Tijdlijn plan Van der Valk-hotel

Op deze pagina vindt u een planning op hoofdlijnen voor het vervolgproces en een terugblik op de stappen die in het verleden zijn doorlopen.

Planning

Mei/juni 2022: start procedure aanpassing bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan (gelegenheid voor zienswijzen)

Q4 2022 / Q1 2023: vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan door gemeenteraad

2024: start uitvoering

Terugblik

Tijdlijn plannen Van der Valk Hotel
27 januari 2022  gemeenteraad besluit model 1 vast te stellen als voorkeursmodel
Juli-september 2021  inspraak en gesprekken met omgeving over twee stedenbouwkundige modellen 
Juli-september 2021 inspraak en overleg met omgeving
Q4 2021 principebesluit gemeenteraad voorkeursmodel, mede op basis van inspraakreacties
14 april 2020 bijeenkomst is vervallen Vanwege het coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt de inloopbijeenkomst van dinsdag 14 april over de inpassing van het Van der Valk hotel op de geselecteerde locatie in Heerenveen tot nader order uit te stellen. Zodra er een nieuwe datum bekend is of als wij nieuwe informatie hebben, wordt u hierover geïnformeerd.
21 januari 2019 In de raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad de drie keuzemogelijkheden rond een nieuw hotel: het hotelplan aan de A32 bij Skoatterwâld, het hotelplan aan de A32 Stadion-Zuid of geen nieuw hotel. De raad kiest voor de het plan voor een Van der Valkhotel aan de A32 bij Skoatterwâld.
22 november 2018 Op verzoek van de gemeenteraad zijn beide plannen voor verschillende locaties onderzocht. Het college heeft nu in kaart gebracht wat de verschillen en/of overeenkomsten zijn. Het college legt ook een derde alternatief voor, namelijk geen nieuw hotel in Heerenveen.
22 mei 2018 Presentatie nieuw initiatief Van der Valk-hotel. Het college informeert de raad en belangstellenden over de uitkomst van het gevraagde onderzoek naar andere mogelijke locaties voor een hotel. Er is een nieuw initiatief voor een Van der Valk-hotel op een andere locatie. In een openbare bijeenkomst presenteren de initiatiefnemer en het college  het nieuwe initiatief, Presentatie informatieavond Van der Valk Stadion Zuid (PDF 6 MB).  
1 februari 2018 In de commissie ROM (PDF 104 kB) vraagt de raad aan het college om ook de mogelijkheden te onderzoeken voor een hotel op een andere plek in Heerenveen
16 januari 2018 Het college presenteert het schetsontwerp in een bijeenkomst aan de raad. Link naar 3D-impressie
6 juli 2017 De Commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu vraagt het college om een nadere uitwerking van het Van der Valk-plan.
Juni 2017 Rapport naar raad met inventarisatie van belangen en standpunten van de bewoners en ondernemers
29 maart - 2 maart Het pop-up ‘restaurant’ is een initiatief van de gemeente om de meningen van inwoners te peilen over de plannen voor een Van der Valkhotel in Heerenveen. Van 29 maart tot en met 2 april was het ‘pop-up restaurant’ te vinden bij voetbalvereniging VV Heerenveen. Van 4 tot en met 7 april verhuisde het restaurant naar MFA De Spil Skoatterwâld. Op beide locaties konden inwoners tijdens openingstijden binnenlopen om hun mening achter te laten. Daarnaast was er op bepaalde tijdstippen een gastheer of -vrouw vanuit de gemeente aanwezig.
Maart- april 2017 Gespreksronde met ondernemers. Gesprekken met ondernemers die hebben aangegeven een persoonlijk gesprek te willen voeren met een onafhankelijke interviewer. Hierbij wordt dieper ingegaan op de belangen en standpunten van de ondernemer.
1 maart 2017 Bijeenkomst voor ondernemers over de mogelijke komst van een Van der Valk hotel. Via de Facebookpagina van gemeente Heerenveen en een advertentie in de Heerenveense Courant zijn ondernemers uitgenodigd mee te praten over de plannen. Zie ook het Verslag bijeenkomst stakeholders 1 maart 2017 (PDF 310 kB).
Januari – juni 2017 Oriëntatiefase – de gemeente brengt de mening van ondernemers en inwoners in kaart .
17 november 2016 Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat Van der Valk plannen heeft voor een hotel in Heerenveen. Beoogde locatie is aan de A32 bij Skoatterwâld en Oranjewoud. Alvorens een ontwikkelingsproces te starten, wil de gemeente, in overleg met het Van der Valk-concern, verkennen wat de mogelijke komst van een nieuw hotel betekent voor het ondernemersklimaat en de ontwikkelingskansen van Heerenveen.