Werkvoucher

De economie trekt aan en ook de vraag op de arbeidsmarkt neemt toe. Mooie ontwikkelingen na een aantal moeizame jaren. Ondanks deze mooie ontwikkelingen zijn er nog een flink aantal werkzoekenden die moeizaam profiteren en hiervoor een extra zetje in de rug nodig zijn. De Werkvoucher kan dat zetje zijn!

De Werkvoucher

De Werkvoucher is een stimuleringsmiddel voor een werkgever om een (langdurige) werkzoekende vanuit de doelgroep van de Participatiewet aan een baan te helpen.

Hoe werkt het?

Wanneer een werkgever een vacature heeft waarvoor hij graag een (langdurige) werkzoekende wil inzetten, dan kan hij dit kenbaar maken bij ons team Werk. Zij gaan met de werkgever op zoek naar geschikte werkzoekenden en kunnen bij een plaatsing mogelijk de Werkvoucher aanbieden.

Voorwaarden

De inzet van de inzet de Werkvoucher hangt samen met de situatie van de werkzoekende. De werkzoekende voor wie de aanvraag Werkvoucher kan worden ingezet ontvangt in de gemeente Heerenveen een uitkering in het kader van de Participatiewet of IOAW en:
Ontvangt deze uitkering reeds langer dan 6 maanden, of

  • Is 18 tot 28 jaar oud, of
  • Is 50 jaar of ouder, of
  • Is statushouder
  • en heeft niet in het afgelopen halfjaar via een dienstbetrekking bij u gewerkt
  • of is ouder dan 15 jaar en leerling of voormalig leerling van het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs

De werkgever biedt aan werkzoekende een arbeidscontract van minimaal 6 maanden met een minimale urenomvang, waarmee de werkzoekende geen beroep meer hoeft te doen op een bijstandsuitkering.

Aanvragen

Wanneer een werkzoekende voldoet aan de voorwaarden, dan kan de werkgever eenvoudig een aanvraag indienen. Neem contact op met team Werk via 14 0513.

Vraag en antwoord

Een stimuleringsmiddel voor de werkgever om een (langdurige) werkzoekende vanuit de Participatiewet aan het werk te helpen.

De Werkvoucher geldt voor alle werkgevers die een werkzoekende in dienst nemen die voldoet aan de voorwaarden.

De Friese gemeenten en Friese onderwijsinstellingen die voortgezet speciaal en praktijkonderwijs aanbieden zijn uitgezonderd.

De Werkvoucher wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De Friese gemeenten en Friese onderwijsinstellingen voor voortgezet speciaal en praktijkonderwijs zijn participant in de ESF-aanvraag en daarom uitgezonderd van deelname.

Wanneer een werkgever een vacature beschikbaar wil stellen voor een (langdurig) werkzoekende, kan hij contact opnemen met ons team Werk. Wanneer er vervolgens een werkzoekende uit de doelgroep geplaatst wordt is de aanvraag voor de Werkvoucher mogelijk.

Om de drempel voor de werkgever te verlagen om een (langdurig) werkzoekende een kans te bieden en het hierdoor vergroten van de kansen van de werkzoekende.

Een werkgever mag voor maximaal vijf werkzoekenden, die voldoen aan de voorwaarden, een Werkvoucher aanvragen.

Er is een beperkt aantal Werkvouchers beschikbaar. Een aanvraag indienen kan uiterlijk 30 augustus 2018.

Het bedrag van de Werkvoucher bedraagt € 3.000,=.

Het bedrag van € 3.000,= ineens wordt ongeveer 13 weken na aanvang van het arbeidscontract uitbetaald.

De uitbetaling vindt pas plaats nadat er een arbeidsovereenkomst en een loonspecificatie van de tweede maand van het arbeidscontract van de werkzoekende is overlegd.

De Werkvoucher is – afhankelijk van de werkzoekende – te combineren met geldende fiscale regelingen en andere subsidies, maar is niet te combineren met loonkostensubsidie.

Wanneer de plaatsing van een (langdurig) werkzoekende is gelukt, kan de Werkvoucher binnen vier weken na de start van het arbeidscontract worden aangevraagd.