Driehoekzorg: informatie voor zorgprofessional

Gemeente Heerenveen is opgedeeld in zes verschillende woonservicezones (WSZ), waar verschillende zorg- en hulpverleners aan gekoppeld zijn. De wens is om de samenwerking te verstevigen en uit te breiden met het sociaal domein. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, meitinkers en het preventieteam uit de zelfde zone worden gekoppeld waardoor wij meer wijkgericht kunnen werken en inwoners dichtbij de juiste zorg bieden. Samenwerken in de driehoek.

Om deze reden is onderstaande interactieve kaart ontwikkeld en opgedeeld in de verschillende woonservicezones. Met deze kaart wordt inzichtelijk welke hulpverleners in de betreffende zone werkzaam zijn met daarin alle informatie die nodig is. Klik op de betreffende WSZ waarin u werkzaam bent of waarin u hulp zoekt voor een inwoner.

Laden...

Woonservicezone 1: Gersloot, Haskerdijken, Heerenveen Centrum, Heerenveen Noord, Luinjeberd, Nieuwebrug, Terband en Tjalleberd

Woonservicezone 2: Bontebok, De Knipe, Oranjewoud en Heerenveen Skoatterwâld

Woonservicezone 3: Hoornsterzwaag, Jubbega, Nieuwehorne en Oudehorne

Woonservicezone 4: Heerenveen De Akkers, Heerenveen Midden, Katlijk, Mildam en Oudeschoot

Woonservicezone 5: Heerenveen De Greiden, Heerenveen De Heide, Heerenveen, Nieuweschoot en Nijehaske

Woonservicezone 6: Aldeboarn, Akkrum en Nes

Wie zijn er betrokken in de driehoek samenwerking en wat is hun rol?

Heeft u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij de meitinker terecht. De meitinker denkt met u mee en wijst u de weg om problemen op te lossen. Het inschakelen van een meitinker is gratis. De meitinker werkt nauw samen met huisartsen, leerkrachten en medewerkers in het preventieteam En ze weten de weg naar verenigingen, kerken, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen. Daardoor kunnen zij snel helpen om een juiste oplossing voor te vinden, dichtbij huis.

Waarvoor kunt u bij een meitinker terecht?

U bent gevallen en kunt even niet goed lopen. U hebt geen familie in de buurt wonen die u kan helpen. De meitinker kan u helpen, bijvoorbeeld om tijdelijk hulp in huis te krijgen.

U hebt de laatste tijd veel zorgen om geld. U kunt uw rekeningen niet meer betalen, het groeit u allemaal boven het hoofd. U weet niet goed wat u er aan kunt doen. De meitinker kan u helpen zodat uw geldproblemen niet groter worden. De meitinker kan u ook bij andere hulpverlening brengen.

In elk preventieteam zit een jongerenwerker, opbouwwerker, VSP-er, jeugdverpleegkundige en wijkmaatschappelijk werker. Het preventieteam ondersteunt bewoners met vragen die zij in het dagelijks leven tegenkomen. De medewerkers van de diverse organisaties werken samen om elke vraag zo snel en volledig mogelijk te beantwoorden. Het inschakelen van een medewerker van het preventieteam is gratis.

Het preventieteam heeft een preventieve taak. Dit betekent dat ze problemen van inwoners voor willen zijn en de sociale infrastructuur versterken.

  • Wat zijn de gordijnen daar overdag vaak dicht.
  • Hé, dat jongetje daar op straat, die zou toch op school moeten zitten?
  • Wat hebben we die oude mevrouw al lang niet meer in het buurthuis gezien.

De kracht van het preventieteam is dat de verschillende disciplines elkaar aanvullen en versterken. Ieder heeft een eigen insteek: een jongerenwerker heeft andere mogelijkheden dan een jeugdverpleegkundige, de wijkmaatschappelijk werker kijkt anders dan een opbouwwerker.

Hoe werken het preventieteam?

De medewerker in het preventieteam heeft veel contacten in het netwerk en werkt nauw samen met andere beroepskrachten (zoals de meitinker), maar ook zeker met vrijwilligersinitiatieven. Ze gaan gebiedsgericht te werk: dichtbij de mensen, dichtbij de organisaties, dichtbij mogelijke oplossingen. Eigen kracht staat centraal, wat betekent dat inwoners van de gemeente Heerenveen zoveel mogelijk zelf aanpakken en oplossen, vaak met hulp van familie, vrienden of buren.

Ze weten de weg naar verenigingen, kerken, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen. Daardoor kunnen zij u snel helpen om een juiste oplossing voor u te vinden, dichtbij huis.

Opbouwwerk

Opbouwwerkers van welzijnsorganisatie Caleidoscoop ondersteunen inwoners in buurten, wijken en dorpen bij het aanpakken van problemen of het realiseren van wensen in de eigen leefomgeving. Dit zijn vaak problemen die te maken hebben met wonen en/of samenleven. De opbouwwerker adviseert, bemiddelt en stimuleert dat bewoners zelf actief aan verbetering van de situatie bijdragen.

