Vraag en antwoord azc

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn rondom de komst van het azc. Daarom beantwoorden we hieronder zo veel mogelijk vragen. Eerst geven we in de ‘Top 10’ antwoord op de meestgestelde vragen. Daarna verdelen we ze per onderwerp.

Top 10 vragen

Is de K.R. Poststraat nu opnieuw een mogelijke locatie?

Er is nog geen locatie bepaald. Bij de eerste locatieanalyse kwamen vier mogelijke locaties naar boven: ‘Noordplot’, ‘it Fean plantsoen’, ‘Noordoost’ en ‘Heerenveen-west’, allen in de plaats Heerenveen. De gemeenteraad heeft het college op 29 februari 2024 gevraagd uit te gaan van twee of meer kleine locaties voor een azc. Deze selectie volgt nog. Duidelijk is dat de raad besloot dat de locatie ‘Heerenveen-west’ afvalt als optie

Om hoeveel plekken gaat het?

Het COA heeft in 2023 gevraagd om een opvang met 450 plekken. Volgens de spreidingswet die op 1-2-2024 inging, moet de gemeente Heerenveen 277 mensen opvangen. En de gemeenteraad besloot op 29-2-2024 het college te vragen om op zoek te gaan naar twee of meer geschikte kleine(re) locaties voor een azc in de gemeente, passend bij de aard en omvang van die locatie. Pas als er een besluit is genomen over een locatie komt het aantal opvangplekken vast te staan.

Hoe groot is de kans dat het azc toch op de locatie Noordoost komt?

De gemeenteraad wil onderzocht hebben of de asielopvang gespreid kan worden over tenminste twee locaties, om recht te doen aan de wens tot kleinschaligheid. Met aandacht voor de aard, schaal, participatie en de druk op wijken en dorpen worden alle locaties onderzocht, behalve de toekomstige wijk ‘Heerenveen-West’. Volgens de spreidingswet zou de gemeente 277 bewoners horen op te vangen.

Komt er een aanmeldcentrum in Heerenveen?

Nee, in Heerenveen gaat het om een regulier azc. Het gaat dus niet om een aanmeldcentrum zoals dat nu in Ter Apel is.

De mensen die in onze gemeente in een regulier asielzoekerscentrum komen, hebben al een procedure gehad in aanmeldcentrum Ter Apel door een intakeproces van de Vreemdelingenpolitie en de IND geweest.
Op de pagina van het COA staat uitgelegd hoe het proces van opvang in ons land is: COA – Opvanglocaties tijdens de asielprocedure | www.coa.nl en welke mensen daarna naar een regulier azc gaan.

Hebben asielzoekers recht op een huurwoning?

Nee, asielzoekers worden opgevangen in een asielzoekerscentrum (azc). Zij hebben geen recht op een huurwoning.

Waarom wordt niet gekozen voor meerdere kleine locaties?

Een azc heeft naast woonruimte ook ruimten voor bijvoorbeeld recreatie, dagbesteding en een buitenruimte voor de bewoners, en voor kantoren en dienstgebouwen op en rond het azc. Bij kleinere azc’s is het lastiger qua ruimte om per locatie in deze voorzieningen te voorzien. Dit zou betekenen dat de azc-bewoners veel heen en weer moeten reizen tussen locaties om gebruik te maken van de verspreide voorzieningen. En voor het COA betekent het dat met hetzelfde personeel op meerdere locaties taken moeten worden vervuld. Een dergelijk gespreid azc kan niet als een gezamenlijke vestiging worden gemanaged door het COA. Ook vraagt de spreiding om een verdubbeling van beveiligingspersoneel, dat moet op alle locaties aanwezig zijn, ongeacht de grootte van een azc.

Wanneer besluit de gemeenteraad van Heerenveen over de locatie van het azc?

