarvan de exploitatie ondergeschikt is aan en uitsluitend ten dienste van de hoofdfunctie, welke op het perceel wordt uitgeoefend;

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

horecabedrijf- of/ instelling:

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt; een amusementshal is hier niet onder begrepen.

peil:
 • a. indien op het land wordt gebouwd:
  • 1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
  • 2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: het hoogste punt van het afgewerkte maaiveld waar die aansluit op het bouwwerk;
 • b. indien op of over het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil minus 50 cm.
randassortiment tuincentra:

detailhandel in artikelen welke niet rechtstreeks tot het assortiment van tuincentra behoren, waarbij de volgende goederen worden onderscheiden:

 • potterie;
 • dieren en dierbenodigdheden;
 • verlichtingsartikelen;
 • cadeau-artikelen;
 • kerst- en paasartikelen;
 • tuinaccessoires, zoals barbecuebenodigdheden.
tuincentrum:

een detailhandelsvestiging waar de volgende goederen ten verkoop worden aangeboden:

 • boomkwekerijproducten, planten, kamerplanten, (bloem)bollen, knollen, zaden en snijbloemen;
 • gewasbeschermingsmaterialen, meststoffen, grondproducten;
 • attributen voor de verfraaiing en het onderhoud van tuinen, zoals tuingereedschappen, en daarbij nodige hulpmaterialen, zoals bestratingsmateriaal, tuinhout en vijvermateriaal;
 • tuinmeubilair, tuinhuisjes en kassen;
 • randassortiment, zie ook onder "randassortiment tuincentra:".
verkoopvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de bouwlagen, die rechtstreeks ten dienste staan van de uitstalling en verkoop van goederen ten dienste van detailhandelsfuncties met inbegrip van de daarbij behorende openbare ruimten (derhalve worden hieronder niet begrepen de niet voor publiek toegankelijke bedrijfsruimten, kwekerijen, parkeerruimten en de niet voor publiek toegankelijke bedrijfsruimten).