azc Heerenveen

Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen gevraagd om mee te werken aan de komst van een permanente opvanglocatie voor asielzoekers. Het college staat hier positief tegenover. Het college vraagt de gemeenteraad om aan te geven in hoeverre zij bereid is mee te werken aan dit verzoek en op 20 april hierover een principebesluit te nemen. Ook vraagt het college aan de gemeenteraad kennis te nemen van de start van een locatieanalyse. Op deze projectpagina houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Inspraak, proces en besluitvorming

Op 20 april 2023 wordt de gemeenteraad gevraagd een principebesluit te nemen over de komst van een permanente opvanglocatie voor asielzoekers en vervolgens een locatieanalyse te starten.

Inspraak

Op 30 maart om 19.30 is er bij de commissie voor algemene zaken (AZ) mogelijkheid tot inspraak. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie, doe dit uiterlijk tot 2 dagen voor de commissievergadering. Voor alle contactgegevens kijkt u op de pagina Gemeenteraad.

Proces

Locatieanalyse
Nadat de gemeenteraad een principebesluit heeft genomen over de komst van een azc start de gemeente met een locatieanalyse. Op basis van een aantal randvoorwaarden kijkt de gemeente samen met het COA of een locatie geschikt is.

 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen en winkels
 • Verkeersituatie (ontsluiting, bereikbaarheid – ook voor hulpdiensten – en parkeren)
 • Veiligheid en leefbaarheid voor bewoners azc en omwonenden
 • Effect op gebiedskwaliteit
 • Tijd die nodig is voor procedures (zoals bestemmingsplan en vergunningen)
 • Financiële gevolgen, locatie gebonden
 • Duurzame inpassing in de wijk vanuit sociaal en fysiek domein
 • Toekomstperspectief voor de gebouwen, terreininrichting en integratie
 • Onderwijs en meedoen in de samenleving door asielzoekers

Brede informatiebijeenkomst mei/juni
Tijdens een brede informatiebijeenkomst voor inwoners, raadsleden en andere belangstellenden maken we bekend welke mogelijke locaties er zijn om een azc te vestigen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen, informatie inwinnen en suggesties doen.

Meedenken over het azc
Zodra er duidelijkheid is over de locatie of locaties, start de gemeente met een vervolgproces in de omgeving. Mensen krijgen dan de mogelijkheid om mee te denken over de mogelijke komst van een azc in de omgeving. Na het besluit van de gemeenteraad op 20 april volgt hierover meer informatie.

Definitieve besluitvorming

Na de zomer besluit de gemeenteraad definitief over een azc in de gemeente. De raad besluit dan ook over de definitieve locatie en de omvang van een azc. Vóórdat de raad een besluit neemt, is er opnieuw mogelijkheid tot inspraak.

Ik heb een vraag

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u uw zorgen delen? Stuur dan een e-mail naar azcheerenveen@heerenveen.nl. We doen ons best om binnen 24 uur te reageren. Wij reageren op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Spelregels
We vinden het belangrijk dat u als inwoner de ruimte krijgt om uw vragen of zorgen te delen. Fatsoen en respect staan hierbij centraal. Wij gaan alleen in op vragen en reacties die inhoudelijk met het onderwerp te maken hebben. Op reacties die kwetsend, grof of beledigend van aard zijn wordt niet gereageerd.

Vraag en antwoord


Waarom wil het college van B&W meewerken aan de komst van een azc?

Heerenveen heeft zich altijd ruimhartig en menselijk opgesteld voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd en een zo stabiel en permanent mogelijke opvang. Geen luxe maar wel een fatsoenlijke plek. Daaraan meewerken past bij de maatschappelijke opgave van de gemeente Heerenveen.

De gemeente Heerenveen heeft in het verleden ook al de mogelijkheid onderzocht voor de komst van een azc. Toen trok het COA zich terug. Waarom werkt de gemeente nu opnieuw mee?

Het klopt dat enkele jaren geleden de realisatie van een azc niet is doorgegaan. Dit had er toen mee te maken dat er veel minder asielaanvragen waren. Het was op dat moment niet te overzien dat Nederland opnieuw te maken zou krijgen met een asielcrisis. De druk op de bestaande opvangen is nu zo groot dat er echt nieuwe opvanglocaties nodig zijn. Heerenveen vindt dat meewerken aan het oplossen van de asielcrisis past bij de maatschappelijke opgave van de gemeente.

