De gemeente Heerenveen heeft afspraken gemaakt met zorgaanbieders over de inkoop van de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning. Voor de inkoop van deze ondersteuning is gekozen voor het Zeeuwsmodel. Hierdoor hebben meerdere organisaties een contract met de gemeente. De huidige contracten lopen tot 1 januari 2019.

Het is op dit moment niet mogelijk om een contract aan te gaan met de gemeente. Wanneer u geen contract heeft met de gemeente is het op dit moment niet mogelijk om tussentijds een contract te krijgen voor het bieden van de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning.

Inkoop 2019

Aanbesteding Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning gestart

Donderdag 5 juli 2018 is de offerteaanvraag voor de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning gemeente Heerenveen 2019 e.v. gepubliceerd op TenderNed. Het betreft hier een Europese openbare aanbesteding op basis van het Zeeuws model. Dit betekent dat iedere inschrijver die aan de in deze aanbesteding gestelde eisen voldoet en zich hieraan conformeert, in aanmerking kan komen voor een overeenkomst.

Deze aanbesteding heeft betrekking op inwoners van de gemeente Heerenveen van 18 jaar en ouder die vanaf 1 januari 2019 maatschappelijk ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo. Deze ondersteuning kan bestaan uit: Thuisondersteuning, Dagondersteuning en Kortdurende Verblijfsondersteuning.

Het doel van de ondersteuning is dat deze een passende bijdrage levert aan het behoud en bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van de inwoner, zodat deze zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven wonen.

De aanbestedingprocedure verloopt via TenderNed, voor meer informatie zie de website van TenderNed.
Vragen over de aanbestedingsprocedure kunnen uitsluitend via TenderNed aan de gemeente worden gesteld.

Beleidsaddendum Wmo maatwerkvoorzieningen

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben het beleidsaddendum Maatwerkvoorzieningen ondersteuning vastgesteld. De gemeente vindt het belangrijk dat er goede en betaalbare ondersteuning beschikbaar is en dat kennis vanuit verschillende disciplines integraal wordt ingezet. Om de ondersteuning voor de Heerenveense inwoners beschikbaar te houden dienen we dit opnieuw te organiseren per 1 januari 2019.

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar Beleidsaddendum 2018 Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning (PDF 739 kB).