Leestijd: 5 minuten

Hebt u een laag inkomen en kunt u niet rondkomen? De gemeente heeft een aantal regelingen om u (financieel) te helpen. Hier zitten wel voorwaarden aan vast.

Budgetgids

Als u geldzorgen heeft, is een steuntje in de rug welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning, financiële regelingen of voorzieningen. Met de Budgetgids 2022 (PDF 3 MB) wijzen we u graag de weg. U vindt hierin informatie over wat er allemaal mogelijk is en bij wie u terecht kunt. Een papieren versie van de Budgetgids kunt u gratis afhalen bij het gemeentehuis of de bibliotheek.

Ziektekostenregeling

Zorg is duur. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. Voor inwoners met een laag inkomen zijn de zorgkosten een forse hap uit het maandbudget. De gemeente ondersteunt inwoners met een laag inkomen ook op dit gebied. Er zijn twee zorgregelingen waar u uit kunt kiezen: een collectieve ziektekostenverzekering (Collectieve zorgverzekering minima (CZM): AV Frieso) of een eenmalige bijdrage (Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)). Op de pagina over de ziektekostenregeling vindt u alle informatie.

Energiecoach

Onze Energiecoach Jinke Kleistra is een specialist die veel weet van energie besparen. Zij komt bij u thuis en geeft tips om energie te besparen. Niet door grote investeringen, maar door kleine aanpassingen in huis of van gewoonten. Dat kan al met kleine stapjes, bijvoorbeeld door tochtstrips aan te brengen, de verwarming ’s nachts lager te zetten of door minder lang te douchen. Na afloop gaat u aan de slag met de tips die jullie samen hebben uitgekozen en bij u passen. U kunt zich aanmelden voor een bezoek van Energiecoach Jinke Kleistra via www.energieloketheerenveen.nl/energiecoach. Of door te bellen met 14 0513 of te mailen naar duurzaam@heerenveen.nl

Energietoeslag

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2022.  Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. Aanvragen kon tot en met 31 december 2022. Lees meer op de pagina Energietoeslag.

Bijstand

Een bijstandsuitkering uitkering krijgt u van de gemeente als u geen of te weinig inkomen heeft. En u heeft geen recht op een andere uitkering of ander inkomen. Hebt u veel spaargeld of bezittingen, dan moet u die voor de Participatiewet eerst voor een deel opmaken. Voor een IOAW-uitkering geldt geen vermogenstoets. Aanvragen van een uitkering doet u via de website werk.nl.

Bijzondere bijstand

Heeft u kosten die u wel moet betalen, maar u heeft niet voldoende inkomen hiervoor? Dan kan de gemeente u misschien helpen met bijzondere bijstand. U kunt bijvoorbeeld denken aan extra kosten van een dieet dat u moet houden. Of u heeft extra reiskosten voor het bezoeken van een naast familielid in het ziekenhuis. U kunt bijzondere bijstand regelen via uw meitinker.

Noodfonds

De gemeenteraad heeft besloten een noodfonds in te stellen. U leest er over op de pagina noodfonds: inwoner.

Individuele inkomenstoeslag

Dit is de toeslag die u kunt ontvangen als u 3 jaar of langer een inkomen hebt dat niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm. De voorwaarden om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen zijn de volgende:

  • u bent 21 jaar of ouder, maar u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt
  • u bent geen student
  • uw inkomen is gedurende 3 jaar of langer niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm
  • uw vermogen is niet hoger dan € 7.605,00 voor een alleenstaande of € 15.210,00 voor een alleenstaande ouder/gehuwde
  • u heeft geen uitzicht op inkomensverbetering
  • aan u is in de periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek om individuele inkomenstoeslag niet eerder een langdurigheidstoeslag of inkomenstoeslag verleend.

Denkt u op basis van deze voorwaarden in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag en heeft u een uitkering van de gemeente Heerenveen, dan kunt u dit digitaal aanvragen met een formulier. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0513. Heeft u geen uitkering van de gemeente Heerenveen dan kunt u contact opnemen met de meitinker bij u in de wijk of dorp.

De individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar in 2023.

  • € 493,- voor een alleenstaande
  • € 614,- voor een alleenstaande ouder
  • € 677,- voor gehuwden

Studietoeslag

De studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een chronische ziekte of beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. De studietoeslag is een extra steuntje in de rug en een stimulans om de studie af te ronden. Op de pagina studietoeslag vindt u alle informatie en het aanvraagformulier.

Geldzorgen

Huurachterstand? Aanmaningen? Rekeningen die u niet kunt betalen? Deurwaarders aan de deur? Misschien ziet u het niet meer zitten. De gemeente kan u helpen als u schulden hebt. Maar u kunt ook zelf veel doen. Lees er over op de pagina geldzorgen. Dan kunt u bij de gemeente terecht.

Kwijtschelding

Elke inwoner van de gemeente moet gemeentelijke belastingen betalen. Heeft u een laag inkomen? Dan kan het moeilijk zijn om dit te betalen. U kunt dan misschien kwijtschelding krijgen. Dat betekent dat u sommige belastingen niet hoeft te betalen. Op de pagina over kwijtschelding vindt u een aanvraagformulier en informatie. U kunt voor meer vragen terecht bij de afdeling Belastingen, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 0513 of per e-mail gemeente@heerenveen.nl onder vermelding van Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Financiële bijdrage kinderen

Als u een laag inkomen hebt, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen voor uw kinderen (0 – 18 jaar). Zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theaterbezoek. U kunt een vergoeding aanvragen van kosten die u zelf niet kunt betalen. Lees er meer over op de pagina Financiële bijdrage in de kosten voor kinderen.

Ondernemers

Bureau Zelfstandigen Fryslân

Wilt u weten op welke manier u als zelfstandig ondernemer financiële hulp kunt krijgen? Dan kunt u contact opnemen met Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF). Zij verzorgen deze regeling namens de gemeente Heerenveen. Iedere woensdag is er een medewerker van het Bureau Zelfstandigen Fryslân aanwezig op het gemeentehuis. Het bureau is gevestigd in Leeuwarden en te bereiken via telefoonnummer 14 058. U kunt ook kijken op hun website

De Friese Zaak

Ook kunt u contact opnemen met de Friese Zaak. De Friese Zaak adviseert en helpt bij financiële en fiscale vragen en problemen. Iedere ondernemer neemt en loopt risico. Vaak wordt het voortbestaan van de ondernemer bedreigd door gebrek aan kennis, tijd of financiële middelen. Door de inzet van NHL studenten en OKB adviseurs biedt De Friese Zaak de ondernemer ondersteuning bij diverse bedrijfskundige vraagstukken om zo de kansen op het voortbestaan van hun onderneming te vergroten. Met als uiteindelijke doel het in stand houden van professioneel en creatief ondernemerschap. Kijk voor meer informatie en contact op via de website www.defriesezaak.nl.