Ontwikkeling gebied Klaverblad NoordOost

Klaverblad Noordoost bestaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7, tegenover het bedrijventerrein IBF Heerenveen. Hier willen we een gebiedsontwikkeling realiseren die bestaat uit een bedrijventerrein van 40 hectare (waarvan netto 20 hectare), een zonnepark van ongeveer 30 hectare inclusief groen en water en ongeveer 50 hectare natuur inclusieve landbouw. Op 13 oktober 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor deze ontwikkeling vastgesteld. Op deze pagina leest u meer informatie.

De gemeente Heerenveen gaat de gronden aan de huidige pachters in de buurt van het plangebied KNO gunnen

De gemeente Heerenveen wil de huidige pachters in de buurt van het plangebied KNO, de pachtgrond gunnen. Vanwege het Didam-arrest (dit is een uitspraak van de Hoge Raad), moet de gemeente Heerenveen hier openbaar over publiceren. De Hoge Raad heeft namelijk besloten dat gemeenten bij de verkoop en verpachting van grond, ook andere partijen de kans moet geven om mee te doen.

De gemeente mag één-op-één gunnen als er bijvoorbeeld redenen zijn om alleen met de gekozen partijen samen te werken. Daarvoor kiest de gemeente bij het plangebied KNO. Het is namelijk steeds de bedoeling geweest om verder te werken met de huidige pachters en daarbij is vertrouwen gewekt. Ook vinden er bedrijfsactiviteiten plaats op de grond van de pachters en hebben de pachters al kosten gemaakt voor het komende seizoen. Voor de gemeente zijn dit voldoende redenen om de gronden te gunnen aan de huidige pachters.

Als een andere partij het hier niet mee eens is hadden ze tot 20 december de tijd om een een rechtszaak (kort geding) aan te spannen bij de rechtbank Noord-Nederland.

Actueel: vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken zoals het beeldkwaliteitsplan en het MER met aanvullende notitie, hebben tot 14 juli 2022 ter inzage gelegen.

Tijdens deze periode kon u als omwonende of belanghebbende reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De binnengekomen zienswijzen zijn beantwoord in een Nota zienswijzen KNO (PDF 4 MB). Hierin is elke zienswijze per aangedragen punt beantwoord.

De Nota zienswijzen heeft, samen met het vast te stellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, voorgelegen bij de gemeenteraad. Op 13 oktober 2022 heeft de raad besloten om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, met de daarbij behorende bijlagen, hebben vanaf vrijdag 4 november 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen.

Stukken inzien

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarbij behorende bijlagen, konden vanaf vrijdag 4 november 2022 worden ingezien. De stukken vindt u op de pagina, bij Zie ook.

Realisatie: 2023 en verder

Als alle trajecten zijn doorlopen start vanaf 2023 de uitvoering van de gebiedsontwikkeling. (Bouw)wegen worden aangelegd, water uitgegraven en kabels en leidingen gelegd. De eerste contouren van het plan worden gaandeweg zichtbaar. Daarna volgt de uitgifte van het bedrijventerrein en de realisatie van zonnepark, inclusief de aanleg van het landschappelijk raamwerk.

Sfeerimpressie: na 5 jaar

Sfeerimpressie: eindbeeld

Bekijk het filmpje op Vimeo

Bedrijventerrein

De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein draagt bij aan de werkgelegenheid in onze gemeente. In totaal is er in het plan ruimte voor netto 20 hectare bedrijventerrein, dat gefaseerd wordt uitgevoerd. We starten met 10 hectare in het bestemmingsplan. Besluitvorming over de andere 10 hectare vindt in een later stadium plaats, maar hier wordt in het bestemmingsplan al wel rekening mee gehouden.

Zonnepark

Het zonnepark geeft invulling aan onze energie-ambities. Namelijk op termijn een energie neutrale gemeente, waarbij duurzame energie zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt. Met het zonnepark kunnen we straks ongeveer 10.000 huishoudens voorzien van duurzame stroom.

De ontwikkeling van het zonnepark doen we in nauwe samenwerking met lokale energie coöperaties. We bekijken daarbij de mogelijkheid voor een publiek-private samenwerking. Dit doen we samen met de energie coöperaties Us Aengwirden, Duurzaam Akkrum Nes en Enerzjykooperaasje Aldeboarn.

