Onderzoek naar meerdere kleine locaties voor azc in gemeente Heerenveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen gaat op verzoek van de gemeenteraad op zoek naar twee of meer geschikte locaties voor een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente. Heerenveen-West valt af als mogelijke locatie. Met dit voorstel wordt tegemoetgekomen aan de wensen en inbreng uit de samenleving. De gemeenteraad gaf het college een aantal uitgangspunten mee in de raadsvergadering van 29 februari.

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten

In april 2023 nam de gemeenteraad het principebesluit om te komen tot een azc in de gemeente Heerenveen. Sindsdien werd gezocht naar een mogelijke locatie voor 300 personen of meer bij elkaar.
Volgens de spreidingswet zou de gemeente 277 bewoners horen op te vangen. Dat aantal is minder dan waar eerder naar werd gekeken.
Op verzoek van de raad onderzoekt het college nu of het mogelijk is om de asielopvang te spreiden over meerdere locaties. Door uit te gaan van twee of meer kleinere locaties zou er minder druk op één wijk of dorp zijn.

Het college neemt in deze verkenning de ‘regeling en pilot kleinschaligheid’ van het COA mee, mits dit in het traject en de uitgangspunten van de gemeenteraad past. Voor de locaties moet een door het COA opgesteld en afgestemd veiligheidsplan komen.

Kleinschaligheid en integratie

Door deze nieuwe uitgangspunten kijkt de gemeente opnieuw naar eerder onderzochte locaties, ook naar de locaties die inwoners voorstelden tijdens de inloopbijeenkomsten van juni en september vorig jaar. Die kleinere opties leken af te vallen omdat er van een centrale locatie werd uitgegaan.
De mogelijke locaties moeten de bewoners van een asielzoekerscentrum uitnodigen om aan te sluiten bij bestaande gemeentelijke voorzieningen. Door mee te doen in onze samenleving integreren de bewoners beter en eerder, is het uitgangspunt.

Vervolg

De gemeenteraad vraagt het college om liefst voor de zomer met een nieuw voorstel te komen. Over de locaties die dan aan de gemeenteraad worden voorgelegd, wordt overlegd met de betreffende wijk- en/of plaatselijke belangen. Daarna volgt een inspraakbijeenkomst voor inwoners en betrokkenen met de gemeenteraad.

In principe is de asielopvang in de gemeente Heerenveen bedoeld voor tien jaar. Ruim voordat deze periode afloopt wil de gemeenteraad besluiten of verlenging wenselijk of noodzakelijk is. De woningen die voor een azc gebouwd worden, moeten na bewoning daarna tegen een zo klein mogelijke investering beschikbaar komen voor reguliere huisvesting van inwoners.
Na definitieve besluitvorming over locaties vindt de gemeenteraad het belangrijk dat er een klankbordgroep komt met brede vertegenwoordiging uit de samenleving.

Lees meer over het proces tot nu toe op de pagina azc Heerenveen.

Geplaatst op 1 maart 2024, 15:59 | Gewijzigd op 1 maart 2024, 16:46

Nieuws