Financiën

De gemeente Heerenveen stelt jaarlijks verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.

Heerenveen op zoek naar nieuw evenwicht in de besteding van de middelen

De financiën in de gemeente Heerenveen staan onder druk. Zonder ingrijpen loopt het tekort de komende jaren op naar € 8 miljoen in 2025. De kosten in de jeugdzorg en de Wmo stijgen en het geld dat de gemeente van het Rijk ontvangt is niet genoeg om deze kosten te dekken. Daarnaast wil Heerenveen blijven investeren in de leefomgeving, de brede welvaart voor iedereen en de sociale voorzieningen bereikbaar houden voor inwoners die dat nodig hebben. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht: Heerenveense financiën onder druk.

De gemeenteraad vraagt de komende periode inwoners, organisaties en ondernemers mee te denken over de verdeling van het geld. Denkt u ook mee door de vragenlijst in te vullen?

Financiële documenten

De Begroting

De Themabegroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel geld dat kost en op welke manier het betaald gaat worden. De begroting wordt jaarlijks aan het einde van het jaar vastgesteld.
Lees Themabegroting (PDF 3 MB).

De Perspectiefnota

Via Perspectiefnota 2021 (PDF 3 MB) stelt de gemeenteraad de kaders vast die verder worden uitgewerkt in de begroting voor het volgende jaar.

Zie ook

Ombuigingsbundel Heerenveen (PDF 1 MB)
Infographic Perspectiefnota (PDF 424 kB)

Investeren in de toekomst

In de Strategische agenda kijken we 20 tot 30 jaar vooruit. Hoe ziet de wereld er dan uit? En welke keuzes moeten we nu maken om ons daarop voor te bereiden?
De Strategische agenda helpt ons om nu de juiste richting te kiezen.
Daarnaast hebben we een Investeringsagenda. In de Investeringsagenda staan alle investeringen en ambities waarin wij zouden willen investeren.

Lees de Investeringsagenda Heerenveen (PDF 1 MB).

De Jaarrekening

De Jaarrekening (PDF 7 MB) laat zien in hoeverre de gemeente haar doelen en prestaties van het jaar daarvoor heeft gerealiseerd met het hiervoor beschikbare geld.

De Verzamelbesluiten

In de Verzamelbesluiten worden de financiële mutaties in het lopende jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Het betreft mutaties op bestaande budgetten. De mutaties worden beoordeeld op ‘onvermijdbaar’ en ‘onuitstelbaar’.