Participatieraad

De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen.

Meer weten?

De samenstelling, adviezen, vergaderagenda’s en -verslagen vindt u op de website van de Participatieraad.