3e kwartaal 2023

Inloopavond ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen hun inspraakreactie op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.