Cultuurhistorisch erfgoed

Het cultuurhistorisch erfgoed wordt binnen de gemeente Heerenveen op verschillende manieren beschermd. De twee gebieden, Aldeboarn (PDF, 1.604 kB) en het Oranjewoud (PDF, 2.388 kB), vallen net als 106 objecten onder monumentenbescherming van de rijksoverheid. In de gemeente Heerenveen zijn voor haar grondgebied, wat tot 1 januari 2014 onderdeel was van gemeente Boarnsterhim, in bestemmingsplannen cultuurhistorisch waardevolle panden aangeduid. Hiervoor gelden bijzondere bouwregels.

Erfgoednota

De gemeente Heerenveen heeft voor haar grondgebied, zoals begrensd voor de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2014, haar cultuurhistorisch erfgoed in beeld gebracht. Alles in het landschap, de gebouwen en de openbare ruimte dat herinnert aan het leven en werken van vroegere generaties is in kaart gebracht in de nota Cultuurhistorisch Erfgoed. Er is inspraak geweest en de nota is naar aanleiding daarvan vastgesteld door B&W. Deze nota is in december 2015 opnieuw vastgesteld door de raad.

Gemeentelijke Monumenten

Onderdeel van de nota is een nieuwe, uitgebreide lijst van gemeentelijke monumenten. Er zijn nu ongeveer vijfhonderd bouwwerken die kenmerkend zijn voor een bepaalde bouwperiode, ontwikkelingsfase of straatbeeld in de gemeente Heerenveen. Samen met bijvoorbeeld het wijkenpatroon van de veenontginning, de bospercelen en landgoederen in Oranjewoud en de ruilverkavelingsgebieden in de Tjongervallei vertellen die monumenten het verhaal van de wordingsgeschiedenis van de gemeente Heerenveen en haar voorgangers. De procedure voor de aanwijzing van de afzonderlijke monumenten wordt naar verwachting dit jaar afgerond. Eigenaren van monumenten die op de lijst staan, hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen.

Uw pand is geselecteerd als gemeentelijk monument. En dan? In deze brochure (PDF 725 kB) leest u wat de gevolgen zijn voor u als eigenaar.

Rapporten en documenten Cultuurhistorisch erfgoed

Erfgoednota deel 1 (PDF 24 MB); ‘Het verhaal van Heerenveen’ incl. gebiedsindelingen en beschrijving
Erfgoednota deel 2 (PDF 20 MB) ; Waarderingscriteria en concept beschrijving van alle genomineerde monumenten
Erfgoednota deel 3 (PDF 2 MB) ; Evaluatie en beschrijving van het beleid