Gaswinning onder Heerenveen

Foto Sietse de Boer
Boorput Langezwaag

Aardgas speelt momenteel een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Het voorziet in ruwweg 40% van de primaire energiebehoefte. Vrijwel alle Nederlandse huishoudens, bedrijven, voorzieningen en winkels maken gebruik van aardgas. In en nabij de gemeente Heerenveen liggen meerdere kleine aardgasvelden. Dit zijn zogenoemde kleine velden. Op deze pagina informeren we u over de plannen en activiteiten rondom aardgas en de diepe ondergrond.

Actueel

Het college van B&W is het niet eens met het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Langezwaag: Minister houdt te weinig rekening met zorgen en ongerustheid. Lees verder het persbericht.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft 13 december een besluit genomen op het verzoek van burgemeester en wethouders aan de Minister van Economische Zaken van 22 februari 2017 om het winnen van gas uit put-2 in Langezwaag stil te leggen. Het SodM heeft het verzoek afgewezen. Het SodM vindt dat het winnen van gas uit put-2 niet in strijd is met de Mijnbouwwet. Er wordt al gas gewonnen uit deze put en gelet op het besluit van het SodM blijft dat dus doorgang vinden. Het college zal zich beraden over verdere juridische en/of bestuurlijke stappen tegen dit besluit.

Zie ook

Zie ook: Een kopie van het besluit SodM (PDF 428 kB)

Heerenveen verleent geen medewerking aan gaswinning in Nieuwehorne

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen planologische medewerking te verlenen aan het winnen van gas door Vermillion in Nieuwehorne. Dit besluit geldt voor de beide gasputten; Nieuwehorne 1 en Nieuwehorne 2. Wethouder Siebren Siebenga: “Met dit standpunt sluit het college aan bij het standpunt dat de gemeenteraad heeft ingenomen op 19 oktober. Daarin heeft de raad zich uitgesproken tegen het winnen van gas.” Met dit besluit is ook het verzoek voor de aanleg van extra leidingen van Mildam naar de verwerkingsinstallatie in Garijp afgewezen. Siebenga: “Dat er nu geen extra voorzieningen nodig zijn voor het afvoeren van het gewonnen gas is een logisch gevolg.”

College van B&W is verrast door besluit Sodm Langezwaag

Het Staatstoezicht op Mijnen (Sodm) heeft in april van dit jaar Vermilion een dwangsom opgelegd om het winnen van het gas uit put 3 uit Langezwaag stop te zetten. Reden hiervoor was dat er nog geen door de Minister van Economische Zaken goedgekeurd winningsplan was. In november heeft de minister een ontwerpbesluit bekendgemaakt waarin hij aangeeft in te willen stemmen met het aangepaste winningsplan Langezwaag. Daarom heeft het SodM nu de dwangsom aan Vermilion ingetrokken. Dat betekent dat het SodM niet meer zal optreden tegen de winning van gas uit deze put. Burgemeester en wethouders zijn verrast door het intrekken van de dwangsom en beraadt zich nu wat te doen.

Mogelijkheid om te reageren op gewijzigd winningsplan Langezwaag

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan Langezwaag. Het ministerie organiseert hiervoor een inloopbijeenkomst op woensdag 29 november 2017 van 16.00 tot 20.00 uur in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Hoe u kunt reageren op het gewijzigde winningsplan en wat de exacte procedure is, leest u in de kennisgeving van het ministerie (PDF 209 kB).

Second opinion bevestigt berekeningen Vermilion over gaswinning Langezwaag

Op het winningsplan van Vermilion over het winnen van gas vanuit drie boorputten in Langezwaag, heeft het Heerenveense college in maart 2017 besloten een second opinion te laten uitvoeren. De putten reiken onder andere onder Skoatterwâld en het Internationaal Bedrijventerrein IBF.

