Overzicht

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Ontwerp-uitwerking Skoatterwâld


Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 18 mei 2017, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, de ontwerp-uitwerking Skoatterwâld (Middenzone Oost, deel 1), met bijbehorende stukken. Het plangebied ligt in Heerenveen, ten oosten van de multifunctionele accommodatie De Spil, ten noorden van de Van Aerssenstraat en de Willem Lodewijklaan en ten zuiden van de Marga Klompéweg en de Nienke van Hichtumweg.

Ontwerp-uitwerking

In de uitwerking wordt worden regels vastgelegd voor de inrichting van het gebied met woningen, wegen, groen en water. Het aantal woningen dat gebouwd kan worden bedraagt circa 55. Daarnaast wordt een openbaar parkeerterrein mogelijk gemaakt met circa 30 parkeerplaatsen.

Inzage

De ontwerp-uitwerking en de bijbehorende stukken (PDF 3 MB) kunnen kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn, digitaal worden ingezien. Liever op papier inzien? Dat kan tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op de ontwerp-uitwerking.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon (0513) 617 740.

gemeentelijk verkeers- en vervoerplan


Inspraak gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP 2017)

Burgemeester en wethouders hebben een verkeers- en vervoerplan opgesteld. Met dit ‘Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP 2017)’, heeft de gemeente een eenduidig en samenhangend beleidsplan op het gebied van verkeer en vervoer. Dit beleidsplan dient de komende 10 jaren als leidraad voor te nemen beslissingen op verkeersgebied. De te nemen maatregelen die hieruit voortvloeien, het uitvoeringsprogramma, wordt elke 3 jaar geactualiseerd.

Stukken ter inzage

Het GVVP 2017 (PDF 866 kB) met het uitvoeringsprogramma 2018 t/m 2020 (PDF 165 kB) kunnen met ingang van donderdag 8 juni 2017, gedurende 6 weken, digitaal worden ingezien. De stukken liggen daarnaast, gedurende de hiervoor genoemde termijn, ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Inspraak

Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met woensdag 19 juli 2017 worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Heerenveen
Postbus 15.000
8440 GA Heerenveen

of per email aan verkeer@heerenveen.nl, onder vermelding van: “inspraak GVVP 2017”

ontwerpwijzigingsbesluit Kerkelaan 29 Katlijk


Burgemeester en wethouders maken bekend dat, met toepassing van het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, een wijziging van het bestemmingsplan ”Buitengebied 2007” in ontwerp ter inzage wordt gelegd.

Het wijzigingsbesluit

Het wijzigingsbesluit “Kerkelaan 29, Katlijk” voorziet in een wijziging van de bestemming “Woondoeleinden III” in de bestemming “Agrarisch gebied 2” met de aanduiding “bouwperceel” en bijbehorend bouwvlak ten behoeve van de vestiging van een kleinschalig agrarisch nevenbedrijf op het perceel Kerkelaan 29 in Katlijk.

Inzage van het ontwerpwijzigingsbesluit

Het ontwerpwijzigingsbesluit Kerkelaan 29 Katlijk (PDF 48 kB), met de bijbehorende stukken (PDF 3 MB), liggen vanaf donderdag 8 juni 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Liever op papier inzien? U kunt tijdens openingsuren terecht bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpwijzigingsbesluit.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kunt u contact opnemen met Anke Beeksma van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer 14 0513.

Mercurius 6 Heerenveen

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 8 juni 2017, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Mercurius 6 – Heerenveen, met bijbehorende stukken. Ontwerp-bestemmingsplan Het bestemmingsplan regelt het op het perceel aanwezige bedrijf en laat daarnaast een woning toe.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn, worden ingezien, op de volgende plaatsen:
1. bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingstijden
2. website ruimtelijke plannen

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.
Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon 14 0513.

