mensen die afval opruimen
Jolanda Siemonsma Fotografie – Akkrum

Vind jij een schone omgeving ook zo belangrijk en kan jouw school of vereniging wel wat extra inkomsten gebruiken? Doe dan mee aan Schoon Belonen Heerenveen. Jullie gaan twee jaar lang zwerfafval opruimen in jullie eigen schoongebied(en) en krijgen hiervoor € 750,- per gebied per jaar. Alle maatschappelijke organisaties in de gemeente Heerenveen mogen zich hiervoor inschrijven.

Hoe werkt het?

Je houdt jullie schoongebied(en) schoon! Dit doe je door samen met jouw vereniging of school twee jaar lang zwerfafval op te ruimen. Je doet het samen! Je organiseert hiervoor minimaal 1x per maand een opruimactie met jouw vereniging of school in jullie schoongebied(en). Per schoongebied ben je hier met elkaar zo’n 75 manuren per jaar mee bezig.

Je maakt je opruimactiviteiten steeds voor iedereen zichtbaar! Dit mag via sociale media, nieuwsbrief, etc. Hiermee stimuleer je ook je omgeving om het netjes te houden. Je tekent eenmalig jullie schoongebied(en) in op de kaart van supportervanschoon.nl/kaart

Looptijd: twee jaar

Deelnemers gaan een tweejarige overeenkomst aan vanaf 1 oktober 2020 tot medio augustus 2022. Het is niet mogelijk de overeenkomst automatisch te verlengen. In het voorjaar van 2022 kunnen alle deelnemende organisaties zich opnieuw inschrijven om mee te doen aan Schoon Belonen Heerenveen 2022-2024. Ook aan nieuwe kandidaten wordt deze kans geboden. De aanvang van de nieuwe contractperiode is medio augustus 2022, gelijktijdig met het school- en verenigingsjaar 2022-2023.

Nieuwe deelnemers

Nieuwe deelnemers kunnen tussentijds instappen voor een adoptie tot en met de resterende looptijd van het contract (medio augustus 2022). De verrekening van de financiële vergoeding vindt plaats naar rato van het aantal maanden van deelname. Kijk in de tabel welke schoongebieden nog beschikbaar zijn.

Kaart adoptiegebieden

Op onderstaande kaart zijn de adoptie gebieden aangegeven. Kijk in de tabel daaronder welke schoongebieden nog beschikbaar zijn.

Laden...

Beschikbaarheid

Bij de start van Schoon Belonen Heerenveen in september 2020 zijn al veel schoongebieden geadopteerd. In onderstaande tabel kun je zien welke schoongebieden nog beschikbaar zijn voor adoptie. Kijk op de kaart welk nummer bij je adoptiegebied hoort en vul die in het zoekveld in. Zo zie je direct of je je kan aanmelden voor een schoongebied.

