Bestuur - Gemeente Heerenveen

Bestuur

Rekenkamercommissie
Rekenkamercommissie gemeente Heerenveen Commissieleden Voorzitter de heer R. Afman, en leden mevrouw E. Lukovac (midden) en mevrouw G. Seinen (links). Vanuit de griffie is als secretaris toegevoegd mevrouw J.A. Elzinga. Nevenfuncties rekenkamercommissieleden. Wat doet de rekenkamercommissie? De rekenkamercommissie doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en ondersteunt daarmee de... Lees meer
Raadscommissies
De gemeenteraad heeft drie raadscommissies die verschillende onderwerpen behandelen (ter voorbereiding op besluitvorming in de raad). De commissie Algemene Zaken, de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu en de commissie Samenlevingszaken. It Petear Soms wordt een Petear georganiseerd of wordt een bepaald agendapunt behandeld in de vorm van een Petear. It Petear is een gesprek tussen... Lees meer
College van B&W
Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. De burgemeester is de voorzitter. De wethouders hebben ieder hun eigen taken (portefeuille). Wat doet het college? Het college van B en W maakt plannen en beleid voor de gemeente. De... Lees meer
Besluiten B&W
Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (B&W). De besluiten die het college neemt, komen in een besluitenlijst. Deze kunt u hier inzien. Besluitenlijst 6 augustus (PDF 408 kB) Besluitenlijst 9 juli 2019 (PDF 400 kB) Besluitenlijst 2 juli 2019 (PDF 364 kB) Besluitenlijst 25 juni 2019 (PDF 369 kB) Besluitenlijst 18 juni... Lees meer
Participatieraad
De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Meer weten? De samenstelling, adviezen, vergaderagenda’s en -verslagen vindt... Lees meer
Regelingen
Aan welke regelingen en spelregels moet iedereen binnen de gemeente Heerenveen zich houden? Kijk op de website Overheid.nl. Hier kunt u zoeken in alle gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen.... Lees meer
Gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente. Daarnaast is hij de belangrijkste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Taken gemeentesecretaris De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Samen met de ambtenaren van de gemeente voert hij de besluiten van het college en de gemeenteraad uit. Om het... Lees meer
Bestuurlijke informatie opvragen
Welke informatie kunt u krijgen? Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u alle bestuurlijke informatie krijgen behalve als: economische of financiële belangen van de gemeente in gevaar komen er vertrouwelijke gegevens in staan de gemeente niet goed meer kan inspecteren, controleren of toezicht houden de privacy van personen in gevaar komt Wat zet... Lees meer