Bodemonderzoek Wederik

Langs een deel van de Wederik en de spoorbaan zijn in opdracht van Stichting Bodemsanering NS enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken zijn uitgevoerd in verband met de mogelijke verkoop van enkele stukken grond.

Onderzoeksresultaten

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het grondwater onder de spoorsloot en de aangrenzende Wederik (nabij de Veenscheiding) verontreinigd is met enkele stoffen. De verontreiniging valt grotendeels samen met de spoorsloot en de Wederik. Verspreiding vanuit dit gebied is niet of nauwelijks aangetoond. De aangrenzende woonpercelen aan de Wederik zijn dan ook niet ernstig verontreinigd, op een beperkt deel van één woonperceel na. De bewoners van dit perceel zijn hiervan reeds op de hoogte. De oorzaak van de verontreiniging is niet duidelijk vastgesteld. Uit een risicobeoordeling blijkt dat de verontreiniging niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid.

De onderzoeksresultaten kunt u lezen in het Rapport verkennend en nader water bodemonderzoek (PDF 9 MB), Rapport aanvullend grondwateronderzoek (PDF 4 MB) en Risico-beoordeling (PDF 99 kB). De resultaten van het onderzoek door Bioclear naar verspreidingsrisico’s via het grondwater kunt u nalezen in Notitie Wederik Heerenveen (PDF 4 MB). De gebruikers van het onderzoeksgebied zijn ingelicht met Nieuwsbrief Wederik (PDF 1 MB), waarin ook en tekening is opgenomen met de omvang van de sterke grondwaterverontreiniging.

Voorlichtingsavond bewoners

Op 26 november 2015 is door de Fumo en de gemeente een voorlichtingsavond voor de bewoners aan de Wederik gehouden in wijkcentrum de As. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten van het bodemonderzoek en de risicobeoordeling door adviesbureau Bioclear uit Groningen toegelicht. De Fumo heeft het traject voor een besluit ernst en spoedeisendheid toegelicht. De presentaties van Bioclear (PDF 2 MB) en Fumo (PDF 230 kB) kunt u hier downloaden, evenals een verslag bewonersavond 26 november 2015 (PDF 250 kB) en brief bij verslag bewonersavond 26 november 2015 (PDF 239 kB). In deze brief zijn ook de vervolgstappen vermeld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag, dan kunt u contact opnemen met Peter Krikke van de gemeente Heerenveen, telefoonnummer 14 0513 of (0513) 617 617.