Woonvisie

De ontwerp Woonvisie van de gemeente Heerenveen heeft als ondertitel “een buitengewone plek om thuis te komen” en dat is niet zonder reden. Steeds meer mensen ontdekken dat het prettig wonen is in de gemeente Heerenveen. Om ervoor te zorgen dat alle inwoners op een fijne manier kunnen blijven wonen, heeft de gemeente een woonvisie opgesteld met doelen op het gebied van wonen en een actieplan met maatregelen en instrumenten om deze doelen te realiseren. Een van deze doelen is het bouwen van drieduizend extra huur- en koopwoningen voor 2030, zowel via inbreiding als uitbreiding.

Vragen en antwoorden

Hieronder beschrijven we de inhoud van de woonvisie in een aantal vragen en antwoorden.

Waarom een woonvisie?

Een woonvisie is van belang om ervoor te zorgen dat iedereen die in de gemeente Heerenveen wil (blijven) wonen een passende woning kan vinden en zich thuis voelt. Als gemeente hebben we te maken met verschillende uitdagingen, zoals bestaanszekerheid, energiearmoede, klimaatadaptatie en vergrijzing. Verder verandert de vraag naar woningen voortdurend. Daarom is er een visie nodig die ons houvast biedt en die ons helpt om prioriteiten te stellen. Daarnaast zijn gemeenten verplicht om een woonvisie te hebben.

Welke vijf prioriteiten staan centraal in de ontwerp Woonvisie?

Met deze ontwerp Woonvisie willen we ervoor zorgen dat onze gemeente een fijne plek blijft om te wonen. We hebben vijf belangrijke prioriteiten:

  1. We willen graag dat onze gemeente als poort naar het Noorden groeit met 3000 woningen;
  2. We willen meer betaalbare huizen bouwen voor mensen met verschillende achtergronden;
  3. We hechten waarde aan vitale kernen en gemengde wijken;
  4. Een inclusieve gemeente vraagt een gevarieerd woonzorglandschap;
  5. We willen ervoor zorgen dat onze gemeente duurzaam is en dat we ons aanpassen aan het klimaat.
Wat is een woonvisie?

De woonvisie van de gemeente Heerenveen beschrijft hoe de gemeente zich wil blijven ontwikkelen als een prettige plek om te wonen, waarbij wonen als persoonlijk en belangrijk wordt beschouwd. De ontwerp Woonvisie die nu ter inzage ligt is in samenwerking met verschillende partijen ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Heerenveen op een prettige manier kunnen blijven wonen, heeft de gemeente een actieplan opgesteld met maatregelen en instrumenten om de doelen uit de woonvisie te bereiken en een aangename woon- en leefomgeving te creëren voor nu en in de toekomst.

Hoe is de woonvisie tot stand gekomen?

In het najaar van 2021 is een woonbehoefteonderzoek gedaan. In dit woonbehoefteonderzoek is gebruik gemaakt van een grote bewonersenquête, een verhuisbewegingenonderzoek en bestaande informatie. Aanvullend hebben belanghebbenden van onder meer bewonersorganisaties, zorgpartijen, woningcorporaties en marktpartijen met elkaar gesproken over de uitkomsten van dit onderzoek. Ook de gemeenteraad is nauw betrokken bij het proces. Zij benadrukte dat ook goed moest worden gekeken naar het benutten van de bestaande woningvoorraad, de unieke kenmerken van Heerenveen en de manier waarop de doelen uit de woonvisie kunnen worden gerealiseerd. Al deze input heeft geleid tot de startnotitie.

Zie ook

Startnotitie Woonvisie 2022 Heerenveen (PDF 1 MB)
Bouwstenennotitie woningmarktonderzoek Heerenveen (PDF 1 MB)
Woningmarktmonitor gemeente Heerenveen
Ontwerp woonvisie Heerenveen 2023 – 2028 (PDF 7 MB)

Woonvisie ter inzage

Inwoners en organisaties in de gemeente hebben gelegenheid gehad om te reageren op de ontwerpvisie. De ontwerp Woonvisie lag ter inzage van donderdag 27 april tot en met vrijdag 26 mei 2023.

Vragen?

Als u vragen hebt over het indienen van uw reactie, of over de inhoud van de ontwerp Woonvisie, dan kunt u contact opnemen met de heer G.L. Wesselo via email g.wesselo@heerenveen.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 0513.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Omdat de bestaande bouwlocaties niet voldoende zijn voor de geplande drieduizend extra woningen, heeft het College van B&W op 18 april 2023 een voorlopig besluit genomen om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen op meerdere locaties in de gemeente. De Wet voorkeursrecht gemeenten verplicht grondeigenaren om bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden.

Meer informatie over de Wet voorkeursrecht gemeenten en de specifieke locaties waar deze wet van toepassing is, is te vinden op de pagina wet voorkeursrecht gemeenten. Op 22 juni 2023 zal de gemeenteraad besluiten of deze aanwijzing al dan niet gehandhaafd zal worden.

De gemeente informeert de eigenaren van de aangewezen gebieden per brief. Daarnaast worden de locaties nog besproken met de inwoners en moet onderzoek uitwijzen of er ook echt gebouwd kan en mag worden.

Wat is nu de stand van het wonen in de gemeente Heerenveen?

In 2023 wonen er ruim 50.650 mensen in de gemeente Heerenveen. Het is hier goed en gemoedelijk wonen. De leefkwaliteit is hoog en de diversiteit van het landschap is groot. Van bosrijk landschap tot waterrijk gebied. Op het veen, zand of de klei. Wil je wonen in het buitengebied, een terpdorp, lintdorp of in een stedelijke kern? In Heerenveen kan het. Als poort naar het Noorden en economische motor in ene krachtige regio is Heerenveen een buitengewone gemeente. Een knooppunt van landschap, cultuur en infrastructuur. Een dorpse stad met karakteristieke kernen waar Mienskip van oudsher een groot goed is.
Door de strategische ligging is de gemeente Heerenveen een populaire woonplek voor gezinnen. Zij vestigen zich vanuit buiten de regio. Dit verhoogt de druk op de woningmarkt en zorgt soms voor verdringing van woningzoekenden die nog geen plek hebben. Tegelijkertijd kunnen we onze sterke sociaaleconomische positie alleen behouden door mensen – jong en oud – hier te houden en van buiten aan te trekken.