De gemeente zorgt voor het rioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Rioolaansluiting

De eigenaar, projectontwikkelaar of gemachtigde van de eigenaar of projectontwikkelaar vraagt een rioolaansluiting aan. Dit geldt voor een nieuwe aansluiting of een wijziging van een bestaande aansluiting. De aanvraag doet u online met een formulier. U moet hiervoor op de hoogte zijn van onze werkwijze.

Werkwijze voor het maken van een aansluiting op het gemeenteriool

  1. Voor de aanleg van een rioolaansluiting moet u betalen. Afhankelijk van de situatie kost een rioolaansluiting tussen de € 500,00 en € 1.500,00. Na het ontvangen van het aanvraagformulier wordt door de gemeente een inschatting gemaakt van de aansluitkosten. U ontvangt deze inschatting per e-mail. Na aanleg krijgt u een factuur van de daadwerkelijk gemaakte kosten. In een antwoordmail geeft u aan of u wel of niet akkoord gaat met de raming.
  2. Wanneer u akkoord gaat met de raming ontvangt u van de gemeente de locatie van de gemeentelijke uitlegger(s) In het geval van een gescheiden stelsel is de kleur van een regenwaterleiding bruin en die van de vuilwaterleiding grijs). U legt de particuliere leiding aan tot op een afstand van ca. 1,0 meter van de gemeentelijke uitleggers.
  3. Hierna neemt u contact op met de gemeente. Wij maken de koppeling en brengen een erfscheidingsput aan. In het geval van een gescheiden stelsel wordt er tussen elke leiding een erfscheidingsput geplaatst. De erfafscheidingsput wordt op uw perceel aangebracht en wordt na de aanleg uw eigendom en markeert de grens tussen particulier en gemeentelijk riool. Wanneer uw perceel aan een sloot grenst, dient de regenwaterafvoer hierop af te wateren. De aanleg hiervan moet door uzelf worden uitgevoerd. In een nieuwbouwsituatie moet regen- en vuilwater gescheiden te worden aangeboden.
  4. We streven ernaar dat de rioolaansluiting binnen 20 werkdagen wordt aangelegd.
  5. Na de aanleg van de rioolaansluiting stuurt de gemeente u de rekening.

Aanvragen

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel of wilt u een wijziging doorgeven? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. In deze aanvraag verklaart u bekend te zijn met onze werkwijze. Verder hebben wij van u nodig:

  • Uw contactgegevens
  • De plaats van de aansluiting
  • Een situatieschets

Riool verstopt?

Wanneer u problemen met de afvoer van afvalwater ondervindt bestaat de kans dat uw riool is verstopt. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw perceel. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool op zijn eigen terrein inclusief het ontstoppingsputje.

Wij verzoeken u het ontstoppingsputje vrij te graven om te bepalen waar de verstopping zich bevindt. De locatie van het ontstoppingsputje wordt veelal aangegeven op de bouwtekening en bevindt zich over het algemeen op de grens van uw tuin en de gemeentelijke berm of trottoir. Mocht u geen gegevens hebben, dan bestaat de kans dat de gemeente een tekening met daarop de locatie heeft. Op verzoek wordt de tekening gestuurd, gemaild of kan deze bij de balie worden afgehaald.

Constateert u na het verwijderen van het deksel dat er geen water in de buis staat, dan zit de verstopping in uw eigen riool en kunt u dit zelf verhelpen of een ontstoppingsbedrijf inschakelen.

Staat de buis vol water, dan betekent dit dat het gemeentelijke riool verstopt of stuk is. Wij verzoeken u contact op te nemen met de gemeente (telefoonnummer 14 0513). De gemeente ontstopt en repareert het riool.

Mocht u, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van gegevens over de locatie van het ontstoppingsputje,  een ontstoppingsbedrijf inschakelen en uit de camerabeelden blijkt dat de oorzaak van de verstopping een defect aan het gemeentelijke riool is, neem dan contact op met de gemeente voor een eventuele vergoeding. Er vindt geen verrekening van kosten plaats wanneer de verstopping is veroorzaakt door vervuiling (bijvoorbeeld vet, frituurvet of vezeldoekjes) van de bewoner(s) zelf. Meer informatie over het gebruik van het toilet is te vinden op de website www.nietinhetriool.nl.

Woont u in het buitengebied?

Woont u in het buitengebied en bent u aangesloten op een rioolgemaal (groen kastje met rode lamp) en heeft u een probleem met de afvoer dan bestaat de kans dat het gemaal defect is. Wij verzoeken u in dit geval contact op te nemen met de gemeente. De gemeentelijke onderhoudsdienst controleert het gemaal en verhelpt de storing. Mocht het gemaal niet defect zijn dan geldt de procedure zoals bovenstaand omschreven.

Rond 2010 heeft de firma Kanters gemalen aangelegd waarvoor zij ook verantwoordelijk waren voor het onderhoud en het verhelpen van storingen. U hebt daar destijds een brief van ontvangen. Inmiddels is er afscheid van de firma Kanters genomen en wordt het onderhoud door de gemeente verzorgd. Heeft u problemen met de afvoer, dan verzoeken wij u contact met de gemeente op te nemen.

Borrelend toilet tijdens hevige buien?

Wanneer het riool zich tijdens hevige buien vult met regenwater moet de lucht die in het riool zit ontsnappen via de standleiding en de regenpijpen van de woning. Wanneer deze leidingen ontbreken of verstopt zijn bestaat de kans dat er luchtinsluiting in de leiding plaatsvindt. Hierdoor stroomt het water slecht of niet weg en kan het toilet of andere afvoeren gaan borrelen. Om te voorkomen dat er waterschade in de woning ontstaat bij hevige regenval of verstoppingen is het raadzaam om een ontlastput te plaatsen.

Ontlastput

Een ontlastput zit in of onderaan de regenpijp. Het lijkt op een schrobputje. Alle regenwateraansluitingen en gemengde aansluitingen moeten bij aanleg een ontlastput krijgen. Dat is al tientallen jaren voorgeschreven. In de praktijk zijn ontlastputten lang niet bij alle huizen aanwezig, omdat huizen ouder zijn of omdat de ontlastput bij de (ver)bouw vergeten is. Als u een gemengde aansluiting hebt en geen ontlastput, dan kunnen regen- en afvalwater via het toilet of schrobputje bij u in huis komen. Bijvoorbeeld als uw aansluiting verstopt is. Of als het riool bij hevige regen niet al het water kan verwerken. Vanaf de ontlastput moet veel water weg kunnen stromen naar een plek waar het geen overlast veroorzaakt. De ontlastput mag de ontluchting via de regenpijp niet tegenhouden.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, bel 14 0513 of een stuur een e-mail naar gemeente@heerenveen.nl onder vermelding van Rioolaansluiting.