Overzicht

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

 

Uitwerking Skoatterwâld (Middenzone Oost, deel 1

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat zij op 26 september 2017 de uitwerking Skoatterwâld (Middenzone Oost, deel 1), van het bestemmingsplan 2e en 3e fase Skoatterwâld, hebben vastgesteld. Het plangebied ligt in Heerenveen, ten oosten van de multifunctionele accommodatie De Spil, ten noorden van de Van Aerssenstraat en de Willem Lodewijklaan en ten zuiden van de Marga Klompéweg en de Nienke van Hichtumweg.

Uitwerking

In de uitwerking worden regels vastgelegd voor de inrichting van het gebied met woningen, wegen, groen en water. Het aantal woningen dat gebouwd kan worden bedraagt ten hoogste 55. Daarnaast wordt een openbaar parkeerterrein mogelijk gemaakt met ten minste 30 parkeerplaatsen.

Ter inzage

Het besluit van burgemeester en wethouders en de uitwerking Skoatterwâld Middenzone Oost, deel 1 (PDF 3 MB), met de daarbij behorende bijlagen, liggen met ingang van donderdag 12 oktober 2014, gedurende 6 weken, ter inzage. U kunt het ook nalezen bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingsuren.
.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp van de uitwerking bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging (beroepstermijn) tegen de vastgestelde uitwerking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s Gravenhage.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van de uitwerking niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening dat na de beroepstermijn wordt ingediend, schorst de werking van de uitwerking niet.

Griffierecht

Voor zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn, naast een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de uitwerking niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij
aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.