Van der Valk hotel

Op 21 januari 2019 heeft de gemeenteraad gekozen voor de vestiging van een Van der Valk Hotel aan de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32. De afgelopen tijd hebben we gebruikt om de ruimtelijke inpassing van het hotel verder te onderzoeken. Op deze pagina leest u meer informatie over de stand van zaken en hoe u op de plannen kunt reageren.

Stand van zaken

Op basis van het besluit van de gemeenteraad is de schets die daarbij gepresenteerd is verder uitgewerkt. Van der Valk en de gemeente hebben in overleg twee modellen gemaakt voor de ontwikkeling van het project. Hierbij is in het bijzonder gekeken naar de positie, hoogte en oriëntatie en gevelbeeld van het gebouw. Ook het parkeren, de ontsluiting van de kavel en de verkeersveiligheid voor fietsers zijn aandachtspunten geweest.

Modellen

Model 1 is een langgerekt gebouw van ongeveer 30 meter hoog, parallel aan de Oranje Nassaulaan. In model 2 staat het gebouw juist haaks op de Oranje Nassaulaan en is met 43 meter aanzienlijk hoger. Beide modellen staan iets dichter aan de Oranje Nassaulaan dan in de schets die gepresenteerd is in 2019. Hierdoor hoeft het sportcomplex niet aangepast te worden en kunnen kosten voor het verleggen van het veld worden vermeden.

Meer informatie

Meer informatie over de modellen en onderwerpen als parkeren, verkeersontsluiting en architectuur vindt u onderaan deze pagina via de verschillende knoppen.

Vervolgproces

Vanaf 1 juli 2021 tot en met 17 september 2021 was er gelegenheid om een inspraakreactie te geven op de modellen. Uw reactie, schriftelijk of in een gesprek, betrekken we bij het nemen van een principebesluit door de gemeenteraad over het voorkeursmodel, eind 2021. Daarbij geven we ook een overzicht van de inspraakreacties en het antwoord daarop. Indien u een inspraakreactie hebt gegeven, informeren we u hierover in aanloop naar het besluit van de gemeenteraad. Het voorkeursmodel werken we verder uit en leggen we ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad, naar verwachting begin 2022. Nadat de gemeenteraad over het definitieve plan heeft besloten start de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. In deze juridisch-planologische procedure heeft u de gelegenheid om formeel uw zienswijze in te dienen. De planning is dat er in de tweede helft van 2023 gestart wordt met de uitvoering.