It Fean Plantsoen

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 8 juni 2017, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – It Fean Plantsoen, met bijbehorende stukken.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft gronden ten zuiden van de Oude Veenscheiding, ten westen van het spoor, ten noorden van het Bornego College en ten oosten van de Ds. Kingweg te Heerenveen. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van een appartementengebouw, laagbouwwoningen en laagbouwzorgvoorzieningen.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn, worden ingezien, op de volgende plaatsen:
1. bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingstijden
2. website ruimtelijke plannen

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.
Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Gerrit Haanstra, telefoon 14 0513.

Heerenveen Noord

Bestemmingsplan ‘Heerenveen-Noord’ gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 10 april 2017 het bestemmingsplan Heerenveen-Noord (IMRO-identificatie NL.IMRO.0074.BPNnoord-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht, zijn opgesomd in een bij het raadsbesluit behorende bijlage. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de wijk Heerenveen-Noord en omgeving (het gebied dat in globale zin wordt begrensd door de spoorlijn, Rijksweg 7, Rijksweg 32, Het Meer, Nieuwstraat, KR Poststraat, Fok en Dubbele Regel) en voorziet overwegend in een actuele beheersregeling voor de bestaande situatie. Het bestemmingsplan legt hoofdzakelijk de bestaande situatie vast

Ter inzage

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

De stukken zijn digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daarnaast is een papieren versie van het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit in te zien tijdens openingsuren in het gemeentehuis (centrale receptie), Crackstraat 2 te Heerenveen. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht èn belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verder kunnen belanghebbenden gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Tegelijk of na met het indienen van een beroepschrift kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen, zoals bijvoorbeeld het schorsen van het bestemmingsplan tot dat op het beroep is besloten

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

herontwikkeling locatie Heerenhage


Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een schetsplan (PDF 18 MB) voor de herontwikkeling van de locatie van Heerenhage, gelegen ten zuiden van de Veenscheiding, ten noorden van de Tjotter en ten westen van het Kattebos te Heerenveen.
Het schetsontwerp gaat uit van sloop van de bebouwing van Heerenhage. Hiervoor in de plaats komen woningen en een appartementencomplex.
Er wordt inspraak gegeven op het schetsontwerp. Na de behandeling van de inspraak wordt een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan (welstand) voor de herontwikkeling in procedure gebracht.

Stukken ter inzage

Het schetsplan (PDF 18 MB) ligt met ingang van donderdag 29 juni 2017 gedurende vier weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Inspraak

Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met woensdag 26 juli 2017 worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Heerenveen
Postbus 15.000
8440 GA HEERENVEEN
of per email aan inspraak@heerenveen.nl, onder vermelding “inspraak Heerenhage”.

herontwikkeling Oranjewoudflat


Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een schetsontwerp voor de herontwikkeling van de locatie van de Oranjewoudflat, gelegen ten zuiden van de Amelandlaan en ten westen van de Marktweg te Heerenveen.
Het schetsplan (PDF 24 MB) gaat uit van sloop van de Oranjewoudflat. Hiervoor in de plaats komen woningen en appartementengebouwen in verschillende hoogtes en uitvoeringen.
Er wordt inspraak gegeven op het schetsontwerp. Na de behandeling van de inspraak wordt een bestemmingsplan voor de herontwikkeling in procedure gebracht.

Stukken ter inzage

Het schetsontwerp (PDF 24 MB) ligt met ingang van donderdag 29 juni 2017 gedurende vier weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 4 juli 2017 van 19:00 – 21:00 uur wordt een inloopbijeenkomst gehouden in de Oranjewoudflat (vergaderruimte van het Paviljoen, entree via de hoofdingang). Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over het schetsontwerp en kan daarop worden gereageerd.

Inspraak

Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met woensdag 26 juli 2017 worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Heerenveen
Postbus 15.000
8440 GA HEERENVEEN
of per e-mail aan inspraak@heerenveen.nl, onder vermelding “inspraak Oranjewoudflat”.