Welke locatie heeft de gemeente Heerenveen hiervoor in gedachten?

Er is nog geen locatie bepaald. Na het principebesluit van de gemeenteraad op 20 april volgt een locatieanalyse om te kijken welke locaties geschikt zijn.

Hoe lang komt er een azc in Heerenveen?

Het COA vraagt om een permanente opvanglocatie waar tenminste 10 jaar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over hoe lang er een azc komt.

Om hoeveel plekken gaat het?

Het COA heeft gevraagd om een opvang met 450 plekken. Maar de grootte van een mogelijk azc hangt af van de locatie die gekozen wordt. Het azc moet namelijk passen bij de aard en omvang van die locatie. Pas als er een besluit is genomen over een locatie komt het aantal opvangplekken vast te staan.

Wanneer neemt de gemeenteraad een definitief besluit?

Voor of na de zomer bepaalt de gemeenteraad, op basis van een raadsvoorstel, over een azc in Heerenveen. Dan wordt ook de definitieve locatie vastgesteld, het aantal opvangplekken en de duur van de opvang.

Is de K.R. Poststraat nu opnieuw een mogelijke locatie?

Er is nog geen locatie bepaald. Er volgt eerst een locatieanalyse om te kijken welke beschikbare locaties voldoen aan de opgestelde randvoorwaarden. In mei/juni wordt hierover meer duidelijk.

Wat houdt een locatieanalyse in?

Bij een locatieanalyse wordt op basis van een aantal randvoorwaarden gekeken of een locatie geschikt is voor de komst van een azc. Bijvoorbeeld:

 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen en winkels
 • Verkeersituatie
 • Veiligheid en leefbaarheid
 • Gebiedskwaliteit
 • Tijdlijn voor procedures (oa. vergunningen)
 • Financiële gevolgen
 • Duurzaamheid
 • Toekomstperspectief voor gebouwen en terrein
 • Onderwijs en meedoen in de samenleving door asielzoekers
Wanneer wordt de locatie bekend?

Na het raadsbesluit van 20 april start de gemeente met de locatieanalyse. In mei/juni worden inwoners, bedrijven en organisaties geïnformeerd over de uitkomsten van deze locatieanalyse. Belanghebbenden en omwonenden kunnen daarna meedenken over het vervolg.

Kost het de gemeente geld om een azc te realiseren?

Uitgangspunt is dat de gemeente geen directe kosten heeft om een azc te realiseren. Het COA betaalt deze kosten.

Is er ruimte voor inspraak?

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tijdens de commissievergaderingen van de gemeenteraad inspreken. Enkele weken daarna besluit de gemeenteraad over het onderwerp. De eerstvolgende inspraakmogelijkheid over het voorstel aan de gemeenteraad om medewerking te verlenen aan de komst van een azc is tijdens de ccommissievergadering van 30 maart 2023 om 19.30 uur. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie, doe dit uiterlijk tot 2 dagen voor de commissievergadering. Voor alle contactgegevens kijkt u op de pagina Gemeenteraad.

Kan ik ook nog op andere manieren mijn mening delen?

Zodra er duidelijkheid is over de locatie of locaties, start de gemeente met een vervolgproces in de omgeving. Mensen krijgen dan de mogelijkheid om mee te denken over de mogelijke komst van een azc in de omgeving. De uitkomsten van dit proces worden meegenomen in het definitieve voorstel aan de gemeenteraad.

Hoe blijf ik verder op de hoogte van de ontwikkelingen rondom een azc in de gemeente Heerenveen?

Op deze pagina plaatsen we het laatste nieuws en de actuele ontwikkelingen rondom het azc. Zo vindt u hier een overzicht van vergaderdata van de gemeenteraad en informatie over eventuele bijeenkomsten. Ook houden we het overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden up to date en vullen we dit aan als dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er meer duidelijk is over de locatie.

Hebben asielzoekers recht op een huurwoning?

Nee, asielzoekers worden opgevangen in een asielzoekerscentrum (azc). Zij hebben geen recht op een huurwoning.

Wat doet de gemeente nog meer voor vluchtelingen?

Heerenveen heeft zich altijd ruimhartig en menselijk opgesteld voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Zo heeft de gemeente een taakstelling om 280 plekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren, waarvan er op het moment 180 bezet zijn. Ook heeft de gemeente onlangs besloten om 24 minderjarige vluchtelingen op te nemen.