Ontwikkeling gebied Klaverblad NoordOost

Luchtfoto Klaverblad Noordoost situatie april 2024Klaverblad Noordoost bestaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7, tegenover het bedrijventerrein IBF Heerenveen. Hier willen we een gebiedsontwikkeling realiseren die bestaat uit een bedrijventerrein van 40 hectare (waarvan netto 20 hectare), een zonnepark van ongeveer 30 hectare inclusief groen en water en ongeveer 50 hectare natuur inclusieve landbouw. Op 13 oktober 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor deze ontwikkeling vastgesteld. Op deze pagina leest u meer informatie. Kijk ook even bij de roze tegels, onderaan deze pagina.

Actueel

Huidige pachters landbouwgrond mogen gronden blijven pachten voor natuur inclusieve landbouw

De boeren die al jarenlang de grond pachten in de buurt van het plangebied KNO mogen dit straks blijven doen binnen het plangebied van KNO. Bij de ontwikkeling van het gebied blijft ongeveer 50 hectare grond beschikbaar voor natuur inclusieve landbouw. De gemeente Heerenveen wilde dit graag één-op-één gunnen, maar moest dit vanwege het Didam-arrest (dit is een uitspraak van de Hoge Raad), eerst openbaar publiceren. Na de publicatie heeft niemand zich gemeld bij de rechtbank en daarmee kon de gemeente de grond gunnen aan de boeren die nu al pachten. Het gaat om een periode van óf 6 jaren óf van jaar tot jaar. De kortlopende pacht heeft te maken met nog uit voeren werkzaamheden op of nabij de pachtgronden.

vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken zoals het beeldkwaliteitsplan en het MER met aanvullende notitie, hebben tot 14 juli 2022 ter inzage gelegen.
Tijdens deze periode kon u als omwonende of belanghebbende reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De binnengekomen zienswijzen zijn beantwoord in een Nota zienswijzen KNO (PDF 4 MB). Hierin is elke zienswijze per aangedragen punt beantwoord.

De Nota zienswijzen heeft, samen met het vast te stellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, voorgelegen bij de gemeenteraad. Op 13 oktober 2022 heeft de raad besloten om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, met de daarbij behorende bijlagen, hebben vanaf vrijdag 4 november 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen.

Beroep ingediend tegen het bestemmingsplan

Tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingesteld, maar er is geen schorsende werking gevraagd. Dat betekent dat het bestemmingsplan wel in werking is, maar niet onherroepelijk is. Partijen wachten op een behandeling door de Raad van State.

Realisatie: eerste contouren zijn zichtbaar

De werkzaamheden zijn gestart. Inmiddels is de bouwweg en het fietspad aangelegd, is water uitgegraven en zijn stroomkabels gelegd voor het Energiepark en de eerste bedrijfskavels. In het landschappelijk raamwerk zijn de bomen geplant en in het najaar van 2024 wordt onder-beplanting aangebracht in de groenstructuur. De contouren van het 1e deel van het plan zijn daarmee goed zichtbaar geworden.

Zonnepark

Het zonnepark noemen we inmiddels het Energiepark. Dit wordt in de 2e helft van 2024 aangelegd. De omgevingsvergunning is verleend, er is SDE++ subsidie toegekend en de gemeente en SHEC hebben afspraken gemaakt over de voorwaarden voor het gebruik van de gemeentelijke gronden.

Bedrijventerrein

De gemeente stelt uitgiftebeleid op voor de verkoop van het bedrijventerrein en het uitgiftebeleid wordt in 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarna kunnen de bouwkavels bedrijventerrein in verkoop worden gebracht.

Geplaatst op 8 april 2019, 17:11 | Gewijzigd op 31 mei 2024, 12:50

Nieuws