Natuur inclusieve landbouw

Het gebied waar de ontwikkeling moet plaatsvinden wordt nu gebruikt voor landbouw. De gemeente verpacht de grond aan een aantal boeren uit de omgeving. In de uitwerking van het plan blijft ongeveer 50 hectare grond beschikbaar voor landbouw. Vanuit de ambitie om de biodiversiteit te vergroten wordt waar mogelijk ingezet op vormen van natuur inclusieve landbouw. Dit betekent dat je de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar die ook spaart en verzorgt. Een aantal voorbeelden van mogelijke spelregels:

   • Langjarige pachtovereenkomsten (periode van 6 jaren, verdeeld in twee termijn van 3 jaren), zodat de pachter de ruimte krijgt om te investeren;
   • Geen of beperkt gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen;
   • Een verbod op het gebruik van glyfosaat;
   • Natuurvriendelijk beheer van oevers en sloten;
   • Akkerrandenbeheer en een bemesting vrije zone langs sloten;
   • Kruidenrijke mengsels op perceel of akkerranden;
   • Gevarieerde gewassen en afwisseling in gewassen.

Stappen tot nu toe

Van participatie naar ontwerp

Aan de hand van de uitkomsten van de Sinnetafels is een ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van Klaverblad Noordoost. In onderstaande informatiefilm (medio 2020) is het schetsontwerp toegelicht. In de Brochure Klaverblad Noordoost (PDF 22 MB) kunt u alles rustig bekijken en teruglezen (versie medio 2020).

Film

YouTube video

De film is opgenomen medio 2020

Op basis van het filmpje konden omwonenden en andere belanghebbenden een vragenlijst invullen en zo richting meegeven in de volgende ontwerpfase. Mede op basis hiervan is een voorlopig ontwerp opgesteld.

Masterplan

Met alle verkregen input is het schetsontwerp verder verfijnd en verwoord in een zo genoemd Masterplan. In dit Masterplan staat beschreven aan welke ambities het toekomstig bedrijventerrein, het zonnepark en de natuur inclusieve landbouw gaan voldoen. De belangrijkste uitgangspunten zijn hierin beschreven.

Bestemmingsplan

Om het bedrijventerrein, het zonnepark en de natuur inclusieve landbouw te kunnen realiseren, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Hierin wordt juridisch geregeld wat wel en niet mag in het gebied. Hiermee wordt ruimte gegeven voor ontwikkeling van het gebied maar hiermee worden tegelijkertijd grenzen gesteld om de omgeving te beschermen.

Het bestemmingsplan bestaat uit een kaart, regels en een toelichting. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt het plan uitgelegd en wordt ingegaan op wet- en regelgeving. Voldoet het plan bijvoorbeeld aan de geluidsnormen? Is de bodemkwaliteit geschikt voor de nieuwe functies? En voldoet het plan aan de landelijke stikstofregels? In de toelichting leest u de onderbouwing hiervan. Bij de toelichting zijn ook de verschillende onderzoeken gevoegd. Tot slot wordt het plan in dit onderdeel ook getoetst aan beleid van de gemeente, provincie en het Rijk.

Op de kaart van het bestemmingsplan staat waar welke functies zijn toegestaan, zoals de agrarische functie, de bedrijfsfunctie en de verkeersfunctie.
Bij de verschillende functies horen regels. In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld precies op welke locatie het zonnepark mag komen en hoe hoog de zonnepanelen mogen zijn. Er staat in het bestemmingsplan ook welke locatie als bedrijventerrein mag worden ontwikkeld, welke bouwregels hier gelden en wat voor typen bedrijven hier mogen komen.

