Overzicht

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Ontwerp-bestemmingsplan Heerenhage


Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2017, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Nieuw Heerenhage, met bijbehorende stukken.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft globaal betrekking op gronden ten zuiden van de Veenscheiding, ten noorden van de Tjotter en ten westen van het Kattebos te Heerenveen. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat uit van sloop van de bebouwing van Heerenhage en laat in de plaats daarvan woningen en een appartementencomplex toe.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn, worden ingezien, op de volgende plaatsen:
1. bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingsuren
2. op de website ruimtelijke plannen

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 61 77 40.

Ontwerp-beeldkwaliteitsplan Heerenhage


Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2017, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Heerenhage – Heerenveen. Het beeldkwaliteitplan (PDF 4 MB) heeft betrekking op gronden ten zuiden van de Veenscheiding, ten noorden van de Tjotter en ten westen van het Kattebos te Heerenveen. Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan geeft welstandscriteria voor de herontwikkeling van de locatie Heerenhage, met woningen en een appartementengebouw.

Inzage

Lees hier het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Heerenhage (PDF 4 MB) of kom tijdens openingsuren naar de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Zienswijzen

Gedurende de genoemde termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen indienen op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.
Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum, en de redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen, kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 61 77 40.

Bestemmingsplan Thorbeckestraat 3

Burgemeester en wethouders hebben een bestemmingsplan (voorontwerp) opgesteld het perceel Thorbeckestraat 3 te Heerenveen. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een appartementengebouw op dit perceel.

Stukken ter inzage

Het bestemmingsplan (PDF 5 MB) (voorontwerp) en schetsontwerp (PDF 7 MB) van het appartementengebouw liggen met ingang van donderdag 7 december 2017 gedurende zes weken ter inzage. Liever op papier inzien? U kunt u de plannen inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 19 december 2017 wordt voor belangstellenden, van 17.00 – 20.00 uur, een inloopbijeenkomst gehouden in Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1. Hier kunnen de plannen worden ingezien en kan daarop worden gereageerd.

Inspraak

Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met woensdag 17 januari 2018 worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Heerenveen
Postbus 15.000
8440 GA HEERENVEEN
of per email onder vermelding “‘inspraak Thorbeckestraat 3”.

Ontwerp-bestemmingsplan Aansluiting A32


Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 23 november 2017, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Aansluiting A32 (K.R. Poststraat), met bijbehorende stukken.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft globaal betrekking op een deel van de rijksweg A32, ter hoogte van de aansluiting K.R. Poststraat (afrit 12) te Heerenveen, en gronden ter weerszijden daarvan. Het ontwerp-bestemmingsplan maakt een aangepaste aansluiting van de K.R. Poststraat op de A32 mogelijk. Daarnaast worden extra rijstroken en sorteervakken aangelegd op de K.R. Poststraat en aansluitende wegen. Aan de oostzijde van de A32 wordt een rotonde mogelijk gemaakt, waarop verkeer van en naar de A32 en aangrenzende woongebieden en bedrijventerreinen wordt afgewikkeld. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de A32? Ga dan naar heerenveenbeterbereikbaar.nl

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn, worden ingezien, op de volgende plaatsen:
1. bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingstijden
2. website ruimtelijke plannen

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 61 77 40.

Ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Tellepark 2017

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 23 november 2017, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Tellepark 2017, met bijbehorende stukken.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft globaal betrekking op gronden tussen de Europalaan en de Meineszstraat te Heerenveen. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door Trinitas en aan de zuidkant door het appartementengebouw Tellepark en woonzorgcentrum Marijke Hiem. Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van drie appartementengebouwen tussen Trinitas en het appartementengebouw Tellepark. Ter plaatse van de voormalige scholen Letterbeam en Petraschool worden gezinswoningen en zorgvoorzieningen toegelaten.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn, worden ingezien, op de volgende plaatsen:
1. bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingstijden
2. website ruimtelijke plannen

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 61 77 40.

Ontwerp-beeldkwaliteitsplan herontwikkeling scholenlocatie


Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 23 november 2017, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt ontwerp-beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling scholenlocatie tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg, Heerenveen (PDF 2 MB).

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan geeft welstandscriteria voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige scholen De Letterbeam en de Petraschool, tussen de Meineszstraat en de Coehoorn van Scheltingaweg te Heerenveen. De herontwikkeling betreft woningen en zorgvoorzieningen.

Inzage

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Zienswijzen

Gedurende de genoemde termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen indienen op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum, en de redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen, kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 61 77 40.

Ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – It Fean Plantsoen


Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 9 november 2017, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – It Fean Plantsoen, met bijbehorende stukken.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft gronden ten zuiden van de Oude Veenscheiding, ten westen van het spoor, ten noorden van het Bornego College en ten oosten van de Ds. Kingweg te Heerenveen. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van een appartementengebouw, laagbouwwoningen en laagbouwzorgvoorzieningen.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn, worden ingezien, op de volgende plaatsen:
1. bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingsuren
2. via de website van ruimtelijke plannen.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.
Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 61 77 40.