Ná de zomervakantie van 2024 zal het college met een een nieuw raadsvoorstel komen. Over de locaties die dan aan de gemeenteraad worden voorgelegd, wordt overlegd met de betreffende wijk- en/of plaatselijke belangen. Daarna volgt een inspraakbijeenkomst voor inwoners en betrokkenen met de gemeenteraad.

Wat houdt een locatieanalyse in?

Bij een locatieanalyse wordt op basis van een aantal randvoorwaarden gekeken of een locatie geschikt is voor de komst van een azc. Bijvoorbeeld:

 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen en winkels
 • Verkeersituatie
 • Veiligheid en leefbaarheid
 • Gebiedskwaliteit
 • Tijdlijn voor procedures (oa. vergunningen)
 • Financiële gevolgen
 • Duurzaamheid
 • Toekomstperspectief voor gebouwen en terrein
 • Onderwijs en meedoen in de samenleving door asielzoekers
De gemeente Heerenveen heeft in het verleden ook al de mogelijkheid onderzocht voor de komst van een azc. Toen trok het COA zich terug. Waarom werkt de gemeente nu opnieuw mee?

Het klopt dat enkele jaren geleden de realisatie van een azc niet is doorgegaan. Dit had er toen mee te maken dat er veel minder asielaanvragen waren. Het was op dat moment niet te overzien dat Nederland opnieuw te maken zou krijgen met een asielcrisis. De druk op de bestaande opvangen is nu zo groot dat er echt nieuwe opvanglocaties nodig zijn. Heerenveen vindt dat meewerken aan het oplossen van de asielcrisis past bij de maatschappelijke opgave van de gemeente.

Hoe kan ik inspreken?

Stuur een e-mail, filmpje of brief. Dit kan naar griffie@heerenveen.nl of eventueel per post naar Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen. De griffie zorgt ervoor dat dit bij de raads- en commissieleden terecht komt.

Algemeen

Komt er een aanmeldcentrum in Heerenveen?

Nee, in Heerenveen gaat het om een regulier azc. Het gaat dus niet om een aanmeldcentrum zoals dat nu in Ter Apel is.

De mensen die in onze gemeente in een regulier asielzoekerscentrum komen, hebben al een procedure gehad in aanmeldcentrum Ter Apel door een intakeproces van de Vreemdelingenpolitie en de IND geweest.
Op de pagina van het COA staat uitgelegd hoe het proces van opvang in ons land is: COA – Opvanglocaties tijdens de asielprocedure | www.coa.nl en welke mensen daarna naar een regulier azc gaan.

Hebben asielzoekers recht op een huurwoning?

Nee, asielzoekers worden opgevangen in een asielzoekerscentrum (azc). Zij hebben geen recht op een huurwoning.

Waarom wordt niet gekozen voor meerdere kleine locaties?

Een azc heeft naast woonruimte ook ruimten voor bijvoorbeeld recreatie, dagbesteding en een buitenruimte voor de bewoners, en voor kantoren en dienstgebouwen op en rond het azc. Bij kleinere azc’s is het lastiger qua ruimte om per locatie in deze voorzieningen te voorzien. Dit zou betekenen dat de azc-bewoners veel heen en weer moeten reizen tussen locaties om gebruik te maken van de verspreide voorzieningen. En voor het COA betekent het dat met hetzelfde personeel op meerdere locaties taken moeten worden vervuld. Een dergelijk gespreid azc kan niet als een gezamenlijke vestiging worden gemanaged door het COA. Ook vraagt de spreiding om een verdubbeling van beveiligingspersoneel, dat moet op alle locaties aanwezig zijn, ongeacht de grootte van een azc.

De gemeente Heerenveen heeft in het verleden ook al de mogelijkheid onderzocht voor de komst van een azc. Toen trok het COA zich terug. Waarom werkt de gemeente nu opnieuw mee?