Gebied-nummerBeschikbaarGeadopteerd door
1OBS It Bûtenplak
2OR OBS Ekke de Haan
3Fundament iom Plaatselijk Belang Haskerdijken
4ja
5ja
6Protestante Gemeente Akkrum
7ja
8Protestante Gemeente Akkrum / It Pakhûs
9ja
10De Feart
11De Feart
12De Feart
13OBS It Bûtenplak
14OBS De Boarne
15CBS de Finne
16CBS de Finne
17Ds Hasperschool
18KV mid-fryslan/Jansma burdaard
19KV mid-fryslan/Jansma burdaard
20ja
21ja
22Oudervereniging de Compagnonschool
23ja
24ja
25ja
26ja
27Fundament iom Plaatselijk Belang Haskerdijken
28Fundament iom Plaatselijk Belang Haskerdijken
29Fundament iom Plaatselijk Belang Haskerdijken
30OBS It Bûtenplak
31Sevenaerschool, Nieuwehorne
32Buurtvereniging Bregebuorren
33ja
34De Tjongerschool
35De Tjongerschool
36Survivalvereniging Pauwenburg
37Oudervereniging de Compagnonschool
38ja
39ja
40CBS de Hoeksteen
41ja
42CBS de Hoeksteen
43ja
44ja
45ja
46Fundament iom Plaatselijk Belang Haskerdijken
47Scouting Polaris
48Fundament iom Plaatselijk Belang Haskerdijken
49ja
50ja
51VNN
52VNN
53VNN
54ja
55ja
56Katholieke Oudervereniging van der R.K. Dalton Basisschool Sint Jozef
57OR OBS Ekke de Haan
58OR OBS Ekke de Haan
59CBS het Kompas
60CSC'45
61Vrije Baptisten gemeente Heerenveen
62ja
63ja
64ja
65OBS De Optimist
66ja
67ja
68ja
69ja
70Scouting Polaris
71Oudervereniging OBS Slingertouw
72Oudervereniging OBS Slingertouw
73CBS de Burcht
74CBS de Burcht
75ja
76ja
77OBS Albertine Agnesschool
78Vereniging van Eigenaars "Flatgebouwen Baaimaster en ItDjippe te Heerenveen"
79Katholieke Oudervereniging van der R.K. Dalton Basisschool Sint Jozef
80ja
81CSC'45
82CBS De Roerganger
83CBS De Roerganger
84ja
85ja
86ja
87ja
88ja
89Winterzwemmen Heerenveen
90Winterzwemmen Heerenveen
91Winterzwemmen Heerenveen
92ja
93ja
94OBS Albertine Agnesschool
95CBS Spring!
96Chr. Brassband Pro Rege
97ja
98Oudervereniging OBS Route0513
99Oudervereniging OBS Route0513
100KindCentrum Skoatterwiis
101ja
102ja
103SupAway Heerenveen
104SupAway Heerenveen
105SupAway Heerenveen
106SupAway Heerenveen
107SupAway Heerenveen
108SupAway Heerenveen
109SupAway Heerenveen
110SupAway Heerenveen
111SupAway Heerenveen
112SupAway Heerenveen
113SupAway Heerenveen
114OBS It Bûtenplak
115OBS It Bûtenplak
116OBS It Bûtenplak

Aanmelden

Scholen en verenigingen die mee willen doen met ‘Schoon Belonen Heerenveen’ kunnen zich via onderstaande button inschrijven.


Vragen?


Kijk hieronder bij de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Yfke Hoogland, Regisseur duurzaamheid en afvalinzameling via afval@heerenveen.nl of bel 14 0513.

Waarom Schoon Belonen Heerenveen?

Iedereen draagt een steentje bij om een zwerfafvalvrije leefomgeving te creëren. Door opschoonacties te organiseren zorgen maatschappelijke organisaties voor minder zwerfafval in de gemeente Heerenveen en geven ze een sterk voorbeeld, want het adopteren van een eigen schoongebied roept verantwoordelijkheidsgevoel op. Ook zet het anderen aan tot denken en dit heeft zo mogelijk een preventieve werking. Tot slot is het een manier die andere mensen over de streep kan helpen om mee te doen en samenwerking te stimuleren.

Gedurende de periode 2018 en 2019 is het zwerfafval met behulp van adoptiegebieden in de gemeente Heerenveen breed aangepakt door particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Veelal individuele initiatieven hebben geleid tot een schoner Heerenveen.

Door structurele afspraken te maken met maatschappelijke organisaties, is het mogelijk de zwerfafvalaanpak met ‘Schoon Belonen Heerenveen’ nog een stap verder te brengen.

Waar kan ik me inschrijven?

Op maandag 7 september 2020 kunt u zich vanaf 20:00 uur op de website van gemeente Heerenveen www.heerenveen.nl/schoon-belonen inschrijven voor ‘Schoon Belonen Heerenveen’. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per email. De inschrijvers die zich vóór 16 september 17:00 uur hebben aangemeld, ontvangen een uitnodiging voor de ‘Intekenavond schoongebieden’ op woensdag 16 september 2020.

Waar vind ik een overzicht van de te adopteren schoongebieden?

De overzichtskaart met de indeling van de te adopteren schoongebieden vindt u op de pagina Schoon Belonen. U kunt een eerste en tweede voorkeur aangeven op het digitale inschrijfformulier. Op de intekenavond worden de adoptiegebieden definitief verdeeld.

Ik kan niet aanwezig zijn bij de ‘intekenavond schoongebieden’

Er dient minimaal 1 vertegenwoordiger aanwezig te zijn per maatschappelijke organisatie.

Wat als een andere organisatie ons voorkeurgebied ook wil adopteren?

