Overzicht

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen Skoatterwâld 2e en 3e fase


Burgemeester en wethouders hebben een bestemmingsplan opgesteld voor het noordelijk en het oostelijk deel van Skoatterwâld (de 2e en 3e fase). De globale begrenzing van het plangebied is als volgt: de noordzijde wordt begrensd door de bebouwing aan Het Meer, de oostzijde door de bebouwing aan de Woudsterweg, de zuidzijde door de Prins Bernhardweg en de westzijde door de bebouwing van de 1e fase van Skoatterwâld en de A32.

Dit plan is een juridisch-technische actualisatie van het geldende bestemmingsplan en bevat inhoudelijk geen beleidswijzigingen.

Stukken ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 15 maart 2018 tot en met woensdag 25 april 2018 ter inzage.
Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden ingezien op de volgende plaatsen:
1. bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingstijden
2. website ruimtelijke plannen

Zienswijzen

Vanaf donderdag 15 maart 2018 tot en met woensdag 25 april 2018 kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan:
De gemeenteraad van Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA HEERENVEEN
Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Om mondelinge zienswijzen in te dienen, kan op maandagen, dinsdagen en vrijdagen tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Caroline Hiskemuller, telefoon (0513) 61 74 26.

Ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Oranjewoud Wonen


Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 22 februari 2018, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Oranjewoud Wonen, met bijbehorende stukken.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft globaal betrekking op gronden gelegen ten zuiden van de Amelandlaan en ten westen van de Marktweg te Heerenveen. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat uit van sloop van de bebouwing van de Oranjewoudflat (Flat Oranjewoud 1 te Heerenveen) en laat in de plaats daarvan woningen, appartementengebouwen en voorzieningen toe.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn, worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingstijden of op de website van ruimtelijke plannen.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.
Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 61 77 40.

Ontwerp-beeldkwaliteitsplan Heerenveen-Midden Tellegebied

Ontwerp-beeldkwaliteitsplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg
Herhaalde kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 8 februari 2018, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het Beeldkwaliteitsplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg. (PDF 2 MB)

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan geeft welstandscriteria voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige scholen De Letterbeam en de Petraschool, tussen de Meineszstraat en de Coehoorn van Scheltingaweg te Heerenveen. De herontwikkeling betreft woningen en zorgvoorzieningen.

Inzage

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kunt u ook tijdens openingsuren inzien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Zienswijzen

Gedurende de genoemde termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen indienen op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15000, 8440 GA HEERENVEEN.
Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum, en de redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen, kan op maandagen, dinsdagen en vrijdagen tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Caroline Hiskemuller, telefoon (0513) 61 74 26.