Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

Veel wetgeving en ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.  Met de Omgevingswet kunt u eenvoudig zien welke regels gelden in uw omgeving. Een vergunning aanvragen hoeft straks nog maar bij 1 loket; het Omgevingsloket.

Animatie Omgevingsloket

In deze animatie wordt het nieuwe Omgevingsloket uitgelegd.

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de Omgevingswet. Ook vindt u meer informatie over de Omgevingswet op www.mijnkijkopheerenveen.nl

Waarom een nieuwe wet?

  • Overzichtelijkheid: alle regels over de fysieke leefomgeving staan dus in één wet.
  • Snellere besluitvorming: van 26 weken naar 8, via één loket.
  • Maatwerk: de gemeente mag straks bijvoorbeeld schuiven met een aantal milieuwaarden, zoals de geluidnorm of geurnorm. Hiermee kan natuurontwikkeling of juist bedrijvigheid worden gestimuleerd.
  • Meedoen: inwoners, bedrijven, instellingen etc. worden vanaf het begin betrokken bij de planvorming. Denk aan het maken van een Omgevingsplan (opvolger van het bestemmingsplan) of de herinrichting van de openbare ruimte.

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

De Eerste en Tweede Kamer hebben al ingestemd met de Omgevingswet. Voordat de wet in werking treedt, moet ook andere wetgeving worden aangepast en moeten gemeenten voorbereid zijn op de aanpassingen die de wet met zich meebrengt. Zoals het nu staat, treedt de wet 1 januari 2024 in werking.

Voor wie heeft de wet gevolgen?

De gemeente Heerenveen is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de leefomgeving. Onder leefomgeving verstaan we in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. Inwoners, ondernemers en initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de leefomgeving krijgen te maken met de omgevingswet. Kortom: iedereen krijgt met deze wet te maken.

Wat is het verschil?

Het verschil met de huidige wetgeving is dat we straks één wet hebben die alle wetten voor de leefomgeving bundelt. Dit vraagt een andere manier van werken. Namelijk integraal; in samenhang en afstemming. Ook geeft de wet lokale overheden meer ruimte om afwegingen te maken en per gebied verschillende normen te hanteren voor bijvoorbeeld geluidshinder. En de overheid maakt plannen en beleid in afstemming met de samenleving.

Overgang van iedereen voor zich naar samenwerken.

Hoe werkt het dan?

Eén wet, één loket, één procedure

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond, omdat initiatiefnemers met veel verschillende vergunningen en overheidsinstanties hebben te maken. Met de nieuwe omgevingswet is dat straks anders. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken.

Planning

Onze gemeente heeft als eerste een Omgevingsvisie opgesteld en laten vaststellen door de raad. Een strategische visie voor de toekomst van Heerenveen, opgesteld samen met inwoners en bedrijven. Ondertussen is de gemeente bezig met de het maken van een Omgevingsplan, de vervanger voor de bestemmingsplannen. Dit Omgevingsplan moet voor 2029 af zijn.

Intern zijn medewerkers druk doende om te zorgen dat de vergunningaanvragen soepel door de organisatie lopen en dat de onderliggende (landelijke) digitale systemen goed aansluiten.

Geplaatst op 14 augustus 2018, 14:30 | Gewijzigd op 30 november 2023, 10:56

Nieuws