Het klopt dat enkele jaren geleden de realisatie van een azc niet is doorgegaan. Dit had er toen mee te maken dat er veel minder asielaanvragen waren. Het was op dat moment niet te overzien dat Nederland opnieuw te maken zou krijgen met een asielcrisis. De druk op de bestaande opvangen is nu zo groot dat er echt nieuwe opvanglocaties nodig zijn. Heerenveen vindt dat meewerken aan het oplossen van de asielcrisis past bij de maatschappelijke opgave van de gemeente.

Waarom wil het college van B&W meewerken aan de komst van een azc?

Heerenveen heeft zich altijd ruimhartig en menselijk opgesteld voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd en een zo stabiel en permanent mogelijke opvang. Geen luxe maar wel een fatsoenlijke plek. Daaraan meewerken past bij de maatschappelijke opgave van de gemeente Heerenveen.

Wat heeft de gemeente gedaan met alle opmerkingen van bezoekers van de inloopbijeenkomsten, digitale reacties en petities?

Alle reacties zijn in de eerste plaats allemaal verzameld en verwerkt in een overzichtsdocument. Dit document is gepubliceerd op de website en gedeeld met alle raadsleden. Er is oog voor vragen en zorgen. Vragen hebben we zoveel als mogelijk geprobeerd te beantwoorden met een FAQ op de website, ook is er in bepaalde gevallen persoonlijk contact geweest met vragenstellers. Er is zeker geluisterd naar de zorgen van onze inwoners.

Hoe zorgt de gemeente voor de veiligheid, voor ons inwoners en vooral voor onze kinderen?

Voor de definitieve locatie wordt nog een veiligheidsplan gemaakt met Politie, hulpdiensten, gemeente, COA en samenwerking met de buurt. Alle zaken die tijdens deze bijeenkomst aan de orde komen t.a.v. veiligheid, vormen tevens een basis voor dit plan.

Waarom heeft de gemeente inwoners niet eerst de vraag voorgelegd of er een azc Heerenveen moet komen? Waarom besluit de gemeente dit op eigen houtje?

Heerenveen heeft zich altijd ruimhartig en menselijk opgesteld voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd en een zo stabiel en permanent mogelijke opvang. Geen luxe maar wel een fatsoenlijke plek. Daaraan meewerken past bij de maatschappelijke opgave van de gemeente Heerenveen.

Meewerken op vrijwillige basis aan dergelijk verzoek geeft de gemeente daarnaast meer eigen grip op het proces. De gemeenteraad heeft hierover op 20 april 2023 besloten.

Wat houdt de opvang van asielzoekers in?

Wilt u meer weten over asielopvang? Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft veel informatie verzameld over veelbesproken onderwerpen over asielopvang. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van opvanglocaties in Nederland, hoe hoog de toelage is voor asielzoekers en hoeveel sociale huurwoningen gemeenten toewijzen aan asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Zie de website: wat is waar van COA

Wat doet de gemeente nog meer voor vluchtelingen?

Heerenveen heeft zich altijd ruimhartig en menselijk opgesteld voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Zo heeft de gemeente een taakstelling om 280 plekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren, waarvan er op het moment 180 bezet zijn. Ook heeft de gemeente onlangs besloten om 24 minderjarige vluchtelingen op te nemen.

Hoe blijf ik verder op de hoogte van de ontwikkelingen rondom een azc in de gemeente Heerenveen?

Op deze pagina plaatsen we het laatste nieuws en de actuele ontwikkelingen rondom het azc. Zo vindt u hier een overzicht van vergaderdata van de gemeenteraad en informatie over eventuele bijeenkomsten. Ook houden we het overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden up to date en vullen we dit aan als dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er meer duidelijk is over de locatie.

Locatie, omvang en bouw van een azc

Is de K.R. Poststraat nu opnieuw een mogelijke locatie?

