Frysk

Op 28 maaie 2018 hat de gemeenteried fan Heerenveen de taalnota Fierder mei Frysk en de bypassende taaloardering fêststeld. Beide binne op 18 juny 2018 yn wurking gien.

De ambysje yn de nota is formulearre troch ynwenners, meiwurkers en partners fan de gemeente.

Frysk

Meartaligens is it útgongspunt fan dy ambysje. Dêrom mei Frysk der wêze yn de gemeente Heerenveen. Yn ien op ien kontakt, yn oerlis, yn gearkomsten. De útdaging is om út te finen hoe’t je dat as gemeente dogge: mei syn allen meartalich wêze. Én it yn praktyk bringe. Taal besprekber meitsje helpt dan. Wy hawwe it der graach mei jo oer!

Op 28 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Heerenveen de taalnota Fierder mei Frysk en de bijpassende taalverordening vastgesteld. Beide zijn op 18 juni 2018 in werking getreden.

De ambitie in de nota is geformuleerd door inwoners, personeel en partners van de gemeente.

Fries

Meertaligheid is het uitgangspunt van die ambitie. Daarom mag Fries er zijn in de gemeente Heerenveen. In één op één contact, in overleg, in bijeenkomsten. De uitdaging is om te ontdekken hoe je dat als gemeente doet: samen meertalig zijn. Én het in praktijk brengen. Taal bespreekbaar maken helpt dan. We hebben het er graag met u over!