Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is het beleidsdocument van de gemeenteraad waarin al het beleid voor de leefomgeving samenkomt. In deze visie staan de keuzes voor de toekomst van Heerenveen.

Omgevingsvisie 1.0

Wat is een Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie van de gemeenteraad op de leefomgeving. Het is gericht op de ontwikkeling van onze gemeente tot 2040. In de visie wordt op hoofdlijnen aangegeven wat nodig is om de leefomgeving te beschermen, te ontwikkelen en in te richten. Het gaat over alle terreinen van de leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw, cultureel erfgoed en economie.

Waar gaat de Omgevingsvisie over?

De Omgevingsvisie gaat in op verschillende ontwikkelingen en vraagstukken die op de gemeente Heerenveen afkomen. Het gaat onder andere over de volgende vragen. Welke gevolgen hebben de bevolkingsontwikkeling en vergrijzing voor de woningbehoefte? Welke bedrijven kunnen in de toekomst een plek krijgen in Heerenveen? Kunnen we al onze energie duurzaam opwekken en waar doen we dat dan? Hoe houden we de gemeente mooi en gezond? Onder andere deze vraagstukken krijgen een plek in de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld

Na een uitgebreid participatietraject met inwoners en organisaties heeft de gemeenteraad op 8 juli 2021 de Omgevingsvisie 1.0. vastgesteld. Daarmee heeft de raad de hooflijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. In de visie is beschreven wat voor gemeente we willen zijn in 2040 en wat we daarvoor als gemeente gaan doen tot 2030.

Als gemeente richten we ons daar daarbij op vier speerpunten:

  1. Heerenveen als centrum voor (top)sport, werk en voorzieningen
  2. Toekomstbestendige woningen
  3. Gezonde, klimaatbestendige en leefbare wijken en dorpen
  4. Kwaliteit en veerkracht van het landschap

De visie vormt ook een afwegingskader voor plannen van inwoners en bedrijven die niet passen binnen het Omgevingsplan. De gemeente wil initiatieven bekijken vanuit een positieve grondhouding (‘ja-mits’). Als plannen niet passen binnen het beleid, bekijken we samen hoe het wel kan.

In de onderstaande afbeelding infographic Omgevingsvisie leggen we het uit. U kunt het document ook als pdf nalezen: Infographic Omgevingsvisie Heerenveen (PDF 4 MB)
Infographic Omgevingsvisie Heerenveen (afbeelding)

Samen met bewoners

De ontwerp-Omgevingsvisie hebben we samen met u gemaakt. In 2019 zijn er diverse bijeenkomsten geweest en in 2020 is er nog een enquête afgenomen. In de verslagen leest u wat daaruit is gekomen. (Resultaten omgevingsdialogen maart 2019 en Resultaten omgevingsdialogen mei 2019 en de Resultaten enquête Omgevingsvisie (PDF 1 MB). In maart 2021 zijn er digitale informatiebijeenkomsten geweest over de ontwerp Omgevingsvisie. Op de pagina Mijn Kijk op Heerenveen, onder de button Digitale informatiebijeenkomsten 2 en 3 maart 2021 vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten.

De ontwerp-Omgevingsvisie heeft van 19 februari tot en met 1 april 2021 ter inzage gelegen. Een samenvatting en een reactie op de zienswijzen is opgenomen in een reactienota (PDF 2 MB). Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad de reactienota (PDF 2 MB) samen met de aangepaste Omgevingsvisie (PDF 37 MB) vastgesteld.

Nieuwsbrief

Hoe gaat het nu verder? Houd deze pagina in de gaten. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Of kijk op onze Facebookpagina en Twitter.

Vragen?

Als u nog vragen heeft, stuur dan een e-mail naar visie@heerenveen.nl.