Er is nog geen locatie bepaald. Bij de eerste locatieanalyse kwamen vier mogelijke locaties naar boven: ‘Noordplot’, ‘it Fean plantsoen’, ‘Noordoost’ en ‘Heerenveen-west’, allen in de plaats Heerenveen. De gemeenteraad heeft het college op 29 februari 2024 gevraagd uit te gaan van twee of meer kleine locaties voor een azc. Deze selectie volgt nog. Duidelijk is dat de raad besloot dat de locatie ‘Heerenveen-west’ afvalt als optie

Om hoeveel plekken gaat het?

Het COA heeft in 2023 gevraagd om een opvang met 450 plekken. Volgens de spreidingswet die op 1-2-2024 inging, moet de gemeente Heerenveen 277 mensen opvangen. En de gemeenteraad besloot op 29-2-2024 het college te vragen om op zoek te gaan naar twee of meer geschikte kleine(re) locaties voor een azc in de gemeente, passend bij de aard en omvang van die locatie. Pas als er een besluit is genomen over een locatie komt het aantal opvangplekken vast te staan.

Hoe groot is de kans dat het azc toch op de locatie Noordoost komt?

De gemeenteraad wil onderzocht hebben of de asielopvang gespreid kan worden over tenminste twee locaties, om recht te doen aan de wens tot kleinschaligheid. Met aandacht voor de aard, schaal, participatie en de druk op wijken en dorpen worden alle locaties onderzocht, behalve de toekomstige wijk ‘Heerenveen-West’. Volgens de spreidingswet zou de gemeente 277 bewoners horen op te vangen.

Waarom wordt niet gekozen voor meerdere kleine locaties?

Een azc heeft naast woonruimte ook ruimten voor bijvoorbeeld recreatie, dagbesteding en een buitenruimte voor de bewoners, en voor kantoren en dienstgebouwen op en rond het azc. Bij kleinere azc’s is het lastiger qua ruimte om per locatie in deze voorzieningen te voorzien. Dit zou betekenen dat de azc-bewoners veel heen en weer moeten reizen tussen locaties om gebruik te maken van de verspreide voorzieningen. En voor het COA betekent het dat met hetzelfde personeel op meerdere locaties taken moeten worden vervuld. Een dergelijk gespreid azc kan niet als een gezamenlijke vestiging worden gemanaged door het COA. Ook vraagt de spreiding om een verdubbeling van beveiligingspersoneel, dat moet op alle locaties aanwezig zijn, ongeacht de grootte van een azc.

Welke locatie heeft de gemeente Heerenveen hiervoor in gedachten?

Er is nog geen locatie bepaald. Bij de eerste locatieanalyse kwamen vier mogelijke locaties naar boven: ‘Noordplot’, ‘it Fean plantsoen’, ‘Noordoost’ en ‘Heerenveen-west’, allen in de plaats Heerenveen. De gemeenteraad heeft het college op 29 februari 2024 gevraagd uit te gaan van twee of meer kleine locaties voor een azc. Deze selectie volgt nog. Duidelijk is dat de raad besloot dat de locatie ‘Heerenveen-west’ afvalt als optie.

Wat houdt een locatieanalyse in?

Bij een locatieanalyse wordt op basis van een aantal randvoorwaarden gekeken of een locatie geschikt is voor de komst van een azc. Bijvoorbeeld:

 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen en winkels
 • Verkeersituatie
 • Veiligheid en leefbaarheid
 • Gebiedskwaliteit
 • Tijdlijn voor procedures (oa. vergunningen)
 • Financiële gevolgen
 • Duurzaamheid
 • Toekomstperspectief voor gebouwen en terrein
 • Onderwijs en meedoen in de samenleving door asielzoekers
Hoe lang komt er een azc in Heerenveen?

Het COA vraagt om een permanente opvanglocatie waar tenminste 10 jaar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over hoe lang er een azc komt.

Wanneer wordt de locatie bekend?

Ná de zomervakantie van 2024 zal het college met een nieuw raadsvoorstel komen. Dit is op verzoek van de gemeenteraad, die het college heeft gevraagd om onderzoek te doen naar twee of meer kleinere locaties voor een azc. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in oktober 2024 dan een besluit.

