Overzicht

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Ontwerp-bestemmingsplan Thorbeckestraat 3, Heerenveen

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 17 mei 2018, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Thorbeckestraat 3, met bijbehorende stukken.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een appartementengebouw op het perceel Thorbeckestraat 3 te Heerenveen. Dit vervangt een op het perceel aanwezig kantoorgebouw.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn, worden ingezien, op de volgende plaatsen:

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.
Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze. Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 61 77 40.

Bestemmingsplan Heerenveen – Aansluiting A32 (K.R. Poststraat), vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat de gemeenteraad, op 23 april 2018, het bestemmingsplan Heerenveen – Aansluiting A32 (K.R. Poststraat), heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft globaal betrekking op een deel van de rijksweg A32, ter hoogte van de aansluiting K.R. Poststraat (afrit 12) te Heerenveen, en gronden ter weerszijden daarvan. Het bestemmingsplan maakt een aangepaste aansluiting van de K.R. Poststraat op de A32 mogelijk. Daarnaast worden extra rijstroken en sorteervakken aangelegd op de K.R. Poststraat en aansluitende wegen. Aan de oostzijde van de A32 wordt een rotonde mogelijk gemaakt, waarop verkeer van en naar de A32 en aangrenzende woongebieden en bedrijventerreinen wordt afgewikkeld.

Inzage

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarbij behorende bijlagen, liggen met ingang van donderdag 3 mei 2018, gedurende 6 weken, ter inzage op de volgende plaatsen:

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s Gravenhage.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening dat na de beroepstermijn wordt ingediend, schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Bestemmingsplan Heerenveen- Nieuw Heerenhage, vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat de gemeenteraad, op 23 april  2018, het bestemmingsplan Heerenveen- Nieuw Heerenhage, heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft globaal betrekking op gronden ten zuiden van de Veenscheiding, ten noorden van de Tjotter en ten westen van het Kattebos te Heerenveen. Het bestemmingsplan gaat uit van sloop van de bebouwing van Heerenhage en laat in de plaats daarvan woningen en een appartementencomplex toe.

Inzage

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarbij behorende bijlagen, liggen met ingang van donderdag 3 mei 2018, gedurende 6 weken, ter inzage op de volgende plaatsen:

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan bij  de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s Gravenhage.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening dat na de beroepstermijn wordt ingediend, schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Beeldkwaliteitsplan Heerenhage - Heerenveen, vastgesteld


Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat de gemeenteraad, op 23 april 2018, het beeldkwaliteitsplan Heerenhage – Heerenveen heeft vastgesteld.

Het beeldkwaliteitsplan (PDF 4 MB) heeft betrekking op gronden ten zuiden van de Veenscheiding, ten noorden van de Tjotter en ten westen van het Kattebos te Heerenveen. Het beeldkwaliteitsplan geeft welstandscriteria voor de herontwikkeling van de locatie Heerenhage, met woningen en een appartementengebouw.