Overzicht

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Ontwerp-bestemmingsplan Gooilandlaan 57


Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 12 juli 2018, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Gooilandlaan 57, met bijbehorende stukken.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft globaal betrekking op het perceel Gooilandlaan 57 te Heerenveen. Het perceel ligt met de zuidwestzijde naar de Gooilandlaan en wordt aan de overige zijden begrensd door de Naardermeerstraat. Op het perceel stond voorheen de Duisterhoutschool. Deze is gesloopt. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 14 gezinswoningen op dit perceel.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn, worden ingezien, bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingsuren en op de website van ruimtelijke plannen.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 61 77 40.

Bestemmingsplan Oranjewoud Wonen

Herhaalde kennisgeving Bestemmingsplan Heerenveen- Oranjewoud Wonen, gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat de gemeenteraad, op 18 juni 2018, het bestemmingsplan Heerenveen- Oranjewoud Wonen, gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft globaal betrekking op gronden gelegen ten zuiden van de Amelandlaan en ten westen van de Marktweg te Heerenveen. Het bestemmingsplan gaat uit van sloop van de bebouwing van de Oranjewoudflat (Flat Oranjewoud 1 te Heerenveen) en laat in de plaats daarvan woningen, appartementengebouwen en voorzieningen toe.

De gemeenteraad wijzigde bij vaststelling het bestemmingsplan, in die zin dat:
1. op de verbeelding (plankaart) binnen de bestemming Wonen – Woongebouw:
– het bouwvlak tegenover de Koningin Wilhelminaweg 8,00 m is verschoven in zuidwestelijke richting en de lengte van dit bouwvlak met 4,00 m is verkort;
– het bouwvlak ten noorden van Marktweg 79, 10,70 m is verschoven in zuidwestelijke richting;
2. in de regels van de bestemming Wonen – Woongebouw (artikel 6) aan lid 6.1.f. is toegevoegd: “met dien verstande dat de afstand van parkeervoorzieningen tot het woongebouw Marktweg 79 ten minste 30,00 bedraagt “.

Een uitgebreidere weergave van de wijzigingen is opgenomen in het raadsbesluit.

Inzage

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarbij behorende bijlagen, liggen met ingang van donderdag 12 juli 2018, gedurende 6 weken, ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingsuren en op de website van ruimtelijke plannen.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp van het bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verder kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening dat na de beroepstermijn wordt ingediend, schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Bestemmingsplan Tellepark 2017

herhaalde kennisgeving- bestemmingsplan Heerenveen – Tellepark 2017, gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat de gemeenteraad, op 28 mei 2018, het bestemmingsplan Heerenveen – Tellepark 2017, gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft globaal betrekking op gronden tussen de Europalaan en de Meineszstraat te Heerenveen. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door Trinitas en aan de zuidkant door het appartementengebouw Tellepark en woonzorgcentrum Marijke Hiem. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van drie appartementengebouwen tussen Trinitas en het appartementengebouw Tellepark. Ter plaatse van de voormalige scholen Letterbeam en Petraschool worden gezinswoningen en een bijzondere woonvorm toegelaten.

De gemeenteraad wijzigde bij vaststelling het bestemmingsplan met de mogelijkheid om een bijzondere woonvorm op een groter gebied toe te staan.
De wijzigingen hebben betrekking op:
1. de regels van de bestemming Wonen (artikel 5), in die zin dat lid 5.1, 5.2.1 en 5.4 zijn gewijzigd met het oog op het toelaten van een bijzondere woonvorm binnen het gehele bestemmingsvlak, maar wel met de beperking dat een bijzondere woonvorm al dan niet in combinatie met maatschappelijke voorzieningen niet meer dan 50% van het bestemmingsvlak mag beslaan;
2. de verbeelding (plankaart), in die zin dat de functieaanduiding “zorginstelling” is verwijderd;
3. de bijlage 2 van de regels, in die zin dat de parkeernormen Heerenveen Overig van toepassing is.

Een uitgebreidere weergave van de wijzigingen is opgenomen in het raadsbesluit.

Inzage

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarbij behorende bijlagen, liggen met ingang van donderdag 12 juli 2018, gedurende 6 weken, ter inzage op bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingsuren en op de website van ruimtelijke plannen.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp van het bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verder kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening dat na de beroepstermijn wordt ingediend, schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Bestemmingsplan It Fean Plantsoen

Herhaalde kennisgeving Bestemmingsplan Heerenveen- It Fean Plantsoen, gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat de gemeenteraad, op 18 juni 2018, het bestemmingsplan Heerenveen- It Fean Plantsoen, gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft gronden ten zuiden van de Oude Veenscheiding, ten westen van het spoor, ten noorden van het Bornego College en ten oosten van de Ds. Kingweg te Heerenveen. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van een appartementengebouw, laagbouwwoningen en laagbouwzorgvoorzieningen.

De gemeenteraad wijzigde bij vaststelling het bestemmingsplan, in die zin dat:

1. op de verbeelding (plankaart):
– aan de bestemming Wonen – Woongebouw een vlak is toegevoegd met de aanduiding “bijgebouwen”;
– het maximum aantal wooneenheden in het bestemmingsvlak Wonen – Woongebouw is verhoogd van 22 naar 23;
– het bestemmingsvlak Wonen en de daarop aangegeven functieaanduiding ‘zorginstelling” is vergroot;
– het maximum aantal wooneenheden in de bestemmingsvlak Wonen is verhoogd van 12 naar 20;
– het bestemmingsvlak Wonen – Wooncentrum is verkleind;
– het bestemmingsvlak Water is vervallen en hieraan de bestemming Groen is gegeven.
2. in de regels:
– de bestemming Water is vervallen;
– aan de bouwregels van de bestemming Wonen – Woongebouw is toegevoegd:
“9.2.2. Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken worden binnen het bouwvlak of binnen de aanduiding ‘bijgebouwen’ gebouwd;
b. de goothoogte bedraagt ten hoogste 3,5 m.”
en lid 9.2.2 te vernummeren naar 9.2.3.

Een uitgebreidere weergave van de wijzigingen is opgenomen in het raadsbesluit.

Inzage

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarbij behorende bijlagen, liggen met ingang van donderdag 12 juli 2018, gedurende 6 weken, ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingsuren en op de website van ruimtelijke plannen.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp van het bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verder kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening dat na de beroepstermijn wordt ingediend, schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.