Heeft de gemeente niet tijdig besloten?

De gemeente moet u op tijd een antwoord geven (beslissen) op uw aanvraag of bezwaar. Bijvoorbeeld als u een bouwvergunning of een uitkering aanvraagt. Of als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over de hoogte van een subsidie die u krijgt. Beslissen we niet op tijd dan kunt u ons daarop aanspreken.

Hoe kan ik de gemeente aanspreken?

Beslistermijn

Wij moeten binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Deze periode heet de beslistermijn. Vaak staat de beslistermijn van een aanvraag in de wet. Is dat niet zo, dan moeten wij binnen een redelijke periode een beslissing nemen. Wat een redelijke periode is, hangt af van het soort beslissing dat u vraagt. Dit kan een paar dagen of weken zijn, maar soms ook langer. Wij moeten in ieder geval binnen 8 weken een beslissing nemen. Of u laten weten wanneer wij een beslissing nemen.

De beslistermijn voor bezwaren is vaak 6 weken. Als wij een advies vragen aan een bezwaarschriftenadviescommissie is de termijn meestal 12 weken.

De gemeente in gebreke stellen

Beslissen wij niet binnen de beslistermijn, dan kunt u ons daar een brief over sturen. U stelt ons dan in gebreke. In uw brief zet u:

 • Uw naam en adres;
 • De datum van uw aanvraag of bezwaar;
 • Het onderwerp van uw aanvraag of bezwaar;
 • Het kenmerk waaronder uw aanvraag of het besluit waartegen u bezwaar maakte bij ons bekend is;
 • Dat de beslistermijn op uw aanvraag of bezwaar voorbij is;
 • Dat u wilt dat de gemeente alsnog binnen 2 weken een beslissing neemt;
 • Uw handtekening.

Vindt u het lastig om zelf een brief te schrijven? Gebruik dan het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen op de website van de rijksoverheid.

U print het formulier en daarna vult u stap voor stap alle gegevens in die nodig zijn.

Uw brief of het formulier stuurt u naar dit adres:
Gemeente Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

Recht op een dwangsom als wij geen beslissing nemen

Na uw ingebrekestelling hebben wij 2 weken om toch nog een beslissing te nemen. Doen wij dat niet, dan moeten wij u (meestal) een bedrag betalen voor elke dag dat wij geen beslissing hebben genomen. Dit noemen we een dwangsom. De dwangsom is:

 • € 23 per dag voor de eerste 2 weken;
 • € 35 per dag voor de volgende 2 weken;
 • € 45 per dag voor de overige dagen.

U kunt maximaal over 42 dagen een dwangsom krijgen. De hoogte is maximaal  € 1.442,-.

Direct beroep bij de rechter

Hebben wij 2 weken na uw ingebrekestelling nog geen beslissing genomen, dan kunt u ook meteen naar de rechter gaan. U hoeft niet eerst bij ons bezwaar te maken. De rechter geeft u gelijk als wij nog geen beslissing hebben genomen op het moment dat hij uitspraak doet. In zijn uitspraak geeft de rechter aan:

 • wat de hoogte is van de dwangsom, als u daar recht op hebt;
 • of hij aan ons een nieuwe beslistermijn oplegt. Deze is dan meestal 2 weken;
 • of hij aan deze nieuwe beslistermijn een (extra) dwangsom verbindt. Dit is dan voor elke dag dat wij na het verlopen van de nieuwe beslistermijn geen beslissing nemen.

Verlengen en opschuiven van de beslistermijn

Wij mogen de beslistermijn van uw aanvraag of bezwaar 1 keer verlengen. Dit heet verdagen. Wij hoeven niet aan te geven waarom wij de beslistermijn verlengen. Maar vaak proberen we duidelijk te maken waarom wij dat doen. Hiernaast staat in de wet wanneer wij de beslistermijn mogen opschuiven. Het opschuiven van de beslistermijn heet opschorten. Dit mag als:

 • Wij nog niet alle informatie van u kregen die nodig is om een beslissing te nemen;
 • De informatie die nodig is om te beslissen van een organisatie uit het buitenland moet komen;
 • U zelf schriftelijk toestemming hebt gegeven voor het opschuiven van de beslistermijn;
 • Het opschuiven van de beslistermijn door uzelf komt. Bijvoorbeeld omdat u niet op tijd de papieren of bewijsstukken opstuurde die nodig zijn;
 • De gemeente niets kan doen aan het opschuiven van de beslistermijn (bijvoorbeeld als het gemeentehuis is afgebrand).

Verlengen we de beslistermijn of schuiven we die op? Dan krijgt u daarover een brief van ons. Wij hoeven u geen dwangsom te betalen over de periode dat de beslistermijn is verlengd of opgeschoven.

De dwangsomregeling geldt niet altijd

Wij hoeven u bijvoorbeeld geen dwangsom te betalen als wij niet op tijd een beslissing nemen op een Woo-verzoek.