VSP-ers

De VSP-er is een medewerker van het Vrijwilligers Servicepunt die gespecialiseerd is in het coachen en begeleiden gericht op meedoen in de samenleving. De VSP-er van welzijnsorganisatie Caleidoscoop ondersteunt de vrijwillige inzet in wijken en dorpen.

Wijkmaatschappelijk werker

De wijkmaatschappelijk werker ondersteunt inwoners bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Huurschuld of werkloosheid kunnen redenen zijn voor inwoners om hulp te vragen, maar bijvoorbeeld ook opvoedings- of relatieproblemen. Door deze en andere problemen kunnen mensen depressief, verdrietig of opstandig worden en ze weten dan vaak niet hoe ze daar uit moet komen. Dit zijn voorbeelden van psychosociale problemen.

De wijkmaatschappelijk werker helpt inzicht in iemand zijn problemen en leert hem of haar nieuwe vaardigheden. De inwoner kan hierdoor zijn problemen zelf hanteren en oplossen. De wijkmaatschappelijk werker heeft spreekuren in de wijk, gaat bij mensen op huisbezoek en gaat af op signalen

De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en coördinatie van het zorgproces. Hierbij hoort onder andere het uitvoeren en waarborgen van complexe zorg. Het resultaat hiervan is goede kwaliteit van zorg die aansluit bij de normen en waarden van de cliënt. Een netwerk om de cliënt heen dat maximaal betrokken en geïnformeerd is. De cliënt ontvangt zorg welke aansluit bij noodzaak en behoefte. (probleemanalyse, indicatiestelling en signalering). De wijkverpleegkundige heeft m.b.t. het zorgproces een coördinerende, coachende en kwaliteit bevorderende rolrichting het eigen team.

De wijkverpleegkundige is leidend in het nemen van initiatief tot samenwerking met externe partners, het onderhouden van deze contacten en het benutten van innovatieve mogelijkheden. Er wordt een actieve bijdrage geleverd aan de professionele ontwikkeling van de zorg en de dienstverlening en het in hun kracht brengen en houden van mensen en hun omgeving.

Dit doen zij door actief te participeren in netwerken, en zichtbaar te zijn in de wijk. De wijkverpleegkundige houdt zich bezig met preventie, voorlichting en innovatie waarbij mensen in de wijk adequaat voorgelicht en ondersteund worden in het nemen van preventieve maatregelen.

Vrijwel alle huisartsen hebben ondersteuners voor de ouderenzorg. Soms is dat de praktijkondersteuner (POH) die ook de chronische zorg doet. Maar steeds vaker is het een aparte medewerker, veelal met een verpleegkundige achtergrond, specifiek voor de ouderenzorg: praktijkverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Los van inhoudelijke ondersteuners zetten ook steeds meer huisartsen een praktijkmanager in voor organisatorische zaken. In deze korte notitie beschrijven we de verschillende medewerkers.

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Het aandachtsterrein van de POH is de (veelal geprotocolleerde) zorg voor patiënten met complexe, chronische aandoeningen (diabetes, COPD, hart- en vaatziekten). Het is een functie op HBO-niveau.

Verder bestaan er ook POH’s-GGZ (ondersteuning bij patiënten met psychische problematiek) en POH-jeugd (ondersteuning bij jeugdigen met psychische, opvoedings- of gedragsproblematiek).

Praktijkverpleegkundige (PVK)

De functie van praktijkverpleegkundige is ontwikkeld met het oog op de veranderende zorgvraag.

Door een groeiende groep patiënten met hoog complexe aandoeningen zoals kwetsbare thuiswonende ouderen en patiënten met meerdere chronische aandoeningen, neemt de zorgvraag toe. Bij deze patiënten is een integrale benadering en protocol overstijgend handelen noodzakelijk. Dit behoort tot de competenties van de generalistische praktijkverpleegkundige. De geboden zorg door de praktijkverpleegkundige is een aanvulling op die van de praktijkondersteuner. Het is een functie op HBO-niveau, de medewerker is in het algemeen breder opgeleid dan de praktijkondersteuner.

Verpleegkundig specialist (VS)

Een relatief nieuwe functie in de huisartsenpraktijk is de verpleegkundig specialist. Dit is een verpleegkundige die een HBO-Master heeft gedaan na de opleiding tot verpleegkundige. Een verpleegkundig specialist diagnosticeert zelfstandig patiënten, zet een behandeling in en schrijft medicatie voor. Het is een functie op HBO-Masterniveau.

Praktijkmanager

Praktijkmanagers werken, in tegenstelling tot wat het woord suggereert, voor meerdere samenwerkende huisartsenpraktijken. Soms wordt ook het woord hagromanager gebruikt (hagro=huisartsengroep).

Ze hebben twee typen taken in het samenwerkingsverband van huisartsen waarvoor ze werken:

  • Interne afstemmings- en organisatietaken
  • Taken namens de huisartsenpraktijken naar buiten.

Per praktijkmanager kan de invulling van de functie heel verschillend zijn. Hun achtergrond kan een zorginhoudelijke zijn, maar is dat meestal niet. Het niveau is HBO-+.