Bestuur - Gemeente Heerenveen

Bestuur

Grond en wonen
In dit dossier vindt u diverse documenten over grondbeleid en wonen. De nota Grondbeleid is in november 2013 vastgesteld door de raad. Grondbeleid Grondbedrijf Heerenveen – juli 2016 (PDF 2 MB) Monitor grondbedrijf – juni 2016 (PDF 674 kB) Motie VVD CDA GBH D66 FNP CU Vaststellen grondexploitaties De Fjilden Nieuwehorne – 29 juni 2015... Lees meer
Caparis
Acht gemeenten in Fryslân werken samen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân (GR SW Fryslân) om inhoud te geven aan de modernisering van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. De gemeenten zijn als aandeelhouder vertegenwoordigd in de uitvoeringsorganisatie Caparis NV. Vervolg herstructurering Caparis – brief van Caparis 31 juli 2017 (PDF 1 MB)... Lees meer
Begroting en jaarrekening
In dit dossier vindt u de financiële stukken. 2019 Perspectiefnota 2019 (PDF 2 MB) Begroting 2018 (PDF 2 MB) Begrotingswijziging verzamelbesluit 2018 – 1 (PDF 115 kB) Begrotingswijziging verzamelbesluit 2019 nr.1 (PDF 262 kB) Begrotingswijziging verzamelbesluit 2019-2 (PDF 225 kB) Verzamelbesluit – afwijkingen op de ramingen van baten en lasten 2019-2 (PDF 1 MB) Verzamelbesluit... Lees meer
Dienstverlening
De landelijke monitor waarstaatjegemeente.nl onderzoekt hoe de burgers het functioneren van de gemeente Heerenveen waarderen. In 2011 stelde de raad het programmaplan ‘Eén in dienstverlening’ vast. De belangrijkste doelstellingen van deze visie zijn: Betere dienstverlening Meer transparantie Grotere doelmatigheid Minder administratieve lasten De belangrijkste documenten vindt u hieronder. Rapport onderzoek naar betere en goedkopere dienstverlening... Lees meer
Opvang vluchtelingen
In dit dossier vindt u diverse documenten over opvang vluchtelingen. Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders Informatie over Vluchtelingen en veiligheid op de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) De komst van vluchtelingen stelt de Nederlandse samenleving voor nieuwe uitdagingen. Rijk, gemeenten en uitvoeringsorganisaties verzorgen de opvang voor deze mannen, vrouwen en kinderen.... Lees meer
Veiligheid
De gemeenteraad stelt een integraal veiligheidsbeleid vast met een looptijd van vier jaar. In dit plan wordt het kader gegeven dat dient als basis voor de jaarlijkse uitvoeringsplannen. De gemeenteraad is niet de enige die een taak heeft met betrekking tot veiligheid. Er wordt samengewerkt met tientallen lokale en regionale partners om de veiligheid te waarborgen... Lees meer
Dossiers
Veiligheid Opvang vluchtelingen Dienstverlening Begroting en jaarrekening Caparis Grond en wonen Sociaal domein Economie, recreatie en toerisme Beleidsoverzicht Omgevingsvisie Breedband... Lees meer
Griffie
De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie die bestaat uit een interim griffier, een interim adjunct-griffier en twee griffiemedewerkers. De griffier De griffier is er voor de raad. Zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te... Lees meer