Geboorte kind aangeven

Wanneer uw kind is geboren moet er aangifte gedaan worden in de gemeente waar het kind is geboren. Er wordt een geboorteakte opgemaakt die in het geboorteregister wordt opgenomen. De akte is een authentiek bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de Basisregistratie personen (Brp). De aangifte moet binnen drie dagen na de geboorte plaatsvinden. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Bij de aangifte worden de gegeven (volledige of doop) namen opgegeven. Wijziging van de akte is na ondertekening alleen nog mogelijk na toestemming van de Officier van Justitie. Een geboorteaangifte kunt u digitaal doen of persoonlijk in het gemeentehuis.

Wie kan de geboorte aangeven?

 • de vader of moeder van het kind of als die niet kunnen;
 • iemand die bij de geboorte was of als die niet kan;
 • de bewoner van het huis waar het kind is geboren of als die niet kan;
 • het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar het kind is geboren, bijvoorbeeld een ziekenhuis of gevangenis
 • als er niemand aangifte kan doen: de burgemeester of een ambtenaar van de burgerlijke stand

Wanneer geeft u de geboorte aan?

U moet binnen drie werkdagen na de geboorte aangifte doen in de gemeente waar het kindje geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn.

Digitaal aangifte doen

U kunt alle gegevens online invullen. Het is verplicht om een scan of foto van een verklaring van uw (huis)arts of verloskundige van de geboorte mee te sturen met de aangifte. Minstens één van de ouders moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Anders moet u een afspraak maken bij de Burgerlijke Stand voor het aangeven van uw kind.

U kunt de geboorte digitaal doorgeven als:

 • uw kind in gemeente Heerenveen geboren is
 • één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft
 • u bij de geboorte van het kind aanwezig was

Wat heeft u nodig?

 • DigiD
 • Bewijs van geboorte van het ziekenhuis of van de verloskundige
 • Kopie van de erkenningsakte (indien van toepassing)
 • Identiteitsbewijs moeder (als de aangifte niet door één van de ouders wordt gedaan

Aangifte doen op het gemeentehuis

Komt u liever in het gemeentehuis om geboorteaangifte te doen? Maak dan een Afspraak.

Wat neem u mee?

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • als u die hebt gekregen: doktersverklaring
 • als u het kind hebt erkend: kopie van de akte van erkenning ongeboren kind
 • als u die hebt: akte van naamkeuze
 • het trouwboekje/partnerschapsboekje (indien van toepassing)

Geboorteakte

Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. De geboorteakte is een authentieke akte en geldt als een bewijsstuk van de geboorte van uw kind. Bij de aangifte geeft u de volledige namen van het kind op. Het is belangrijk dat u de juiste namen laat opnemen en de akte goed doorleest voor bevestiging.

De gegevens van de geboorteakte worden vervolgens verwerkt in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP). De woongemeente stuurt de ouder(s) een kennisgeving van het toegekende burgerservicenummer (BSN) en een overzicht van de opgenomen gegevens, de zogenaamde persoonslijst. Door verwerking in de BRP krijgen verschillende instanties, zoals de Sociale Verzekeringsbank, automatisch bericht van de geboorte van uw kind. De geboorteakte blijft altijd bewaard in de gemeente waar het kind is geboren.

Ontvang ik ook een afschrift van de akte als ik geboorteaangifte heb gedaan?

Dit is tegen betaling mogelijk. De prijs is €15,70. U krijgt dan een uittreksel van het geboorteregister.

Welke achternaam krijgt mijn kind?

Ouders met de Nederlandse nationaliteit kunnen voor hun eerste kind kiezen tussen de achternaam van de vader of de moeder. Alle volgende kinderen van de zelfde relatie krijgen dan ook deze naam. Dit wordt gedaan om binnen het gezin eenheid van naam te bewaren. De eenmaal gemaakte keuze kan door de ouders niet meer ongedaan gemaakt worden. (U kunt de akte van naamkeuze laten opmaken bij Burgerzaken dit verder niet). Wanneer u kiest voor de achternaam van de moeder kunt de akte van naamkeuze laten opmaken bij Burgerzaken.