Tijdlijn plan Van der Valk-hotel

Op deze pagina vindt u een planning op hoofdlijnen voor het vervolgproces en een terugblik op de stappen die in het verleden zijn doorlopen.

Prognose planning

1e kwartaal 2024

Start inspraakprocedure.
Bijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden

2e kwartaal 2024

Ter inzage legging ‘Voorontwerp wijziging tot Omgevingsplan’. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op het voorontwerp Omgevingsplan kenbaar maken.

3e kwartaal 2024

Verwerken zienswijzen, opstellen reactienota.

1e kwartaal 2025

Ter inzage legging ‘Ontwerp wijziging tot omgevingsplan’. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op het ontwerp Omgevingsplan kenbaar maken.

2e kwartaal 2025

Verwerken zienswijzen, opstellen reactienota.

3e kwartaal 2025

Voorstel tot vaststellen Wijziging tot Omgevingsplan door gemeenteraad.
Aansluitend beroepstermijn van 6 weken

1 januari 2027

Uiterlijke datum voor onherroepelijk Omgevingsplan

1 januari 2028

Binnen 12 maanden na onherroepelijk zijn, moet de aanvraag voor de Omgevingsvergunning ingediend zijn.

Juli 2028

Behandeling aanvraag Omgevingsvergunning + bezwaartermijn

Juli 2028

Behandeling aanvraag Omgevingsvergunning + bezwaartermijn

1 januari 2029

Binnen 6 maanden na verkrijgen Omgevingsvergunning moet de bouw van start gaan.

Terugblik

2022
Gemeenteraad kiest model 1

De gemeenteraad besluit model 1 vast te stellen als voorkeursmodel.

2021
Inspraak en overleg met omgeving

Juli – september: inspraak en overleg met de omgeving.

Inspraak twee stedenbouwkundige modellen

Juli – september: inspraak en gesprekken met omgeving over twee stedenbouwkundige modellen

Principebesluit gemeenteraad voorkeursmodel

Eerste kwartaal 2021: Principebesluit gemeenteraad voorkeursmodel, mede op basis van inspraakreacties.

2019
Bijeenkomst vervallen

Vanwege het coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt de inloopbijeenkomst van dinsdag 14 april over de inpassing van het Van der Valk hotel op de geselecteerde locatie in Heerenveen tot nader order uit te stellen. Zodra er een nieuwe datum bekend is of als wij nieuwe informatie hebben, wordt u hierover geïnformeerd.

Keuze gemaakt door gemeenteraad

In de raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad de drie keuzemogelijkheden rond een nieuw hotel: het hotelplan aan de A32 bij Skoatterwâld, het hotelplan aan de A32 Stadion-Zuid of geen nieuw hotel. De raad kiest voor de het plan voor een Van der Valkhotel aan de A32 bij Skoatterwâld.

2018
Alternatieven onderzocht

Op verzoek van de gemeenteraad zijn beide plannen voor verschillende locaties onderzocht. Het college heeft nu in kaart gebracht wat de verschillen en/of overeenkomsten zijn. Het college legt ook een derde alternatief voor, namelijk geen nieuw hotel in Heerenveen.

Presentatie nieuw initiatief Van der Valk-hotel

Het college informeert de raad en belangstellenden over de uitkomst van het gevraagde onderzoek naar andere mogelijke locaties voor een hotel. Er is een nieuw initiatief voor een Van der Valk-hotel op een andere locatie. In een openbare bijeenkomst presenteren de initiatiefnemer en het college  het nieuwe initiatief, Presentatie informatieavond Van der Valk Stadion Zuid (PDF 6 MB).

Vraag naar onderzoek andere plek

In de commissie ROM vraagt de raad aan het college om ook de mogelijkheden te onderzoeken voor een hotel op een andere plek in Heerenveen

Presentatie schetsontwerp

Het college presenteert het schetsontwerp in een bijeenkomst aan de raad. Link naar 3D-impressie

2017
Nadere uitwerking plan gevraagd

De Commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu vraagt het college om een nadere uitwerking van het Van der Valk-plan.

Rapport naar raad

Rapport naar de raad met inventarisatie van belangen en standpunten van de bewoners en ondernemers.

Pop-up restaurant

Het pop-up ‘restaurant’ is een initiatief van de gemeente om de meningen van inwoners te peilen over de plannen voor een Van der Valkhotel in Heerenveen. Van 29 maart tot en met 2 april was het ‘pop-up restaurant’ te vinden bij voetbalvereniging VV Heerenveen. Van 4 tot en met 7 april verhuisde het restaurant naar MFA De Spil Skoatterwâld. Op beide locaties konden inwoners tijdens openingstijden binnenlopen om hun mening achter te laten. Daarnaast was er op bepaalde tijdstippen een gastheer of -vrouw vanuit de gemeente aanwezig.

Gespreksronde met ondernemers

Maart- april 2017: Gesprekken met ondernemers die hebben aangegeven een persoonlijk gesprek te willen voeren met een onafhankelijke interviewer. Hierbij wordt dieper ingegaan op de belangen en standpunten van de ondernemer.

Bijeenkomst voor ondernemers

Bijeenkomst voor ondernemers over de mogelijke komst van een Van der Valk hotel. Via de Facebook pagina van gemeente Heerenveen en een advertentie in de Heerenveense Courant zijn ondernemers uitgenodigd mee te praten over de plannen. Zie ook het Verslag bijeenkomst stakeholders 1 maart 2017 (PDF 310 kB).

Oriëntatiefase

Januari tm juni: De gemeente brengt de mening van ondernemers en inwoners in kaart.

2016
Bekendmaking plannen Van der Valk

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat Van der Valk plannen heeft voor een hotel in Heerenveen. Beoogde locatie is aan de A32 bij Skoatterwâld en Oranjewoud. Alvorens een ontwikkelingsproces te starten, wil de gemeente, in overleg met het Van der Valk-concern, verkennen wat de mogelijke komst van een nieuw hotel betekent voor het ondernemersklimaat en de ontwikkelingskansen van Heerenveen.

Geplaatst op 15 maart 2017, 20:55 | Gewijzigd op 30 november 2023, 12:23

Nieuws