Indien er overlappingen zijn in de 1e voorkeur dan  wordt tijdens de ‘Intekenavond schoongebieden’ in onderling overleg met elkaar gekeken naar de diverse mogelijkheden. De betrokken inschrijvers dienen gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt er geloot.

Kunnen we gezamenlijk een schoongebied adopteren?

Schoongebieden mogen met elkaar gedeeld worden onder de voorwaarde dat er onderling afspraken worden gemaakt en de gemeente Heerenveen één aanspreekpunt houdt.

Wat wordt verstaan onder een maatschappelijke organisatie?

Dit zijn scholen, verenigingen en andere samenwerkingsvormen die uit meer dan 1 persoon bestaan en een maatschappelijk doel behartigen zonder winstoogmerk (non-profit). Dit houdt in dat dorps- en wijkbelangen, kerkgenootschappen en andere stichtingen ook in aanmerking komen voor deelname. Onder voorwaarde dat de maatschappelijke organisatie bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd en gevestigd is in de gemeente Heerenveen.

Ik heb geen KVK nummer

Indien u geen KVK nummer heeft, wordt u niet aangemerkt als maatschappelijke organisatie. Zie ook de vraag: wat wordt verstaan onder een maatschappelijke organisatie.

Ik heb in het verleden al een schoongebied geadopteerd op de kaart van Supporter van Schoon, kan ik een vergoeding ontvangen?

Alleen maatschappelijke organisaties met een KVK nummer die een deelnemersovereenkomst ‘Schoon Belonen Heerenveen’ aangaan, komen in aanmerking voor de financiële vergoeding van ‘Schoon Belonen Heerenveen’.  Als individu komt u niet in aanmerking voor een financiële vergoeding. Als u zich echter aansluit bij schoonmaakactiviteiten van de betreffende maatschappelijke organisatie, dan steunt u hiermee deze organisatie. Vele handen maken licht werk!

Waarom is het ene gebied groter dan het andere gebied?

Uit ervaring weten we dat in het ene gebied veel meer zwerfvuil ligt dan in het andere gebied. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van recreatie, horeca, onderwijs of supermarkten of bijvoorbeeld van doorgaande wandel- of fietsroutes. De vuilere gebieden zijn kleiner, de minder vuile gebieden zijn groter. De benodigde ureninzet om deze gebieden schoon te houden is dan ongeveer gelijk. Daarnaast bevat het ene gebied meer particuliere grond dan het andere. De deelnemers van Schoon Belonen Heerenveen houden alleen de publiek toegankelijke delen in hun schoongebied(en) schoon.

Hoeveel schoongebieden kun je maximaal adopteren?

Er is geen maximum gesteld aan het aantal te adopteren schoongebieden, zolang er gebieden beschikbaar zijn kunnen ze worden geadopteerd. In totaal zijn er 100 gebieden beschikbaar.

Wanneer is de definitieve verdeling van de adoptie van schoongebieden bekend?

Uiterlijk 1 oktober 2020 wordt de definitieve verdeling van de schoongebieden met de deelnemende organisaties gepubliceerd op de website van de gemeente Heerenveen.

Welke vergoeding staat er tegen over?

De jaarlijkse vergoeding bedraagt 750 euro per schoongebied. De vergoeding wordt uitbetaald in 2 delen, steeds in het voor- en najaar.

Wanneer start het nieuwe zwerfafvalbeloningssysteem?

Het zwerfvuilbeloningssysteem start op 1 oktober 2020. Dit biedt scholen en verenigingen de kans om bij aanvang van het nieuwe jaar een kick-off te organiseren om hun inspanningen en doelen kenbaar te maken.

Er staan heel veel huizen en bedrijven in mijn schoongebied(en). En nu?

Je maakt alleen schoon op de publiek toegankelijke delen van jouw schoongebied(en). Particulieren en bedrijven zijn verantwoordelijk voor het zwerfafval op hun eigen terrein.

Wat is de looptijd van de overeenkomst?

Deelnemers gaan een overeenkomst aan voor de duur van 2 jaar: van 1 oktober 2020 tot medio augustus 2022.

Er ligt een bankstel, help wat moet ik doen?

Dat hoef je uiteraard niet zelf weg te halen. Wel fijn als je het even meldt bij de wijkbeheerder dan ruimt hij het op.

