Bestuur - Gemeente Heerenveen

Bestuur

Caparis
Acht gemeenten in Fryslân werken samen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân (GR SW Fryslân) om inhoud te geven aan de modernisering van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. De gemeenten zijn als aandeelhouder vertegenwoordigd in de uitvoeringsorganisatie Caparis NV. Vervolg herstructurering Caparis – brief van Caparis 31 juli 2017 (PDF 1 MB)... Lees meer
Begroting en jaarrekening
In dit dossier vindt u de financiële stukken. 2018 Themarekening 2017 (PDF 4 MB) Themarekening – begrotingswijzigingen (PDF 111 kB) Verzamelbesluiten 2018 Afwijkingen op de ramingen van baten en lasten 2018-2 (PDF 408 kB) Begrotingswijziging verzamelbesluit nr 2 2018 (PDF 117 kB) 2017 Perspectiefnota 2017 (PDF 1 MB) Begrotingswijziging Perspectiefnota 2017 (PDF 98 kB) Motie... Lees meer
Dienstverlening
De landelijke monitor waarstaatjegemeente.nl onderzoekt hoe de burgers het functioneren van de gemeente Heerenveen waarderen. In 2011 stelde de raad het programmaplan ‘Eén in dienstverlening’ vast. De belangrijkste doelstellingen van deze visie zijn: Betere dienstverlening Meer transparantie Grotere doelmatigheid Minder administratieve lasten De belangrijkste documenten vindt u hieronder. Rapport onderzoek naar betere en goedkopere dienstverlening... Lees meer
Opvang vluchtelingen
In dit dossier vindt u diverse documenten over opvang vluchtelingen. Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders Informatie over Vluchtelingen en veiligheid op de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) De komst van vluchtelingen stelt de Nederlandse samenleving voor nieuwe uitdagingen. Rijk, gemeenten en uitvoeringsorganisaties verzorgen de opvang voor deze mannen, vrouwen en kinderen.... Lees meer
Veiligheid
De gemeenteraad stelt een integraal veiligheidsbeleid vast met een looptijd van vier jaar. In dit plan wordt het kader gegeven dat dient als basis voor de jaarlijkse uitvoeringsplannen. De gemeenteraad is niet de enige die een taak heeft met betrekking tot veiligheid. Er wordt samengewerkt met tientallen lokale en regionale partners om de veiligheid te waarborgen... Lees meer
Dossiers
Veiligheid Opvang vluchtelingen Dienstverlening Begroting en jaarrekening Caparis Grond en wonen Sociaal domein Economie, recreatie en toerisme Beleidsoverzicht Omgevingsvisie Breedband... Lees meer
Raadsvragen
De raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde van de raadsvergaderingen. Het college beantwoordt die vragen uiterlijk vier weken nadat ze zijn ingediend. Hieronder leest u de ingediende vragen en antwoorden. Raadsvragen U kunt raadsvragen (en antwoorden) vinden in de LTA (Lange Termijn Agenda)... Lees meer
Griffie
De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie die bestaat uit een interim griffier, een interim adjunct-griffier en twee griffiemedewerkers. De griffier De griffier is er voor de raad. Zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te... Lees meer