Overzicht

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Ontwerp-uitwerking Skoatterwâld


Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 18 mei 2017, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, de ontwerp-uitwerking Skoatterwâld (Middenzone Oost, deel 1), met bijbehorende stukken. Het plangebied ligt in Heerenveen, ten oosten van de multifunctionele accommodatie De Spil, ten noorden van de Van Aerssenstraat en de Willem Lodewijklaan en ten zuiden van de Marga Klompéweg en de Nienke van Hichtumweg.

Ontwerp-uitwerking

In de uitwerking wordt worden regels vastgelegd voor de inrichting van het gebied met woningen, wegen, groen en water. Het aantal woningen dat gebouwd kan worden bedraagt circa 55. Daarnaast wordt een openbaar parkeerterrein mogelijk gemaakt met circa 30 parkeerplaatsen.

Inzage

De ontwerp-uitwerking en de bijbehorende stukken (PDF 3 MB) kunnen kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn, digitaal worden ingezien. Liever op papier inzien? Dat kan tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op de ontwerp-uitwerking.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 617 740.

Participatie- en Afstemmingsverordening


Burgemeester en wethouders leggen de concept Participatie- en Afstemmingsverordening 2017 op grond van Participatiewet ter inzage van 19 april tot 31 mei 2017.
In deze 6 weken kunt u aangeven wat u van de verordeningen vindt. Daarna wordt het samen met de eventuele inspraakreacties aan de gemeenteraad voorgelegd. Die bespreekt het in een openbare vergadering en neemt een besluit.

Welke veranderingen zijn er?

Beide verordeningen zijn al vanaf 1 januari 2015 van kracht maar moeten door wetswijzigingen worden aangepast. De Participatieverordening (PDF 130 kB) legt de voorzieningen vast die het college kan aanbieden bij het vinden van werk. De afstemmingsverordening (PDF 160 kB) geeft aan welke sancties gelden bij het niet nakomen van de beschreven plichten. Lees ook de toelichting (PDF 286 kB).

Wilt u reageren?

Schriftelijk reacties kunnen naar:
Burgemeester en wethouders van Heerenveen
Afdeling Samenleving
Postbus 15.000
8440 GA Heerenveen

Of per mail naar: s.vandersluis@heerenveen.nl