Kan ik de overeenkomst automatisch verlengen?

Het is niet mogelijk de overeenkomst automatisch te verlengen. In het voorjaar van 2022 kunnen organisaties zich opnieuw inschrijven om mee te doen aan Schoon Belonen Heerenveen 2022-2024. Ook aan nieuwe kandidaten wordt deze kans geboden.

Ik ben te laat met inschrijven, wat nu?

Schoongebieden die beschikbaar blijven na de intekenavond, staan open voor adoptie. De gemeente Heerenveen benadert u hiervoor zodra u zich heeft ingeschreven.

Oei, glasscherven, naalden, medicijnen of verdacht uitziend afval opruimen?

Veiligheid staat voorop! Twijfel je? Laat het liggen en meld het bij de wijkbeheerder. Samen houden we het schoon!

Wat doen we in de vakantieperiode?

U dient het schoongebied gedurende het hele jaar schoon te houden, ook in de vakantieperiode. Zorg er voor dat er voldoende mensen beschikbaar zijn in uw team zodat er altijd iemand in kan vallen of bij kan springen.

Moet ik een urenbriefje invullen?

Nee, dat is niet nodig. U voert de opschoonactiviteiten uit, maakt de werkzaamheden zichtbaar, communiceert erover en levert de afvalzakken in bij Wijkbeheer

Hoeveel inzet in uren wordt er van ons verwacht?

Het gaat om een gemiddelde inzet van 6,5 uur per maand = 75 uren per jaar. De uren mogen naar eigen inzicht worden ingedeeld. Zie hieronder 2 rekenvoorbeelden, er zijn meer opties denkbaar.

Optie 1 x per maand:
1 x per maand doen 3 volwassenen een ronde van 1 uur met 7 tot 9 kinderen
of
1 x per maand lopen 6 a 7 volwassenen een ronde van 1 uur

Optie 2 x per maand:
2 x per maand lopen 3 a 4 volwassen een ronde van 1 uur
of
2 x per maand lopen 2 volwassenen een ronde van 1 uur met 2 tot 4 kinderen.

Wat wordt er naast het opschonen verder van ons verwacht?

Deelnemers wordt gevraagd hun activiteiten duidelijk zichtbaar te maken;
1. door het schoongebied eenmalig in te tekenen op Supporter van Schoon supportervanschoon.nl/kaart.
2. door minimaal maandelijks te communiceren over de opschoonacties en berichten te delen via diverse mediakanalen binnen de gemeente Heerenveen.

Wat doe ik als de zakken op zijn?

Gemeente Heerenveen stelt gratis zakken beschikbaar die via Wijkbeheer kunnen worden aangevraagd. U mag ook eigen zakken gebruiken.

Hoe komen we aan zakken en afvalgrijpers?

Deze worden door de gemeente beschikbaar gesteld. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om extra materialen te bestellen in de webshop van supporter van schoon. Denk hierbij aan handschoenen, posters, educatiemateriaal.

Waar laat ik de volle zakken met zwerfafval?

Na afloop van iedere opschoonactie worden de zakken met zwerfafval in overleg met Wijkbeheer gratis opgehaald. Wijkbeheer is dagelijks verantwoordelijk voor de openbare ruimte en daarmee tevens de directe contactpersoon voor de deelnemers van Schoon Belonen Heerenveen.

Hoe kan ik wijkbeheer bereiken?

Op de pagina wijkbeheer komt u bij de contactgegevens van wijkbeheer per wijk en dorp.

Kan ik de overeenkomst voor Schoon Belonen Heerenveen alvast krijgen?

De overeenkomst wordt aan de inschrijvers voorafgaand aan de intekenavond per mail toegestuurd.

Mogen kinderen meehelpen met opruimacties?

Graag zelfs! Grote groepen moedigen we van harte aan. Kinderen mogen uiteraard meehelpen, mits door een volwassene begeleid (tot 4 kinderen per volwassene). De hulp van kinderen telt mee volgens het principe 2=1. Dit betekent dat 2 uren meehelpen door 1 kind, gerekend wordt als 1 uur inzet door een volwassene.

Goede voorbeelden

Op de pagina Schoon Belonen Heerenveen: deelnemers in de schijnwerpers leest u verhalen over mensen die zich inzetten om Heerenveen afvalvrij te maken.