Vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving (VTH)

Vanaf 2016 geldt de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) die is opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en straks in de Omgevingswet. Deze wet heeft als doel te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving door de kwaliteit en de samenwerking bij de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van het omgevingsrecht te bevorderen. Het omgevingsrecht regelt de fysieke leefomgeving waarin we leven, zoals op milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. De gemeente Heerenveen beperkt het uitgangspunt van de wet niet alleen tot het omgevingsrecht, maar past het ook toe op VTH-taken op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Aantal zaken vastgelegd

Om de doelstellingen en de resultaten meer duidelijkheid te geven zijn en worden een aantal zaken vastgelegd:

VTH-Beleidsplan

De gemeente legt in het VTH-beleidsplan vast welke aspecten risicovol en het meest belangrijk zijn voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving ervan. Naar aanleiding daarvan wordt bepaald welke doelstellingen de gemeente wil bereiken, op welke wijze dit vastgelegd wordt en welke middelen hiervoor worden ingezet.

VTH-Uitvoeringsprogramma

De uitvoering van het beleid op detailniveau wordt elk jaar vastgesteld in een VTH-uitvoeringsprogramma. Hierin worden de concrete werkzaamheden en prioriteiten vastgelegd. Het VTH-Beleidsplan 2023 is halverwege 2023 vastgesteld. Hierdoor is het VTH-Uitvoeringsprogramma later tot stand gekomen en is het in afwijking van het jaarlijks vaststellen ervan het voor een periode van twee jaar vastgesteld.

VTH-Jaarverslag

In het VTH-Jaarverslag wordt aangegeven in hoeverre de VTH-taken zijn uitgevoerd en of de gewenste doelstellingen zijn behaald. Het jaarverslag 2023 kunt u lezen op de website Overheid.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over VTH? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VVTH), telefoonnummer 14 0513.

Geplaatst op 21 november 2022, 09:11 | Gewijzigd op 21 mei 2024, 08:27

Nieuws