Overzicht

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Kon. Wilhelminaweg 49, Oranjewoud

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Kon. Wilhelminaweg 49 Oranjewoud e.o

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van donderdag 23 maart 2017 voor een periode van zes weken het bestemmingsplan ‘Kon. Wilhelminaweg 49 Oranjewoud e.o.’ ter inzage ligt.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Koningin Wilhelminaweg 49 in Oranjewoud en maakt de bouw van twee extra woningen mogelijk op dit perceel. De bestaande woning maakt eveneens deel uit van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage van het bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan kan gedurende de hiervoor genoemde termijn digitaal worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u ook het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ selecteren, waarna u de mogelijkheid heeft om de stukken op te roepen via het invullen van de locatie, de naam of het planID-nummer (NL.IMRO.0074.PH1oranjewoudDP-OW01) van het ontwerpbestemmingsplan.

Tevens kunt u de papieren versie van het ontwerp-bestemmingsplan inzien tijdens openingsuren in het gemeentehuis (centrale receptie), Crackstraat 2 te Heerenveen. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het ontwerp-bestemmingsplan is de digitale versie van het plan doorslaggevend.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling bij de gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan.

  • Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een schriftelijke zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam, adres en handtekening van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Het is niet mogelijk om per e-mail een zienswijze in te dienen.

  • Om een mondelinge zienswijze kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met mevrouw Anke Beeksma van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 14 0513 of per e-mail a.beeksma@heerenveen.nl.

Uitwerking Skoatterwâld

De Fjilden

Op 13 februari 2017 heeft de gemeenteraad het “beeldkwaliteitsplan de Fjilden (PDF 55 kB)” en de 1e partiele herziening bestemmingsplan De Fjilden (PDF 66 kB) vastgesteld. Het raadsbesluit en de vastgestelde partiële herziening, met de daarbij behorende bijlagen, liggen met ingang van donderdag 9 maart 2017, gedurende 6 weken, ter inzage via ruimtelijke plannen of op het gemeentehuis.