Gaswinning onder Heerenveen

Foto Sietse de Boer
Boorput Langezwaag

Aardgas speelt momenteel een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Het voorziet in ruwweg 40% van de primaire energiebehoefte. Vrijwel alle Nederlandse huishoudens, bedrijven, voorzieningen en winkels maken gebruik van aardgas. In en nabij de gemeente Heerenveen liggen meerdere kleine aardgasvelden. Dit zijn zogenoemde kleine velden. Op deze pagina informeren we u over de plannen en activiteiten rondom aardgas en de diepe ondergrond.

Actueel
Goede bijeenkomst met dorpsbelangen en wijkplatforms over Gaswinning

Op uitnodiging van de gemeente zijn vertegenwoordigers van alle dorpsbelangen en wijkplatforms op 3 oktober bijgepraat over de stand van zaken t.a.v. de gaswinning in onze gemeente. De opkomst was groot. Naast een update over de actualiteit per locatie was ook de rolverdeling van de gemeente en de dorpsbelangen een belangrijk agendapunt. Hoe geeft de gemeente invulling aan haar zorgplicht richting inwoners en haar adviesrol richting de minister. En welke rol kunnen de dorpsbelangen en wijkplatforms hierin nemen? Na een presentatie (PDF 583 kB) door de gemeente was er ruimschoots gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Wie gaat over de gaswinning?

De minister van Economische Zaken gaat over de diepe ondergrond onder onze gemeente en verleent de vergunning voor gaswinning. Het gaswinningsbedrijf is verantwoordelijk voor veilige gaswinning volgens haar gaswinningsplan. Het Ministerie van Economische Zaken controleert dit plan en stelt het vast. Daarnaast is het gaswinningsbedrijf verantwoordelijk voor de communicatie richting inwoners en betrokkenen.

Kan de gemeente gaswinning verbieden?

Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Alles wat op een diepte van meer dan 100 meter onder het maaiveld in de aardbodem zit, valt onder het bevoegd gezag van het Ministerie van Economische Zaken.

Wat kan de gemeente wel doen?

Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd zijn. Dit doen we via verschillende kanalen: deze website, Facebook-pagina Gaswinning in Heerenveen en via Crackstate Nijs in de Heerenveense Courant.

Daarnaast zien we er op toe, dat de regels en afspraken rondom gaswinning worden gevolgd. Zodra winningsplannen worden goedgekeurd door het ministerie, heeft de gemeente het recht om advies te geven over het in gang zetten van het winningsproces.