Overzicht

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Subsidie peuteropvang

Nadere regels ‘Subsidie peuteropvang gemeente Heerenveen 2018’

Op 8 augustus 2017 heeft het college ingestemd met de concept Nadere regels ‘Subsidie peuteropvang gemeente Heerenveen 2018’. De wijzigingen in de Nadere regel ‘Subsidie peuteropvang gemeente Heerenveen 2018’ ten opzichte van de huidige Nadere regel hebben vooral te maken met:

  • bepalingen over subsidiëring van peuteropvang en VVE in de gemeente Heerenveen
  • actualisatie van het maximumuurtarief, het koptarief, de VVE-toeslag en de gemiddelde vastgestelde ouderbijdrage
  • er is een artikel toegevoegd over de subsidieaanvraag
  • er is een artikel toegevoegd over de aanvraagtermijn
  • er is een artikel toegevoegd over de beslistermijn
  • er is een artikel toegevoegd over de aanvraag tot vaststelling van de subsidie
  • er is een artikel toegevoegd over de verplichtingen over de tussentijdse verantwoording
  • tot slot enkele kleinere redactionele en inhoudelijke aanpassingen.

Ter inzage

Voordat de Nadere regels ‘Subsidie peuteropvang gemeente Heerenveen 2018’ voorgelegd wordt ter definitieve besluitvorming is er eerst de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De ingebrachte zienswijzen op deze Nadere regels worden door het college meegenomen in het uiteindelijke voorstel. Op 18 oktober 2017 wordt de Nadere regel ‘Subsidie peuteropvang gemeente Heerenveen 2018’ voor vaststelling aan het college voorgelegd. Vervolgens is het de planning om de Nadere regel per 1 januari 2018 in werking te laten treden. De Nadere regel ‘Subsidie peuteropvang gemeente Heerenveen 2018’ is onderaan deze bekendmaking opgenomen. Ook ligt deze gedurende 6 weken na datum van deze bekendmaking bij de receptie van het gemeentehuis.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen bij het college. Deze zienswijzen worden meegenomen bij de uiteindelijke besluitvorming door het college en de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Heerenveen, postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen. Een schriftelijke zienswijze dient te bevatten de naam en het adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze. Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend bij het klantcontactcentrum op telefoonnummer: 14 0513.

zie ook

Officiële bekendmaking op overheid.nl