Ontwikkeling gebied Klaverblad Noordoost

Klaverblad Noordoost bestaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7, tegenover het bedrijventerrein IBF Heerenveen. Hier willen we een gebiedsontwikkeling realiseren die bestaat uit een bedrijventerrein van netto 20 hectare, een zonnepark van ongeveer 30 hectare inclusief groen en water en ongeveer 50 hectare natuur inclusieve landbouw.

Bedrijventerrein

De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein draagt bij aan de werkgelegenheid in onze gemeente. In totaal is er in het plan ruimte voor netto 20 hectare bedrijventerrein, dat gefaseerd wordt uitgevoerd. We starten met 10 hectare in het bestemmingsplan. Besluitvorming over de andere 10 hectare vindt in een later stadium plaats, maar hier wordt in het bestemmingsplan al wel rekening mee gehouden.

Zonnepark

Het  zonnepark geeft invulling aan onze energie-ambities. Namelijk op termijn een energie neutrale gemeente, waarbij duurzame energie zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt. Met het zonnepark kunnen we straks ongeveer 10.000 huishoudens voorzien van duurzame stroom.

De ontwikkeling van het zonnepark wordt in nauwe samenwerking gedaan met lokale energie coöperaties. We bekijken daarbij de mogelijkheid voor publiek-private samenwerking. Dit doen we samen met de energie coöperaties Us Aengwirden, Duurzaam Akkrum Nes en Enerzjykooperaasje Aldeboarn. Mogelijk wordt deze constructie vergelijkbaar met zonnepark Ameland, waar de gemeente en de lokale energie coöperatie samen aan het stuur zitten.

Natuur inclusieve landbouw

Het gebied waar de ontwikkeling moet plaatsvinden wordt nu gebruikt voor landbouw. De gemeente verpacht de grond aan een aantal boeren uit de omgeving. In de uitwerking van het plan blijft ongeveer 50 hectare grond beschikbaar voor landbouw. Vanuit de ambitie om de biodiversiteit te vergroten wordt waar mogelijk ingezet op vormen van natuur inclusieve landbouw. Dit betekent dat je de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar die ook spaart en verzorgt.

Voorlopig ontwerp

Aan de hand van de uitkomsten van de Sinnetafels is een ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van Klaverblad Noordoost. In onderstaande informatiefilm (medio 2020) is het schetsontwerp toegelicht. In de Brochure Klaverblad Noordoost (PDF 22 MB) kunt u alles rustig bekijken en teruglezen (versie medio 2020).

Film

De film is opgenomen medio 2020.

YouTube video

Naar aanleiding van het filmpje hebben vele van u een vragenlijst ingevuld om richting mee te geven in de volgende ontwerpfase. Mede op basis daarvan is het voorlopig ontwerp inmiddels afgerond. Hieronder treft u het ontwerp aan:

 

Masterplan

Het Masterplan Klaverblad Noordoost (PDF 8 MB) is in september 2021 vastgesteld door de raad. Het Masterplan is een plan voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein, zonnepark en natuurinclusieve landbouw aan de noordzijde van de A7.

Planning

Masterplan en het voorlopig ontwerp

Het Masterplan en het voorlopig ontwerp zijn in september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Bestemmingsplan en MER

Ondertussen wordt ook gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan, zodat de bedrijven, het zonnepark en de natuur-inclusieve landbouw gerealiseerd kunnen worden. Onderdeel van het bestemmingsplan is een milieueffectrapportage (MER). Simpel gezegd: een rapport waarin de milieueffecten van de gebiedsontwikkeling in beeld gebracht worden.

Het traject kent diverse mijlpalen:

  • november tot december 2021: Ter inzage (voorontwerp) bestemmingsplan en plan MER
  • januari 2022: het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan wordt ter inzage gelegd.
  • Juni 2022: vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Eventueel kunt u beroep instellen.

Ter inzage (voorontwerp) bestemmingsplan en plan MER

Het voorontwerpbestemmingsplan en het MER heeft van vrijdag 5 november 2021 tot en met donderdag 2 december 2021 ter inzage gelegen op het gemeentehuis, in het MFA en op deze website. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Jacqueline van Balen, bel 14 0513.

Realisatie: 2023 en verder

Als alle trajecten zijn doorlopen start vanaf 2023 de uitvoering van de gebiedsontwikkeling. (Bouw)wegen worden aangelegd, water uitgegraven en kabels en leidingen gelegd. De eerste contouren van het plan worden gaandeweg zichtbaar. Daarna volgt de uitgifte van het bedrijventerrein en de realisatie van zonnepark, inclusief de aanleg van het landschappelijk raamwerk.