Heeft de gemeente de adviezen van de politie meegewogen in de locatiekeuze?

Zeker, ook het advies van de politie heeft geresulteerd in het verlagen van de maximale aantallen. Daarnaast blijft de politie nauw betrokken bij het verdere proces.

Heeft de gemeente zelf niet al een voorkeur bepaald? Hoe weet ik of jullie serieus omgaan met mijn idee voor een locatie / mijn opmerkingen over de locatie(s)?

Er is nog geen voorkeurslocatie. Wel heeft de gemeente op basis van een afwegingskader dat is vastgesteld door de gemeente locaties onderzocht die mogelijk geschikt zijn. Dit waren er acht, na zorgvuldige analyse zijn er drie mogelijk geschikt. Een definitieve locatie is aan de gemeenteraad. Alle inbreng, zowel via de website als opgehaald tijdens de inloopbijeenkomst wordt afgewogen tegen het afwegingskader. Alle inbrengt vormt de basis voor het te maken raadsvoorstel.

Wat gaat de komst van het azc de gemeente kosten? Naast de bouw van het azc-complex zelf, door het COA, moet tenslotte ook de omgeving ingericht worden en zijn er nog organisatie- en andere kosten.

Uitgangspunt is dat de gemeente geen directe kosten heeft. Het COA is kostendrager voor het azc en betaalt de realisatie, huisvestings- en veiligheidskosten. De gemeente ontvangt via het gemeentefonds compensatie omdat ze meer inwoners heeft. Daarnaast is er een rijksvergoeding voor het onderwijs en onderwijshuisvesting mogelijk. Deze vergoeding zou kostendekkend moeten zijn.

Inspraak en besluitvorming

Kunnen wij inwoners nog meepraten over de vraag of er wel of niet een azc in Heerenveen komt?

Nee, de gemeenteraad heeft op 20 april 2023 in principe besloten voor de komst van een azc te zijn.

Wat betekent een principebesluit van de raad?

Met het principebesluit van 20 april 2023 geeft de gemeenteraad aan mee te willen werken aan een azc. Een definitief besluit over de locatie, het aantal opvangplekken en de duur en andere aanverwante zaken moet nog worden genomen.

Als een besluit is genomen, kan ik me dan inzetten bij verder te nemen stappen?

Ja, zodra de gemeenteraad besluit over de locatie voor een azc, wordt het vervolgproces opgestart. Onderdeel van dit proces is een klankbordgroep. Hierin kunnen inwoners meedenken over het ontwerp en bouw van het azc, integratie in de wijk en bijvoorbeeld communicatie.

Waar vind ik meer informatie over inspreken bij de gemeenteraad?

Kijk voor meer informatie over inspreken bij de gemeenteraad op de pagina Gemeenteraad.

Kan ik namens een groep inspreken?

Ja. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om in te spreken, vragen wij groepen één vertegenwoordiger naar voren te schuiven om namens de hele groep in te spreken.

Waarom moet ik de tekst van mijn inspraak vooraf aanleveren?

Zo kunnen raads- en commissieleden zich voorbereiden en in de vergadering een toelichting aan u vragen.

Wanneer besluit de gemeenteraad van Heerenveen over de locatie van het azc?

Ná de zomervakantie van 2024 zal het college met een een nieuw raadsvoorstel komen. Over de locaties die dan aan de gemeenteraad worden voorgelegd, wordt overlegd met de betreffende wijk- en/of plaatselijke belangen. Daarna volgt een inspraakbijeenkomst voor inwoners en betrokkenen met de gemeenteraad.

Hoe kan ik inspreken?

Stuur een e-mail, filmpje of brief. Dit kan naar griffie@heerenveen.nl of eventueel per post naar Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen. De griffie zorgt ervoor dat dit bij de raads- en commissieleden terecht komt.

Geplaatst op 24 november 2023, 08:53 | Gewijzigd op 22 april 2024, 09:01

Nieuws