Op het bedrijventerrein Klaverblad Noordoost zijn bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 toegestaan. Deze categorie komt uit een categorie-indeling die landelijk wordt gebruikt. Bedrijven zijn ingedeeld naar het verwachte effect op de omgeving. Hoe hoger de categorie, hoe verder deze bedrijven van woningen moeten zijn.
Bij milieucategorie 4.2 hoort een richtafstand van 300 meter. Wanneer een bedrijf zich wil vestigen, wordt bij de milieuvergunning altijd getoetst wat het effect van het bedrijf is op de omgeving voor bijvoorbeeld geur, geluid, stof en veiligheid.
Bij een bedrijf van milieucategorie 4.2 kunt u denken aan een fabriek voor aardappelproducten of een reinigingsmiddelenfabriek. Een ijzerenfabriek of metaal- en autoshredders zijn bijvoorbeeld niet toegestaan, want deze vallen onder een hogere categorie. Er kunnen natuurlijk ook bedrijven vestigen die in een lichtere categorie vallen. Categorie 4.2 is de maximale categorie die is toegestaan.

Bedrijven die veel lawaai maken (in de wetgeving ‘grote lawaaimakers’ genoemd), zijn op Klaverblad Noordoost niet toegestaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld een asfalt- of betonmortelcentrale met een productie van meer dan 100 ton per uur, of een drogerij van veevoer.

MER

Onderdeel van het bestemmingsplan is een milieueffectrapportage (MER). Simpel gezegd: een rapport waarin de milieueffecten van de gebiedsontwikkeling in beeld gebracht worden.
De MER is getoetst door de Commissie voor de m.e.r. Dit is een onafhankelijke commissie die adviseert over de inhoud van milieueffectrapportages. Het advies van de Commissie was positief, de milieueffecten zijn goed in beeld gebracht. Op twee punten vroeg de Commissie om een uitgebreidere toelichting: de Commissie wilde meer informatie over natuurinclusieve landbouw en over hoe het plan past in het landschap. In een extra notitie zijn we hierop ingegaan. Het MER en de notitie kunt u vinden als bijlage bij het bestemmingsplan.

Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan staat beschreven hoe de gebouwen er straks uit moeten komen te zien. Zo is het goed om te weten dat het bedrijventerrein is ingedeeld in twee zones waarvoor verschillende regels gelden.
De zone aan de snelwegzijde, de eerste 100 meter vanaf de snelweg, noemen we de ‘representatieve zone’. In dit gebied vinden we hoogwaardige architectuur extra belangrijk omdat deze kant het visitekaartje van het gebied is. In deze zone is een bouwhoogte van maximaal 20 meter toegestaan, met beperkte mogelijkheid voor verhoging naar 25 meter.
Voor de zone aan de zijde van Tjalleberd, de ‘landschappelijke zone’, vinden we dat bebouwing vooral goed moet aansluiten bij het landschap. In dit gebied is de maximale bouwhoogte 12 meter.
De twee zones kunt u zien op de kaart hieronder:
Beeldkwaliteitsplan Klaverblad NoordOost
Het Beeldkwaliteitsplan gaat ook in op kleurgebruik voor de bebouwing. We vinden het belangrijk dat ook de kleuren goed passen bij het landschap. Daarom zijn alleen gevels in bruin- en bronstinten of in antraciet toegestaan.

Planning

Masterplan en het voorlopig ontwerp

Het Masterplan en het voorlopig ontwerp zijn in september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Bestemmingsplan en MER

Het traject van het bestemmingsplan, MER en beeldkwaliteitsplan kent diverse mijlpalen:

Ter inzage (ontwerp)bestemmingsplan en bijbehorende stukken

In de periode november tot december 2021 hebben het voorontwerpbestemmingsplan en de MER ter inzage gelegen. Hier hebben we een aantal reacties op gekregen. Ook zijn een aantal onderzoeken afgerond en is het MER beoordeeld door de Commissie voor de m.e.r. Op basis hiervan is het bestemmingsplan aangevuld en aangepast en is er een aanvullende notitie geschreven bij het MER.

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken zoals het beeldkwaliteitsplan en het MER met aanvullende notitie, lagen tot en met 14 juli ter inzage.

Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad heeft op 13 oktober 2022 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Realisatie: 2023 en verder

Als alle trajecten zijn doorlopen start vanaf 2023 de uitvoering van de gebiedsontwikkeling. (Bouw)wegen worden aangelegd, water uitgegraven en kabels en leidingen gelegd. De eerste contouren van het plan worden gaandeweg zichtbaar. Daarna volgt de uitgifte van het bedrijventerrein en de realisatie van zonnepark, inclusief de aanleg van het landschappelijk raamwerk.