Melding, bezwaar of klacht

Overzicht

Wilt u iets aan de gemeente kwijt over een losse stoeptegel of een kapotte straatlantaarn? Heeft u een klacht over hoe de gemeente u heeft behandeld? Wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit? Dan kunt u de gemeente op vier manieren duidelijk maken wat u wilt.

Melding

Komt u op straat iets tegen wat volgens u niet zo hoort? Bijvoorbeeld een omgevallen boom, een losse stoeptegel, een kapotte straatlantaarn of een struik die over de weg hangt? Dan kunt u hierover via een online formulier een melding doen. U kunt ook contact opnemen met het wijkteam.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld met een besluit over een vergunningaanvraag? Dan kunt u daartegen bezwaar indienen bij de gemeente. Dit kunt u doen met een digitaal formulier (met DigiD) of per brief.

Wanneer dient u uw bezwaar in?

Binnen zes weken na bekendmaking van het besluit moet u uw bezwaar indienen. De datum vindt u in de bekendmaking van het besluit.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

U ontvangt een ontvangstbevestiging per brief. In de brief staat vóór welke datum de gemeente een beslissing moet nemen over uw bezwaar. De gemeente kan deze beslistermijn met maximaal zes weken verlengen. Indien gewenst maakt de gemeente met u een afspraak voor een gesprek waarin u een toelichting kunt geven. Zo’n gesprek heet een hoorzitting. Als de gemeente een beslissing over uw bezwaar heeft genomen, krijgt u daarover een brief.

Wordt het besluit nu teruggedraaid?

Wanneer u bezwaar maakt tegen een besluit, mag de gemeente of de vergunninghouder dat besluit nog wel uitvoeren. Kunt u het einde van de bezwaarprocedure niet afwachten? Vraag dan tegelijk met uw bezwaar om een voorlopige voorziening.

Niet eens met beslissing over uw bezwaar?

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. In de brief met de beslissing over uw bezwaar leest u hoe u dat doet en wanneer u dat moet doen.

Beroep

Waar gaat u in beroep?

In de brief van de gemeente met de beslissing over uw bezwaar staat vermeld bij welke rechtbank u in beroep moet gaan.

Wanneer gaat u in beroep?

Binnen zes weken na verzending van de gemeentelijke beslissing over uw bezwaar moet u schriftelijk in beroep gaan.

Hoe gaat u in beroep?

U kunt online en per brief bij de rechtbank in beroep gaan. Hoe u dat doet, vindt u op de website de Rechtspraak. Daar leest u ook welke gegevens u moet aanleveren en hoe de beroepsprocedure verloopt. U mag een advocaat inschakelen. Dat is niet verplicht.

Wat gebeurt er met uw beroep?

U ontvangt van de rechtbank een ontvangstbevestiging per brief. Daarna vraagt de rechtbank de gemeente om een reactie op uw beroep. In de meeste gevallen volgt dan een zitting. Tot slot doet de rechter uitspraak.

Wordt de beslissing nu teruggedraaid?

Wanneer u beroep indient tegen een besluit, mag de gemeente of de vergunninghouder dat besluit nog wel uitvoeren. Kunt u het einde van de bezwaarprocedure niet afwachten? Vraag dan tegelijk met uw beroep om een voorlopige voorziening.

Niet eens met de beslissing over uw beroep?

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter over uw beroep? Dan kunt u meestal binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing in hoger beroep gaan. In de brief met de uitspraak over uw beroep leest u hoe u dat doet.

Kosten

Griffierecht

Klacht

Bent u niet tevreden over de manier waarop een medewerker van de gemeente zich tegenover u gedraagt? Bijvoorbeeld, voelt u zich onbeleefd behandeld bij een bezoek aan het gemeentehuis? Of krijgt u geen antwoord op uw brief of e-mail? Dan kunt u hierover een klacht indienen.

Eerst gesprek

Probeer het eerst onder elkaar op te lossen met de betrokken medewerker! Dat kan door een telefoontje of een gesprek in het gemeentehuis. Komt u er niet uit? Dien dan een klacht in. Dit doet u met een online formulier. Hiervoor is DigiD nodig.

Wat doet de gemeente met uw klacht?

De gemeente behandelt uw klacht volgens een klachtenregeling. Mogelijk krijgt u een uitnodiging om uw klacht toe te lichten. Ook onderzoekt de gemeente uw klacht. Tot slot krijgt u een brief met de uitspraak over uw klacht.

Niet eens met uitspraak?

Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u hierover een onafhankelijke oordeel vragen aan de Nationale ombudsman.