Hiervoor koos het college, omdat er onder de inwoners van onze gemeente zorgen waren ontstaan over de berekeningen van verwachte bodemdaling en risico op aardbevingen. De uitvoering van de second opinion was in handen van ingenieursbureau Fugro en moest zorgen voor een extra controle op de berekeningen door het gaswinningsbedrijf, onderzoeksinstituut TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen, SodM.

Inmiddels heeft Fugro het definitieve rapport opgeleverd aan de gemeente. In dit rapport bevestigt het bureau de conclusies die Vermilion had getrokken. Daarmee is aangetoond dat de metingen correct waren en de controles door TNO en SodM goed zijn uitgevoerd. De verwachte bodemdaling is niet groter dan Vermilion eerder had berekend.

Het winningsplan voor Langezwaag was ingediend voordat de Heerenveense gemeenteraad in maart 2017 tegen het winnen van gas in nieuwe gasvelden stemde. Het college heeft inmiddels de gemeenteraad ingelicht over de uitkomst van het rapport.

Zie ook

Rapport fugro (PDF 8 MB)

College adviseert afwijzend over winningsplan Nieuwehorne

Tijdens de speciale gemeenteraadsvergadering over gaswinning van 19 oktober, heeft de raad ingestemd met het conceptadvies over het plan om gas te winnen vanuit Nieuwehorne: het college wil dat daar geen gas wordt gewonnen door Vermilion. Dit advies is inmiddels verstuurd naar het Ministerie van Economische Zaken.

De gemeenteraad sprak zich in maart 2017 uit tegen het uitvoeren van nieuwe boringen naar gas onder onze grond. Daarnaast dragen nieuwe boringen naar dit gasveld niet bij aan de duurzaamheidambitie die de gemeente Heerenveen heeft.

Mag van het Ministerie de gaswinning toch doorgaan, dan adviseert Heerenveen tegemoet te komen aan de zorgen van haar inwoners via een aantal voorwaarden. Deze gaan onder andere over openheid in de communicatie over het project en zorgen voor een passende vergoeding in het geval er schade wordt geleden door de gaswinning.

In het eerste kwartaal van 2018 wordt het antwoord van de minister verwacht op ons advies.

Goede bijeenkomst met dorpsbelangen en wijkplatforms over Gaswinning

Op uitnodiging van de gemeente zijn vertegenwoordigers van alle dorpsbelangen en wijkplatforms op 3 oktober bijgepraat over de stand van zaken t.a.v. de gaswinning in onze gemeente. De opkomst was groot. Naast een update over de actualiteit per locatie was ook de rolverdeling van de gemeente en de dorpsbelangen een belangrijk agendapunt. Hoe geeft de gemeente invulling aan haar zorgplicht richting inwoners en haar adviesrol richting de minister. En welke rol kunnen de dorpsbelangen en wijkplatforms hierin nemen? Na een presentatie (PDF 583 kB) door de gemeente was er ruimschoots gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Wie gaat over de gaswinning?

De minister van Economische Zaken gaat over de diepe ondergrond onder onze gemeente en verleent de vergunning voor gaswinning. Het gaswinningsbedrijf is verantwoordelijk voor veilige gaswinning volgens haar gaswinningsplan. Het Ministerie van Economische Zaken controleert dit plan en stelt het vast. Daarnaast is het gaswinningsbedrijf verantwoordelijk voor de communicatie richting inwoners en betrokkenen.

Kan de gemeente gaswinning verbieden?

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Alles wat op een diepte van meer dan 100 meter onder het maaiveld in de aardbodem zit, valt onder het bevoegd gezag van het Ministerie van Economische Zaken.

Wat kan de gemeente wel doen?

Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd zijn. Dit doen we via verschillende kanalen: deze website, Facebook-pagina Gaswinning in Heerenveen en via Crackstate Nijs in de Heerenveense Courant.

Daarnaast zien we er op toe, dat de regels en afspraken rondom gaswinning worden gevolgd. Zodra winningsplannen worden goedgekeurd door het ministerie, heeft de gemeente het recht om advies te geven over het in gang zetten van het winningsproces.