Wmo

Medewerkers WmoMensen worden steeds ouder en blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Het kan zijn dat u daar hulp bij nodig heeft. Mogelijk kunt u deze hulp krijgen vanuit de Wmo. De gemeente voert deze wet uit.

De gemeente regelt de lichtere vormen van ondersteuning thuis, via de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die alleen met hulp thuis kunnen wonen of meedoen aan de samenleving. Zwaardere, langdurige zorg zoals bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of een verpleegtehuis vallen onder de Wet langdurige zorg (WLZ). Deze wet wordt niet uitgevoerd door de gemeente.

Wmo

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Zo is in de Wmo onder andere geregeld dat mensen aanspraak kunnen maken op individuele voorzieningen zoals:

  • rolstoelen
  • scootmobielen
  • woningaanpassingen
  • ondersteuning en begeleiding

Behalve het verstrekken van individuele voorzieningen, ondersteunt de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers en zorgt zij voor goede informatie over hulp.

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de inwoners die hulp nodig hebben om thuis te kunnen (blijven) wonen of om mee te kunnen doen in het maatschappelijk leven. Het gaat om mensen die dat alleen of met hulp van hun omgeving niet meer redden. De gemeente kan in die gevallen hulp bieden. Dit heet een voorziening. Er zijn algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Een algemene voorziening is er voor alle burgers, bijvoorbeeld een maaltijdservice of particuliere schoonmaakhulp. Een maatwerkvoorziening is helemaal afgestemd op de persoonlijke situatie van degene die hulp nodig heeft, zoals een aangepaste rolstoel.

De Wmo gaat ervan uit dat mensen die zich niet meer kunnen redden in eerste instantie hun probleem zelfstandig kunnen oplossen. Zelf of met hulp van mensen in hun omgeving. Als dat niet lukt, zoekt de gemeente samen met de inwoner naar de best passende oplossing. Het hangt af van de persoonlijke situatie of de gemeente een maatwerkvoorziening geeft en waaruit die bestaat.

Ik ontvang zorg maar niet vanuit de Wmo, participatie of jeugdzorg. Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Woont u in Heerenveen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de meitinker van de gemeente. Deze zal uw vraag beantwoorden of u zo nodig doorverwijzen naar de juiste organisatie. Meitinkers vindt u in iedere wijk en ieder dorp van Heerenveen. Op pagina Een meitinker kan u helpen kunt u bekijken wie u kunt benaderen.